Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2014     Volumen 39     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
             
   

XXXIII Timočki medicinski dani
Zaječar, 17-18. maj 2014.

Radovi - Zbornik sažetaka

Sesija

Kazuistika
Poster prezentacije

     
 
 
     
 

Spisak radova

       
 
 
     
     

Akutni pankreatitis usled primarnog hiperparatireoidizma: prikaz slučaja

Ljiljana Milošević(1), Milena Genčić(1), Ljubica Milošević(2)
(1) KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA, (2)(ZDRAVSTVENI CENTAR BOR

UVOD: Hiperparatireoidizam i hiperkalcemija smatra se da su redak uzrok akutnog pankreatitisa. Uobičajeni etiološki faktori akutnog pankreatitisa su alkohol, kamenje u zučnoj kesi, narkotici, trauma, virusne infekcije i hiperlipidemija. U ovom slucaju akutni pancreatitis rezultat je hiprtkalcemije usled primarnog paratireoidnog adenoma kod mlade osobe.
CILJ RADA: Prikaz retkog slučaja pankreatitisa koji rezultira iz hiperkalcemije zbog primarnog hiperparatireoidizma kod primarnog paratireoidnog adenoma.
MATERIJAL I METODE: Dijagnoza je postavljena na osnovu kliničke slike, laboratorijskih analiza i radiografije.
REZULTAT: Prikazujemo mladog muškarca starosti 34 godine primljenog u jedinicu intenzivnog lečenja KBC Zvezdara 29.12.2013. sa tegobama teškog epigastričnog bola, koji se širio u leđa, praćen mučninom i povraćanjem. Pacijent ne daje podatke o uzimanju alkohola i u njegovoj istoriji bolesti nema endokrinih bolesti. Pri pregledu on odaje utisak teško bolesnog pacijenta sa pulsom frekvence od 100/min, krvni pritisak 110/70 mmHg, respiratorna frekvenca 16/min, afebrilan je, i njegov jezik je suv i obložen. Pri prijemu neurološke, kardiovaskularne ili plućne bolsti nisu nađene. Elektrokardiografija i radiografija pluća su bili u fiziološkim granicama. Ultrazvuk abdomena ukazuje na edem pankreasnog tkiva, kamen velicine 6mm i cistu u desnom bubregu. Trbuh nije distendiran, bolno je osetliv u gornjim partijama. Na prijemu rezultati glavnih biohemijskih analiza su bili: serum-amilaza 911 U/L; serum lipase 1600,0 U/L, urin amilaze 2420 U/L, glukoza 7,0 mmol/L. Drugi biohemijski parametri i serum elektroliti bili su u fiziološkim granicama. Vrednosti Serum-amilaze i Serum lipase kao i CRP bili su povišeni narednih sedam dana a zatim je došlo do njihovog smirivanja. Dalji klinički kurs bio je karakterističan zbog persistentne hiperkalcemije. Dok je hipokalcemija uobičajeni nalaz kod akutnog pankreatitisa, hiperkalcemija je bila neuobičajen nalaz te je istražena. Paratireoidni hormon (PTH) bio je 1230 (normalno 12-72) a ultrazvučnim pregledom vrata verifikovna je uvećana leva paratiroidna zlezda 25x12mm. Dolazi do normalizacije opšteg stanja te je pacijent otpušten kući 13.01.2014 i upućen nadležnom endokrinologu. Dana 04.02.2014. u OET anesteziji učinjena je hirurška intervencija odstranjivanja gornje leve paratireoidne žlezde veličine oko 2,5 cm. Patohistološkim nalazom naknadno verifikovan je adenom paratireoidne žlezde. Pacijent je 08.02.2014.otpušten kući u dobrom opštem stanju. Pri otpustu PTH 12,5; Kalcijum 2,25.
ZAKLJUČAK: Odnos između hiperparatireoidizma i pankreasne inflamatorne bolesti ostaje kontraverzan u medicinskim krugovima, ali može biti u vezi sa prevodom neaktivnog tripsinogena u aktivni za vreme hiperkalcemije. Akutni pancreatitis usled primarnog hiperparatireoidizma (PHPT) indukovanog hiperkalcemijom se retko sreće i prvi put jr opisan 1957 od ‘Cope i saradnika’. Od tada pa do današnjih dana je PHPT prihvaćen kao etiološki faktor pankreatitisa.
Ključne reči: Akutni pancreatitis, Hiperkalcemija, Primarni hiperparatiroidizam, Paratireodni adenom
e-mail : milosevicliliana@yahoo.com 
 


Novoотkriveni slučaj diabetes mellitus-a tokom sistematskog lekarskog pregleda
– prikaz slučaja


D. Vešović (1,2,3), P.Radojković (2), M.Žilih (2)
(1) VISAN - VISOKA ZDRAVSTVENO - SANITARNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA, BEOGRAD, (2) BEL MEDIC – DOM ZDRAVLJA, BEOGRAD, (3) DR GIFING – CENTAR ZA HRONO-ISHRANU,
BEOGRAD

UVOD: Procenjen broj osoba koje boluju od dijabetesa danas u Srbiji (bez podataka za Kosovo i Metohiju) je oko 400.000. Od ovog broja, 380.000 pacijenata ima dijabetes tip 2, dok oko 20.000 pacijenata ima dijabetes tip 1. Praktično, oko 5,4% populacije u Srbiji danas boluje od dijabetesa (DM). U poslednjih 8. godina, uočen je značajan porast broja obolelih od ove bolesti. Od ovog oboljenja i njegovih komplikacija, godišnje, prosečno u Srbiji umre oko 3.000 građana. Stopa mortaliteta od šećerne bolesti pokazuje tendenciju rasta u funkciji vremena. Tako, iznosila je 34 na 100.000 stanovnika 2002.g., dok je 2009.g. porasla na 41,9 na 100.000 stanovnika. U svetu danas, od DM boluje oko 246. miliona ljudi. Procena je da će broj obolelih od ovog oboljenja do 2025.g. biti čak 380. miliona. U visoko razvijenim zemljama, DM predstavlja jedan od najznačajnijih razloga za hospitalizaciju pacijenata, hronično oslabljenu funkciju bubrega, slepilo, kao i amputacije ekstremiteta.
CILJ: Ciljevi rada su da prikaže slučaj novootkrivenog DM tokom sistematskom pregledu (SP) i da ukaže na značaj SP u smislu rane detekcije metaboličkih poremećaja.
METODOLOGIJA: Analizirani su medicinski kartoni osoba koje su bile na redovnom, godišnjem SP po uputu poslodavca. SP je obuhvatio preglede lekara različitih specijalnosti, EKG, spirometriju, paletu laboratorijskih analiza (krv, urin), kao i ultrazvučni pregled srca, abdomena i štitaste žlezde; kod populacije žena, urađen je i kompletan ginekološki pregled (fizikalni pregled, kolposkopija, ultrazvučni pregled, kao i citološka analiza PAPA i analiza vaginalnog sekreta). Za statističku obradu podataka, primenjene su osnovne metode deskriptivne statistike.
REZULTATI I DISKUSIJA: Bilo je ukupno 55. ispitanika; 26. žena (47%) i 29. muškaraca (53%). Prosečna starost ispitanika bila je 45.g. U odnosu na naviku uživanja duvanskog dima, bilo je 25. nepušača (45,5%), 10. bivših pušača (18,2%) i 20. pušača (36,4%). Dislipidemija je uočena kod 34. zaposlena (61,8%). Prekomernu TM/gojaznost ima 20. ispitanika (36,3%), dok je hipertenzija dijagnostikovana kod 16. zaposlenih (29%)! DM je uočen kod 6. (10,9%) ispitanika; od ovog broja, jedan slučaj je bio novootkriveni DM tip 2. Naime, nakon obavljanja unapred definisanih laboratorijskih analiza, kod onih ispitanika kod kojih je uočeno odstupanje glikemije od normale, urađene su dodatne laboratorijske analiza, kao i konsultacija stručnjaka iz oblasti oboljenja endokrinog sistema. Kod jedne osobe, koja je bila bez ikakvih simptoma, potvrđena je šećerna bolest. Takođe, pored ovog ispitanika kome je dijagnostikovan DM tip 2, dijagnostikovana je i intolerancija glukoze kod 4. (7,2%) ispitanika. Ispitanicima s DM tip 2, kao i svim ostalim ispitanicima, savetovan je adekvatan higijensko-dijetetski režim života i ishrane, redovne kontrole kod nadležnog lekara, promena životnih navika, antilipidna dijeta, sprovođenje umerene aerobne fizičke aktivnosti, redukcija TM, prestanak pušenja itd.
ZAKLJUČAK: Prevalencija DM u analiziranoj grupi je značajno viša nego u opštoj populaciji. U cilju pojašnjenja ovako visoke učestalosti DM-a, neophodno je sprovesti dalja istraživanja u okviru analizirane grupe radi identifikacije dodatnog/ih mogućeg/ih uzroka.
Ključne reči: dijabetes melitus, intolerancija glukoze, poremećaj metabolizma, sistematski lekarski pregledi
e-mail: vesovic@rocketmail.com 
 


Izolovana povreda skrotuma – prikaz slučaja

Nadežda Đurić(1), R. Mitrović(1), M. Matović(1),Z. Đurić(1), N. Pakević(1),V.Jovanović(2)
OPŠTA BOLNICAVALJEVO (1)UROLOŠKA SLUŽBA,(2)HIRURŠKA SLUŽBA

UVOD: Skrotum je kožna kesa koja sadrži testise, epididimise i završne delove funikulusa spermatikusa. Zid skrotuma ima ulogu u mehaničkoj i termičkoj zaštiti sadržaja. Pokretljivost skrotuma, kremasterični refleks i omotači testisa takođe doprinose da povrede skrotuma čine manje od 1% svih povreda u SAD-u godišnje. Retko su opasne po život. Prosečna starost pacijenata 10 do 40 godina. Za ovu mladu, radno sposobnu, seksualno aktivnu populaciju i male povrede pomenutih organa predstavljaju dramatičan događaj i brigu o mogućim posledicama.
Prema podacima iz literature manje od 17 % pacijenata ima izolovanu povredu skrotuma, preko 83% ima udružene povrede bešike, uretre, rektuma, kičme, drugih organa zavisno od mehnizma povređivanja.
Povrede skrotuma mogu nastati delovanjem tupe sile (udarac nogom, padom u raskorak, najašivanjem, pritiskom tesne odeće, dejstvom visoke temperature, hemijskih agenasa, električne struje) kada ostaje očuvan kontinuitet kože. To su kontuzije, luksacije, rupture testisa i adneksa, opekotine. Delovanjem vatrenog oružja, nagaznih mina tokom ratnih sukoba, u miru usled kriminalnih obračuna, napada ljubomornog partnera ili hladnim oružjem u tučama, oštrim predmetima u napadu ljubomore, u ratu bajonetima, u industriji zahvatanjem skrotuma rotacionim mašinama, ujedima životinja narušava se kontinuitet kože skrotuma, nastaju manje ili veće sekotine, lacerokontuzne rane, giljotinska odsecanja organa skrotuma, avulzija skrotuma.
CILJ:Prikazati redak mehanizam nastanka izolovane, lacerokontuzne rane skrotuma, bez povrede testisa.
MATERIJAL I METODE: Pacijent B.G. star 19godina, dovezen u Urgentni centar zbog povrede skrotuma zadobijene pri padu sa drveta, sa visine oko 2,5m. Priprijemu svestan, bled, hemodinamski stabilan (TA120/80mmHg, puls 70 otkucaja u min., 24respracije u minuti.), izražena bolnost u predelu skrotuma. Sam daje podatak da nije gubio svest, nije pao na leđa, pri padu nabio se na šiljak drveta koji se odlomio, on se dočekao na noge. Pri detaljnom pregledu bez vidljivih povreda po telu izuzev skrotuma koji je proboden drvenim šiljkom dužine 30-ak cm sa ekserom na širem kraju. Šiljak je ušao sa desne strane skrotuma, pocepao kožu, prošao kroz spoljašnje ovojnice, ispod testisa ne povredivši ga (tunika visceralis testisa, tunika albuginea nepovređene) izašao levo, lateralno od korena penisa.
REZULTATI: Parenteralno primio antibiotik širokog spektra, analgeziju, AT zaštitu, u OET anesteziji učinjena hirurška intervencija, izvađen šiljak kroz ulaznu ranu, eksplorisan skrotum, desni testis vitalan, nepovređen kao i levi hemiskrotum. Ovojnice skrotuma oko mesta prolaska šiljka imbibirane, krvarenja manja, zbrinuta. Učinjena toaleta rane, drenaža, široka sutura rane, suspenzorijum. Plasiran balon kateter, urin bistar. U postoperativnom toku afebrilan, svakodnevno previjan, rana bez znakova upale. Otupšten kući 7. Postoperativnog dana uz previjanje na treći dan, kontrolu u urološkoj ambulanti za 7 dana.
ZAKLJUČAK: Prikaz ukazuje na redak mehnizam povređivanja,značaj pokretljivosti skrotuma i njegovog sadržaja u čuvanju inače izloženih, osetljivih delova tela, ali i na značaj brze dijagnostike radi utvrđivanja mehanizma povređivanja, težine povrede, u cilju hitnog zbrinjavanja kako bi se izbegle komplikacije.
e-mail: nadezda.djuric70@gmail.com 
 


Sy Carpal Tunnel kao profesionalno oboljenje – prikaz slučaja

Gordana Živanović, Vesna Glišić, Zoran Ćirović
ZZZZR DOO U RESTRUKTURIRANJU KRAGUJEVAC

UVOD: Sindrom karpalnog tunela (sy canalis carpalis) predstavlja edem sinovijalnih opni i kompresiju n.medianusa u karpalnom tunelu – prostor između zgloba ručja i retikuluma fleksora.
Uzroci kompresije mogu biti miksedem, akromegalija, reumatoidni artritis, trudnoća, prelomi, repetitivni pokreti, lokalne vibracije i dr.
Karpal tunel sindrom (CTS) češći je kod žena i sreće se u oko 70% slučajeva. Tipična manifestacija bolesti je utrnulost kažiprsta i srednjeg prsta koja se uz jak bol javlja noću i budi iz sna. U ranoj fazi bolesti lake vežbe dovode do nestanka simptoma. Sa progresijom bolesti utrnulost se prenosi i na palac, i bol postaje konstantan. Značajno je da senzibilitet kože baze dlana nije izmenjen, jer ga oživčava površna grana n. medianusa koja ne prolazi kroz sam tunel.
CILJ RADA je prikaz slučaja profesionalnog oboljenja – sy carpal tunnel, koje nastaje kao posledica dugotrajnog rada zaposlene na poslovima peglača (ručno peglanje) u Fabrici koja se bavi izradom cerada. MATERIJAL I METOD RADA: radna anamneza, uvid u medicinsku dokumentaciju zaposlene i ekspertiza Instituta za medicinu rada Srbije Dr Dragomir Karajović.
REZULTATI RADA I DISKUSIJA: Prikazan je slučaj radnice (46 godina), koja je hospitalizovana na IMR zbog eventualnog utvrđivanja profesionalnog oboljenja Urađena je kompletna dijagnostika, pregledi neurologa, ortopeda, fizijatra,neurohirurga i specijaliste medicine rada. Tegobe u vidu trnjenja, žiganja u levoj šaci i bolova u distalnim zglobovima šake počele su u januaru 2013 godine. Nalaz EMNG-a nalaza gornjih ekstremiteta ukazuje na postojanje kompresivne neuropatije n.medianusa, obostrano na nivou ručnog zgloba. Konzervativno lečenje daje dobre rezultate u početnim fazama bolesti, i obuhvata imobilizaciju, NSAIL, injekcije kortikosteroida, fizikalnu terapiju.
Hirurško lečenje rezervisano je za teže oblike bolesti, refraktarne na konzervativnu terapiju, kao i za bolesnike kod kojih bolest traje duže od 3 godine. Otvorena dekompresija je postupak kojim se uzdužno preseca transverzalni karpalni ligament, čime se povećava zapremina karpalnog kanala, što u relativno kratkom vremenskom periodu dovodi do smirivanja i nestanka simptoma. Ova tehnika omogućuje kompletnu inspekciju ligamenta i sadržaja karpalnog kanala.
Operisana je u KC u Kragujevcu u Centru za neurohirurgiju. Nakon hirurškog lečenja bila je podvrgnuta magnetnoj, kinezi i elektroterapiji. Treba da bude podvrguta i hirurškom lečenju desne šake.
Nakon kompletnog i sveobuhvatnog ispitivanja, utvrđeno je profesionalno oboljenje po članu 24 Zakona o PIO. ZAKLJUČAK: Radna sposobnost ceni se u zavisnosti od etiološkog faktora, težine kliničke slike, definitivnog motoričkog deficita, efekta hirurškog lečenja i zahteva radnog mesta. Ključne reči: sy carpal tunnel, profesionalno oboljenje, repetitivni pokreti
 


Prikaz slučaja dvanaestogodišnje trudnice

Ana Veljković, Vera Najdanović Mandić
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA, DOM ZDRAVLJA ZAJEČAR

UVOD: Adolescencija je period od 10-19. godine života i obuhvata fizički, fiziološki i psihološki razvoj u socijalnim i kulturnim uslovima života. U romskim zajednicama postoji tradicija juvenilnih brakova, ugovorenih između porodica. Često romske devojčice, između 13. i 16. godine prekidaju školovanje zarad udaje. PRIKAZ: U školi su primetili da se devojčica romske nacionalnosti naglo raskrupnjala i dobila u težini te su alarmirali direktora škole i Centar za socijalni rad. Domu zdravlja u Zaječaru javila se devojčica u pratnji majke i službenika Centra za socijalni rad sa sumnjom na moguću trudnoću. Na ultrazvučnom pregledu ustanovljena je trudnoća od 28 nedelja termin porođaja u maju. Dobijeni su podaci da je devojčica pre godina dana dobila prvu menstruaciju, da nije silovana, već je u dužoj vezi sa budućim ocem deteta koji ima 25 godina, da su vodili zajednički život i da su njeni roditelji to znali jer su živeli svi u istoj kući. Majka je bila "začuđena" nakon ustanovljene trudnoće. Devojčicu su uzela nadležna lica iz Centra za socijalni rad i dodelili je hraniteljskoj porodici gde ce ostati do daljnjeg. Štetne su posledice adolescentne trudnoće i za majku i za dete. Pre svega, redukuje se obrazovnje, karijera i ekonomski prosperitet. Nedovoljna zrelost i iskustvo povećavaju verovatnoću za raskid veze, javljaju se brojne teskoće u odgajanju deteta kao i u njegovom razvoju. Zaključak: Adolescentne trudnoće treba sprečavati dvostrukim delovanjem. Na adolescente treba delovati vaspitno kroz školsko obrazovanje, kroz savetovališta za mlade, rad Zavoda za javno zdravlje, lekara Doma zdravlja, kroz Omladinska udruženja i saveze. Na roditelje i počinioce treba delovati kazneno. Na roditelje zbog zanemarivanja, a na počinioce zbog seksualnog odnosa koji se pre biološke zrelosti (osobe mlađe od 14 godina su deca) smatra seksualnim deliktom i kriminalom.
 


Prikaz slučaja: klijent sa kojim je teže…

Dragana D. Žorić
MEDICINSKI FAKULTET KOSOVSKA MITROVICA

Rad prikazuje naša dva klijenta. Radi o paničnim napadima. Nakon par seansi ispostavilo se da se radi o posebnom obliku komunikacije. Govorimo o defleksiji odnosno o tangenta transakciji.
Proces isceljenja je započeo u momentu kada su klijenti postali svesni načina kojim učestvuju u komunikaciji. Ovo je značilo redovni jednonedeljni rad sa klijentima. Tek nakon 5-6 meseci, su se kod naših klijenata stekli uslovi za prepoznavanje mehanizama koje koriste. Zatim su sledili sati na formiranju novih mehanizama u istim- sličnim situacijama.
 


Plazma bogata trombocitima (PRP) u lečenju rupture tetive duge glave bicepsa

I.Lukić (1), Dž.Abazović (2), V.Repac (3), B.Stanimirov (4), M.Andrić (5)
(1)SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA "SPORTREHAMEDICA", (2)KLINIČKI CENTAR PODGORICA,
(3)DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE, (4)DOM ZDRAVLJA NOVI SAD, (5)DOM ZDRAVLJA SREMSKA MITROVICA

UVOD: PRP ili plazma bogata trombocitima je dеo krvne plazme koji sadrži visoku koncentraciju trombocita. Trombociti su ćelije krvi, ovalnog oblika, veličine 3-5 mm. Unutar trombocita nalaze se alpha I dens granule u kojima se nalazi veliki broj različitih tkivnih faktora rasta. (PDGF, FGF, VEGF, IGF-1, bFGF, EGF, TGF- 1 itd.) Prilikom kontakta trombocita sa oštećenim tkivom dolazi do njihove aktivacije i ispuštanja faktora rasta, koji brzo pronalaze receptore na zdravim i oštecenim ćelijama, vezuju se za njih i stimulišu regeneraciju kao i funkcionalni oporavak oštećenih ćelija. S obzirom na pomenute a i mnoge druge osobine PRP je našao široku primenu naročito u sportskoj medicini i ortopediji. Najčešće se primenjuje kod: tendinopatija, parcijalnih ruptura misica i ligamenata, defekta hrskavice i meniskusa, povreda zglobova, preloma kostiju koji tesko srastaju, artroze, rekonstrikcija nerava i ligamenata itd.
CILJ: U prikazu slučaja opisano je lečenje rupture tetive duge glave bicepsa.
MATERIJAL I METODI RADA: Dijagnostika je izvršena ultrazvučnim aparatom sa linearnom sondom 69MHz, a isti aparat je korišten za navođenje igle za infiltraciju PRP. Izdvajanje PRP aparatom Angel Cytomedix. Kontrolni pregled je izvršen za 7 dana, kada je ordinirana kineziterapija-uvod u trening. Prilikom prvog pregleda i infiltracije PRP popunjen je upitnik o subjektivnom osećaju nesposobnosti ruke –DASH skor, kao i nakon kontrolnog pregleda-nakon 7 dana.
REZULTATI : Ultrazvučno i subjektivno verifikovana potpuna sanacija povrede
ZAKLJUČAK :Rezultati ohrabruju u smislu usvajanja ove metode kao metode izbora za lečenje povreda tetive duge glave bicepsa.
Ključne reči: PRP, tetiva duge glave bicepsa
e-mail: ilukica@yahoo.com
 

     
 
 
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend