Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2009     Volumen 34     Broj 1
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
      UDK 616.13/.14

ISSN 0350-2899, 34(2009) br 1 p.5-9

     
   
Pregledni članak

Periferna vaskularna bolest  etiologija, dijagnoza, profilaksa i lečenje
(Peripheral vascular disease  Etiology, Diagnosis, Prophylaxis and Therapy)

Živan Maksimović

Klinika za vaskularnu hirurgiju, Klinički centar Srbije, Beograd
 
     
 
 
     
 

 

         
      Sažetak: Oboljenja krvnih sudova spadaju u grupu najmasovnijih oboljenja savremenog čoveka. Prikazana je klasifikacija vaskularnih oboljenja arterija, vena i limfatika i kliničkih sindroma ishemije (bolesti arterija) ili edema i druge insuficijencije (oboljenja vena i limfatika). Vaskularna oboljenja mogu imati akutni i hronični tok. Od značaja su i povrede krvnih sudova: arterija (manifestuju se hemoragijom i/ili ishemijom), vena (krvarenje) i limfatika (limforejom). Izneseni su osnovni patofiziološki mehnizmi koji uslovljavaju kliničke karakteristike vaskularnih oboljenja. Prikazani su dijagnostički algoritmi (anamneza, fizikalni nalaz, neinvazivne i invazivne procedure) kao i osnovne smernice lečenja (medikamentozno, endovaskularne procedure, hirurgija, fizikalna terapija, adjuvatna terapija).
Ključne reči: periferna vaskularna bolest, arterioaptije, bolesti vena, povrede krvnih sudova

Napomena: sažetak na engleskom jeziku
Note: summary in English

     
             
     
     
      UVOD

Oboljenja krvnih sudova spadaju u grupu najmasovnijih oboljenja savremenog čoveka. Lokalizovana su na arterijama, venama i limfaticima gde dovode do ishemije (bolesti arterija) ili edema i druge insuficijencije (oboljenja vena i limfatika). Vaskularna oboljenja mogu imati akutni i hronični tok [1]. Pored oboljenja, od značaja su i povrede krvnih sudova: arterija (manifestuju se hemoragijom i/ili ishemijom), vena (krvarenje) i limfatika (limforejom). Dijagnoza vaskularnih oboljenja se postavlja na osnovu anamneze, fizikalnog nalaza (inspekcija, palpacija i auskultacija krvnih sudova itd.), neinvazivnih (kontinuirani dopler, dupleks sken), invazivnih (angiografija) i posebnih ispitivanja (CT, NMR itd.) [1, 2, 3] .
Trauma je vodeći uzrok mortaliteta osoba tokom prve tri dekade života. Povrede krvnih sudova mogu biti izolovane (arterija ili vena), kombinovane sa drugim tkivima (kost, nerv) ili deo politraume. Povrede arterija se manifestuju krvavljenjem (u spoljašnju ili u unutrašnju sredinu) ili ishemijom. Česte su kombinovane povrede (zahvaćene: arterije, vene, nervi, kost). Kod povreda krvnih sudova od posebne je važnosti trajanje transporta (vreme od povrede do hirurškog zbrinjavanja). Pri ukazivanju prve pomoćii i tokom transporta je neophodno sprovesti mere privremene hemostaze (digitalna kompresija, kompresivni zavoj, Esmarhova poveska ili druge metode konstrikcije, Pean ademeure, hiperfleksija ekstremiteta, tamponada) i nadoknadu tečnosti. Defintivna hemostaza se sprovodi u hirurškim ili u vaskularnim hirurškim ustanovama.
Akutna ishemija je najčešće posledica embolija i akutnih tromboza perifernih arterija, ali može biti izazvana i povredama, pa čak i venskim oboljenjima (phlegmasia alba / cerulea dolens). Klinički, akutna ishemije se karakteriše simptomima i znacima koji se klasifikuju kao „6 P“: (Painbol, Poikilotermiahladnoća, Parestesiatrnjenje, Paralysisispad motorike, Pallorbledilo, Pulsenessgubitak pulsa) [1, 3, 4]. Bitno je blagovremeno (u prvih 6h) prepoznati akutnu ishemiju i bolesnika uputiti na lečenje u hiruršku ustanovu. Tokom transporta bolesniku se može dati niskomokelurani heparin.
Hronična ishemija je posledica oboljenja arterija, koje se iz didaktičkih razloga mogu klasifikovati kao:
1.stenozantnookluzivna i dilatativna oboljenja arterija (Atherosclerosis obliterans, arteritisi, Mb Bürger, cistična degeneracija, aortoarteritis, fibrodisplazije, aneurizme)
2.angioneuropatije (Angiopathia diabetica)
3.angiolo (mikro) angiopatije (Syndroma Raynaud) i kompresivna oboljenja (TOS).
Hronična ishemija je najčešće izazvana Atherosclerosis obliteransom (stvaranje i progresija ateroma u intimi). Etiopatogeneza ove bolesti još uvek nije rasvetljena. Smatra se da proces počinje rođenjem i da se dominanto ispoljava u intimi (delimično zahvata i ostale slojeve arterijskog suda), pa dovodi do stenoza, rupture i pražnjenja plaka, kao i do kompletne okluzije lumena [1,4]. Aterosclerosis obliterans zahvata sve arterije kod čoveka i uzrokuje različite kliničke simptome (Tabela 1). Druga oboljenja koja dovode do hronične ishemije su: thrombangitis obliterans (Mb Bűrger), aortoarteritis (Mb Takayashu), fibromuskularna displazija, cistična fibroza arterija, itd.
     
             
     

Lokalizacija patološkog procesa 

Klinički sindrom

karotidne, vertebralne i intrakranijalne arterije tranzitorni ishemijski ataci, reverzibilni ishemijski deficit, cerebrovaskularni insult
luk aorte i arterije. gornjih ekstremiteta ishemije gornjih ekstremiteta i šake
koronarne arterije angina pektoris (stabilna i nestabilna)
visceralne abdominalne arterije abdominalna angina
renalne arterije renovaskularna hipertenzija
aorta, ilijačne arterije, arterije donjih ekstremiteta Mb Leriche, klaudikacije, bol u miru, gangrena donjih ekstremiteta, critical limb ishemia

Tabela 1. Lokalizacija patološkog vaskularnog procesa i klinički sindrom

Stenozantnookluzivna bolest se najčešće ispoljava na aorti i arterijama donjih ekstremiteta, gde se razvija u četiri klinička stadijuma (La Fonten): 1. asimptomatski, 2. Claudicatio intermitens, 3. bol u miru (rest pain), 4. ireverzibilna ishemija (nekroza i gangrena). Osnovni (major) faktori rizika Aterosclerosis obliteransa su pušenje, hipertenzija i hiperlipidemija, odn. hiperholesterolemija (LDL frakcija).
Aneurizmatska bolest je poseban vaskularni entitet. Bolest se može manifestovati akutnim (disekcije, rupture, embolizacije, arteriovenske fistule) i hroničnim (kompresija) komplikacijama. Rupturisane aneurizme su jako visokog mortaliteta. Smatra se da 2/3 takvih bolesnika i ne stigne do lekara, a od preostalih samo 50% preživi urgentnu hiruršku intervenciju. Stoga je od posebnog značaja sprovođenje skrininga i elektivnog lečenje ovih bolesnika [1, 3, 4].
Pored nabrojanih, postoje i druga vaskularna oboljenja (kongenitalne AV malformacije, hemangiomi, hemangiosarkomi itd.).
Patofiziološki supstrat vaskularnih oboljenja određuje manifestacije vaskulopatija (Tabela 2,3,4,5).
 

     
     

Oboljenje 

Patofiziologija

Kliničke manifestacije

Embolija (kardiogena ili iz proksimalnog  aneu­rizmatskog stabla, para­doksalne embolije) Embolus je pokrenuta trombna ili druga masa koja se, zavisno od svoje veličine, zaglavljuje u bifurkacijama arterija.  Iznenadna pojava akutne ishemije sa de­markacionom linijom, koja je obično ispod mesta okluzije tromboembolusa
akutna tromboza arterije (Atherosclerosis oblite­rans) Akutna ishemija je posledica kom­pletne okluzije (akutne tromboze) ranije ste­nozirane arterije Iznenadni napadi bledila, paralize, pa­restezija, ishemije i bola stopala i potko­lenice. Koža pepeljasta, plavičasta, a po­tom i nekrotična (slično akutnoj ishe­miji kod embolije).
slab srčani „output” (udarni volumen) kod infarkta ili druge srčane slabosti Nedovoljna perfuzija svih perifernih tkiva i pogoršanje hronične ishemije (prethodne klaudikacije mogu se mani­festovati kritičnom ishemijom Brz razvoj jake, obično bilateralne is­hemije (obično terminalna kardiovasku­larna insuficijencija

Tabela 2. Patoanatomski supstrat, patofiziologija i kliničke manifestacije akutne arterijske insuficijencije

     
             
     

Oboljenje 

Patofiziologija

Kliničke manifestacije

Atherosclerosis obliterans i kom­plikacije stenozantnook­luzivna bolest usled sužavanja lumena ateroskle­roznim plakom sa hroničnim eg­zacerbacijama ili iznenadnom okluzijom (akutna tromboza).

Druga stenozantnookluzivna oboljenja (arteritisi, Mb Bürger, cistična degeneracija, aortoarte­ritis, fibrodisplazije).

Arterijski dotok krvi progresivno opada, što remeti razmenu gasova  i mišićne kontrakcije (lokalno nakupljanje anaerob­nih metabolita), reverzibilna i ireverzi­bilna metabolička oštećenja. Lo­kalizuje se na koronarnim i karotidnim arterijama, račvi aorte, arterijama donjih ekstremiteta ili bilo kojim drugim ar­terijama.

Nekroza i gangrena se razvijaju za 6 do 8 časova. 

Bol, klaudikacije u mišićima nogu, depilacije, ulceronekrotične promene...  Postoje četiri klinička stadijuma (Le Fonten): 1.asimptomatski, 2.klaudikacije,  3.bol u miru i  4.ulceracija i gangrena. Dis­talne pulsacije su slabe ili od­sutne, auskultatorni nalaz šuma uka­zuje na proksimalnu stenozu.
Diabetes   mellitus

dijabetesna neuropatija i an­giopa­tija. Ova angiopatija je obično udružena sa aterosklero­zom, gde postoji veća sklonost ka infekcijs­kim komplikacijama

Preegzistirajuća dijabetesna senzorna neuropatija dovodi do pojačane sklonosti povredama i nastanku ul­ceracija. Abnor­malni metabolizam glikoze dovodi do nekroze dubokih tkiva, što se pogoršava piogenom infek­cijom. Arterijski protok može biti kompromitovan i pratećom aterosklerozom. Ulceracija „mallum pedis perfo­rans” (duboka, bezbolna i infici­rana). Periferne pulsacije su često palpabilne. Infekcija može da se brzo širi naročito sa plan­tarne strane stopala i da ma­sivno zahvati duboka tkiva, dovodeći do ugrožavajuće septikemije.
Aneurizmatska bolest (stalno, lokalizovano proširenje dijametra aorte ili arterije za preko 50%). Ektazija je proširenje manje od 50%. Arteriomegalija je difu­zno uvećanje arterije sa više nje­nih segmenata, čiji je lumen uvećan za više od 50% . Multi­ple aneurizme – postojanje više aneu­rizmatskih proširenja, razdvojenih normalnim zdravim segmentima arterijskog zida).

Aneurizme imaju sva tri sloja (t. intima, t. medija i t. adventitia) i najčešće su lokalizovane na aorti (infrarenalni segment), ili jako femoralnim, poplitealnim, a retko na drugim arterijama.

Pseudoaneurizme su posledica traume i imaju samo intimu.

 

Progresivna aneurizmatska dilatacija – može biti u korelaciji sa hipertenzijom i kongenitalnim faktorima zida. Češće se javlja kod muškaraca i bele rase, a ređe kod dijabetičara. Akutne komplikacije su: disekcija, ruptura i embolizacija.

Ruptura se može desiti u periotenalnu duplju, u retroperitalni prostor.

Druge rupture (aortokavalna ili aor­toenterična fistula).

Disekcija najčešće polazi sa luka tora­kalne aorte i dovodi do opstrukcije veli­kih arterijskih grana (karotidne, supkla­vijalne, mezenterična, renalne, ilijačne i druge arterije).

Iznenadna okluzija aneurizme i trom­boza (često kod aneurizme poplitealne arterije)

Embolija ateroma ili muralnih trombo­cit­nih tromba (obično malih), koji se pokreću distalno, obično u rekurentnim intervalima 

Asimptomatska – slučajno otkri­vena pri EHO UZ pregledu. Pal­pabilne pulsatilne mase u abdo­menu, promera preko 3 cm ili manje

Akutna hemoragija, preteći fa­talni hipovolemijski šok, uz de­fans abdom. zida.

Jasan bol u leđima ili u abdo­menu. Obično palpabilna pulsa­tilna masa u abdomenu.

Posebni znaci (venski zastoj, melena, hematemeza).

Pojava šoka i iznenadnog jakog bola u grudima, koji se širi u leđa. Simptomi opstruisane arte­rije (anurija itd).

Simptomi i znaci jake akutne ishemije. Iznenadni napadi bola i distalne ishemije (prsti)

Tabela 3. PATOANATOMSKI SUPSTRAT, PATOFIZIOLOGIJA I KLINIČKE MANIFESTACIJE HRONIČNE ARTERIJSKE INSUFICIJENCIJE

     
             
     

Oboljenje 

Patofiziologija

Kliničke manifestacije

Tromboza dubokih vena (flebo­tromboza) je predisponirana po­vredama kuka, kolena, opera­ci­jama abdomena, karlice, trom­bo­filnim stanjima, imobilnim stan­jima, malignitetom i drugim fak­torima rizika. Lezije endotela, viskoznost krvi i staza (Virhovljeva trijada). Proces obično počinje u avalvularnim sinusima ili u sinusima valvula dubokih vena (popli­teokruralne ili femoroilijakalne trom­boze), a može se širiti i u venu kavu ili dovesti do plućne embolije. Ređe se lo­kalizuje na gornjim ekstremitetima ili drugim dubokim venama.

 

Akutni bol i otok potkolenice i/ili natkolenice (zavisno od lokali­za­cije), sa napetošću potkolene muskulature (pozitivan Homan­sov znak). Koža je lako cijanot­ična ili ružičasta, ali može biti i normalno prebojena.

Može nastati Phlegmasia cerulea dolens ili Phlegmasia alba do­lens, pa čak i venska gangrena.

Plućna embolija

 

Zaglavljivanje tromboembolusa u gra­nama a. Pulmonalis, što uzrokuje naglu pulmonalnu insuficijenciju. Ako postoji atrijalni ili ventrikularni septum defect, embolus može uzrokovati paradoksalnu emboliju arterijskog sistema (akutna ishemija) Simptomi i znaci: hemoptizije, dispneja, tahipneja, bol, cen­tralna cijanoza, pad pritiska, na­glašen II ton, S1–Q3 –T3, ili asimpto­matski. Povišen Ddimera. Perfu­zioni  defekti na scinti­grafiji pluća 
Površinski (superficijalni) trom­boflebitis (variksi, stablo ili ušće v. saphe­nae magne) kod varikozne bolesti

 

Spontana tromboza i flebitis dilatiranih varikoziteta ili površinskih stabala sa zahvatanjem svih slojeva vene (panphle­bitis) i okolnog tkiva (periphlebitis). Trombophlebitis v. saphenae magne na safenofemoralnom spoju može dovesti do širenja tromba u duboku venu ili do plućne embolije. Bol, crvenilo i drugi lokalni znaci zapaljenja duž površinskog vens­kog stabla. Tromb u veni je obično proksimalnije od klinički manifestne, flebitične linije. Migrirajući tromboflebitis je sus­pektan na malignitet ili Birgerovu bolest.
Posttrombotski zastoj Opstrukcija venskog lumena i/ili valvu­larna insuficijencija dovode do hronične venske hipertenzije koja perikapilarnim fibrinskim i intrakapilarnim Le depozi­tima remeti perfuziju gasova i lokalnog metabolizma, pa nastaju teške trofičke promene (dermatoskleroza, ulceracije). Atrofija i istanjenost kože, fibro­ze potkožnog tkiva, pojačana vulne­rabilnost kože, uz povre­mene ili trajne ulceracije. Pri­menjiva CEAP klasifikacija. Ar­terijski pulsevi prisutni
Varikoziteti (variksi) – pritoke v. saphenae magnae ili parvae i/ili komunikantnih (perforantnih) vena, primarni ili se­kundarni

 

Progresivni zastoj protoka u variksima sa patološkim refluksom krvi kroz in­kom­petentne perforantne vene i sled­stvenim zadržavanjem krvi u površin­skom sis­temu. To dovodi do progre­sivne dilata­cije variksa i kožnih promena. Bol, otok, osećaj nadutosti i osećaj težine u nogama, osobito nakon dugotrajnog stajanja. CEAP. Moguće prskanje variksa i potkožno ili spoljašnje  krvarenje. Moguće tromboflebitične kompli­kacije.

Tabela 4. Patoanatomski supstrat, patofiziologija i kliničke manifestacije venske insuficijencije

     
             
     

Oboljenje

Patofiziologija

Kliničke manifestacije

primarni i sekundarni limfedem progresivni limfni zastoj najčešče na donjim ekstremitetima Otok sa limforejom. Moguće kožne infekcije

Tabela 5. Patoanatomski supstrat, patofiziologija i kliničke manifestacije limfatične insuficijencije

     
             
      Dijagnoza vaskularnih oboljenja se utvrđuje na osnovu anamneze, neinvazivnih (dopler: kontinuirani – krive pritoka, dopler, ABI indeksi, segmentni pritisci; dupleks sken – 2D, 3D prikaz suda u realnom vremenu), invazivnih (angiografija) i posebnih (CT, NMR) postupaka [15]. Kod bolesnika sa arterijskim oboljenjima najpre anamnestički treba utvrditi da li se radi o akutnoj (6P) ili hroničnoj (stadijum Le Fonten) ishemiji. Fizikalni pregled podrazumeva inspekciju (edem, ishemija, trofičke promene itd), palpacija i auskultacija perifernih arterija, itd. Doppler (DI, ABI, ASPI) indeksi su numerička mera periferne arterijske isnuficijencije. Normalne vrednosti su oko 1,0 a patološke ispod 0,80, a kod dijabetičara mogu biti povišene ili arterije su nestišljive. Dupleks ultrasonografija je značajna za detekciju flebotromboze, tromboflebitisa safenofemoralne junkcije, stenoze na karotidnim arterijama i u otklrivanju aneurizmi aorte i drugih arterija.
Lečenje vaskularnih oboljenja može biti medikamentozno (antiagregansi, hemoreološki agensi, venotonici), hirurško i primenom minimalno invazivnih postupaka (PTA – perkutana transluminalna angioplastika, obično sa plasiranjem stenta ili stent grafta) [ 4, 5]. Fizikalna terapija je obično adjuvantna drugim postupcima praktično u svim stadijumuima bolesti.
Hirurško lečenje bolesnika se postiže rekonstruktivnim postupcima i to kod bolesnika sa IIb, III i IV stadijumu stenozantne arterijske bolesti, signifikantnih (preko 70%) stenoza karotidnih arterija, aneurizmi (u elektivnom postupku), insuficijencije safenofemoralne junkcije, inkompetencije perforatora itd.
Rekonstruktivne procedure su: direktna sutura (šav), „patch” plastika (zakrpa), interpozicija i premošćavanje – bypass (anatomski ili ekstraanatomski) krvnog suda (shema 1). Pri rekonstrukciji krvnih sudova mora se voditi računa o: kvalitetu dotoka (inflow), kvalitetu pražnjenja (outflow), bazičnim hemodinamskim principima, izboru grafta i šavnog materijala, operativnoj tehnici itd. Samo tako se mogu izbeći stenoze ili druge neposredne i udaljene komplikacije, koje bitno utiču na prohodnost i funkcionalnost rekonstrukcije.
Vaskularni graftovi (kalemovi) mogu biti: biološki – autologni ili homologni (arterijski, venski), biosintetički (bovini, humana umbilikalna vena, CBS i drugi) i sintetički (tkani ili pleteni dacron, liveni PTFE).
Palijativne intervencije (simpatektomija, amputacija) se vrše kod bolesnika gde se druge metode ne mogu primeniti.


ZAKLJUČAK

Povrede i oboljenja perifernih krvnih sudova spadaju u najmasovnija oboljrnja čoveka, izazvani su različitim faktorima, složenih se patofizioloških mehanizama koji bitno utiču na kliničku sliku (akutna i hronična ishemija, venski i limfni zastoj itd). Dijagnoza se postavlja anamnezom, kliničkim pregledom, neinvazivnim (Doppler, kolor dupleks sken) i invazivnim (angiografija,CT, MSCT) proceduarma. Periferna vaskularna bolest se leči medikamentozno (antiagregansi, hemorološki agensi, antikoagulansi itd), hirurški, perkutanim angioplastikama i drugim metodama. U profilaksi, detekciji, dijagnozi i lečenju perifernih vaskularnih oboljenja jasno su definisani postupci primarne, sekundarne i tercijerne zdravstvene zaštite.


LITERATURA
  1. Burkitt H. G., Quick C RG, Gatt D: Essential Surgery. Churchill Livingstone, Edinburgh, London, Melbourne, New York, 1990, 483–536.
  2. Maksimović Ž: Klasifikacija i klinička slika akutnih i hroničnih vaskualarnih oboljenja. U: Osnove vaskularne hirurgije i angiologije (Ž. Maksimović i sar), CIBID, Medicinski fakultet, Beograd, 2004, 117–123.
  3. Maksimović Ž: Vaskularna oboljenja. U: Hirurgija za studente. (Ž. Maksimović, gl. urednik), CIBID, Medicinski fakultet, Beograd, 2008, 479–483.
  4. Rutheford RB: Vascular surgery, 5th Ed, Philadelphia, WB Saunders, 2000.
  5. Greenhalgh RM: Vascular and endovascular surgical techniques. Third Edition. WB Saunders, London, 1994.
     
      Adresa autora:
Živan Maksimović
Ul. Koste Todorovića 8, 11000 Beograd
email: zivanmax@sbb.rs
Rad primljen: 31.03.2009.
Rad prihvaćen: 08.04.2009.
Elektronska verzija objavljena: 21.05.2009.
 
     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace