Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2014     Volumen 39     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
             
   

XXXIII Timočki medicinski dani
Zaječar, 17-18. maj 2014.

Radovi - Zbornik sažetaka

Sesija

Javno zdravlje
Poster prezentacije

     
 
 
     
 

Spisak radova

       
 
 
     
     

Epidemija hepatitisa A na teritoriji Novog Sela
 
Sonja Antonijević, L. Hristov Mitić, S. Milošević
DOM ZDRAVLJA NIŠ

UVOD: Hepatitis akuta virosa A je akutno infektivno oboljenje sa inkubacijom od 7 do 45 dana, praćeno je mučninom, povraćanjem, povećanom temperaturom. Mokraća je taman kao pivo, a stolica aholična(bela) bez žučnih boja.
CILJ: Prikaz epidemije žutice na jednom delu teritorije Niša-Novo Selo, od novembra 2007 do februara 2008 godine.
METOD I MATERIJAL: Praćenje zdravstvenih kartona i knjige prijavljivanja zaraznih bolesti 40 pacijenata u periodu epijdemije u Nišu- na teritoriji Novog Sela i to 26 muškaraca i 14 žena.
REZULTATI: Praćeno je 40 pacijenata i to 26 muškaraca i 14 žena. Bolest se javila u mlađoj populaciji i to kod dece predškolskog i školskog uzrasta i kod pacijenata do 40 godina života. Samo jedan pacijent je bio starosne dobi od 47 godina. Prema strukturi stanovništva radilo se o nezapošljenim osobama 21, 13 su bili radnici, 2 poljoprivrednici, 1 student, 2 samostalnih zanatlija i 1 raseljeno lice. Izvor zaraze burekdžijada u Nišu. Putevi širenja zaraze: preko prljavih ruku i preko zaražene hrane. Iako u 21 veku govorimo da su epidemije zaraznih bolesti uglavnom suzbijene desilo se da se potkrala epidemija prljavih ruku, kada su higijensko-epidemiološke mere kontrole i nadzora nad hranom i vodom za piće na zavidnom nivou. Ipak ovako veliki skupovi sa masovnim okupljanjem naroda nemoguće je bilo kontrolisati i izvršiti adekvatan nadzor i kontrolu.
ZAKLJUČAK: Sprovođenje redovnog nadzora i kontrole hrane i vode za piće od strane epidemiološke službe Zavoda za zaštitu zdravlja kao i redovne sanitarne preglede osoba koje su u kontaktu i rade sa hranom kao i kontrola svih objekata koji pripremaju, prerađuju i prodaju hranu od strane inspekcijskih službi. Najveći akcenat treba biti na zdravstveno vaspitnom radu sa pacijentima o održavanju i sprovođenju higijenskih mera kod pripreme hrane kao i mera zaštite ukućana pri pojavi obolelog u porodici, sprovođenje dezinfekcije u objektima javne isprave kao i pravilno rukovanje sa zaraženim materijalom. Jedino na ovaj način možemo se braniti od zaraznih bolesti.
Ključne reči: epidemija, zarazne bolesti, prevencija, izvor zaraze, širenje i suzbijanje.
e-mail: lmitic@yahoo.com 
 


Prevalenca infekcije humanim papiloma virusima kod devojaka srednjoškolske populacije i studenata u Novom Sadu

Gordana Kovačević (1), L.Turo (2), Ž.Vinarž (2), G.Marinković (2), B.Brašanac (2), D.Vuleta (3), N.Rodić (4), S.Tica (5), V.Petrović (1), V.Milošević (1)
(1)INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE, (2)ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
STUDENATA, (3)KLINIČKI CENTAR VOJVODINE-KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO, (4)DOM ZDRAVLJA NOVI SAD, (5)PRIVATNA GINEKOLOŠKA ODRINACIJA "DELICHON"

UVOD: Genitalna infekcija Humanim papiloma virusima (HPV) je najčešća seksualno-prenosiva bolest, povezana sa nastankom prekanceroznih lezija i raka grlića materice. Najveći broj infekcija ovim virusom dešava se među adolescentima i mladim osobama.
CILJ: Cilj istraživanja je bio utvrđivanje učestalosti HPV infekcija kod devojaka srednjoškolske populacije i studentkinja iz Novog Sada, kao i utvrđivanje određenih kofaktora rizika koji doprinose sticanju i perzistiranju infekcije.
MATERIJAL I METODI RADA: Istraživanje je sprovođeno od avgusta do decembra 2012. godine i obuhvatilo je 72 studentkinje i 28 učenica srednjih škola. Za izolaciju HPV DNA iz endocervikalnih briseva korišćen je komercijalni kit Sorb A, (Sacace, Biotechnologies, Italy). Genotipizacija 12 visokorizičnih HPV tipova i dva niskorizična tipa vršena je upotrebom komercijalnih kitova HR-HPVReal-TM i HPV 6 / 11 real-TM (Sacace, Biotechnologies, Italy). Učesnice istraživanja potpisale su informisani pristanak i popunile anketni upitnik.
REZULTATI: Molekularnom dijagnostičkom metodom HPV infekcija je potvrđena kod 78% ispitane populacije. Kod HPV pozitivnih ispitanica, infekcija visoko rizičnim HPV dokazana je kod 98,7%, a infekcija nisko rizičnim tipovima kod 15,4%. Infekciju sa jednim HPV tipom imalo je 43,6% devojaka, a mešovitu infekciju 56,4%. Najprevalentniji visoko rizični tip bio je HPV tip 16, potvrđen kod 51,3 % pozitivnih ispitanica. Sledeći po učestalosti je bio HPV tip 31 dokazan kod 24,3%, HPV tip 18 kod 16,6% , HPV tip 51 kod 16.6 % , HPV 58 kod 12,8% . HPV tipovi: 33, 35, 39, 45, 52, 56 i 59 nađeni su u manje od 10%. Vakcinalni tipovi HPV 16 i 18 dokazani su kod 67,9% ispitanica, HPV tipovi 6 i 11 kod 15,4% ispitanica. Uredan citološki nalaz dijagnostikovan je kod 94,2% ispitanica. Atipična citologija ASCUS nađena je kod 3,8% ispitanica, a HSIL kod 1,9%. Iz anketnih upitnika dobijeni su podaci o prosečnoj godini stupanja u prvi seksualni kontakt koja je kod većine 17 godina; 27% devojaka puši oko 4 godine i prosečno 14 cigareta dnevno; 23% devojaka koristi oralna kontraceptivna sredstva; 35% redovno koristi prezervativ;15% devojaka je potvrdilo da su lečene od seksualno - prenosivih infekcija (hlamidija, mikoplazma, ureoplazma, herpes); 26% devojaka ima kondilome; 38% devojaka je upoznato o značaju humanih papiloma virusa kao uzročniku seksualno prenosivih infekcija; 86% devojaka nikada do sada nije radilo analizu na humane papilomaviruse; 71,3% ispitanica odlazi jednom godišnje na ginekološki pregled.
ZAKLJUČAK: Dobijeni rezultati ukazuju na veoma visoku zastupljenost genitalne HPV infekcije među srednjoškolkama i studentkinjama iz Novog Sada, pri čemu dominiraju visoko onkogeno rizični HPV. Rad na prosvećivanju mladih i primena adekvatne profilakse značajno bi smanjile incidenciju HPV infekcije kod mladih osoba.
Ključne reči: HPV infekcija, real-time PCR, studenti, adolescenti

Veliku zahvalnost dugujemo Gradskoj upravi za zdravstvo Grada Novog Sada, koja je podržala naš projekat i time omogućila realizaciju ovog istraživanja.

e-mail: gordana.kovacevic@izjzv.org.rs 
 


Prevalencija oboljenja koštano-zglobnog sistema kod službenika u banci - rezultati periodičnog lekarskog pregleda

D. Vešović (1,2,3), P.Radojković (2), M.Žilih (2)
(1) VISAN - VISOKA ZDRAVSTVENO - SANITARNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA, BEOGRAD, (2) BEL MEDIC – DOM ZDRAVLJA, BEOGRAD,(3) DR GIFING – CENTAR ZA HRONO-ISHRANU,
BEOGRAD

UVOD: Jedna od najučestalih oboljenja u vezi s radom su oboljenja koštano-zglobnog sistema (KZS). Faktori rizika za razvoj ovih oboljenja jesu brojni. Među njima, najznačajnije mesto zauzimaju: ponavljani pokreti, rad u nefiziološkom položaju (i neadekvatna ergonomska rešenja), izloženost vibracijama, hladnoća, dugotrajno sedenje ili stajanje. Pored ovih faktora, na razvoj ovih oboljenja utiču i fizička kondicija pojedinca, starosno doba, socijalni faktori, psihički stres, pol (učestalija kod muškaraca) itd. Tokom perioda odmora, simptomi oboljenja mogu da se povuku ali, kod nekih, mogu ostati i trajno prisutni. U nekim zanimanjima, oboljenja KZS imaju visoku prevalenciju (npr. kod minera, rudara, građevinaca i sl.); međutim, porast njihove prevalencije je zabeležen i u sektoru u kome su ranije imale manju učestalost - npr., kod službenika u bankama. Istraživači smatraju da je ovo posledica dugotrajnog sedenja i rada za računarom.
CILJ: Cilj rada je da prikaže prevalenciju oboljenja KZS-a u sklopu prevalencije svih oboljenja uočenih nakon periodičnog lekarskog pregleda službenika u banci.
MATERIJAL I METODI RADA: Za izradu rada su korišćeni lekarski izveštaji iz službe medicine rada, a koji su dobijeni nakon periodičnog lekarskog pregleda (PLP). PLP administrativnih radnika banke je obavljen tokom 2012/2013.g. Broj ispitanika bio je 247. Svi ispitanici su zaposleni u jednoj banci i njenim filijalama širom teritorije Srbije. Za statističku obradu podataka, korišćene su osnovne metode deskriptivne statistike.
REZULTATI: Od ukupnog broja ispitanika, bilo je 175. (71%) žena, dok je muškaraca bilo 72. (29%). Prosečna starost ispitanika bila je 38.g. Među ispitanicima je bilo 75. pušača (31%), prekomerna telesna masa je uočena kod 34. ispitanika (14%), poremećaj metabolizma masti je registrovan kod 50 ispitanika (20%), povišen krvni pritisak uočen je kod 9. ispitanika (4%). Refrakcione anomalije (kratkovidost, dalekovidost, astigmatizam), kao i oboljenja KZS (nepravilno držanje, deformiteti kičmenog stuba, hronični spazam mišića vratnog i ramenog pojasa) imaju najvišu prevalenciju - i jedne i druge su uočene kod 112. ispitanika (45%). Dugo sedenje na radnom mestu uz rad na računaru, često i u ne-ergonomskom položaju, predstavlja faktor koji pogoduje razvoju oboljenja KZS-a. U cilju umanjenja tegoba, kao i u cilju prevencije daljeg progrediranja tegoba izazvanih nefiziološkim položajem prilikom rada, svim ispitanicima su dati saveti za redovnu sprovođenje rekreativne fizičke aktivnosti i pokazane su vežbe za jačanje paravertebralne muskulature. Takođe, ukazano je i na pravilno držanje tela tokom sedenja i rada za računarom. U nekim slučajevima, indikovana je i fizikalna terapija. ZAKLJUČAK: Rad službenika u banci je karakterističan po dugotrajnom sedenju i radu za računarom što je, sigurno, jedan od faktora koji pospešuje razvoj oboljenja KZS-a.
Ključne reči: Periodični lekarski pregledi, profesionalne bolesti, administrativni radnici, oboljenja koštanozglobnog sistema
e-mail: vesovic@rocketmail.com 
 


Poremećaj metabolizma lipida kod zdravstvenih radnika

Savica Mićković, S.Keković
DOM ZDRAVLJA PODGORICA, CENTAR ZA MEDICINU RADA

UVOD: Hiperlipoproteinemije se prema svojoj etiologiji dijele na nasledne (porodične, primarne) i stečene (sekundarne). Prema kliničkom obliku i vrsti poremećaja lipoproteina, hiperlipoprotenimeije su podijeljene na 6 tipova. Kod tipa VI mogu u razno vrijeme postojati razne hiperlipoproteinemije, uglavnom tipovi IIa, IIb i IV.Sekundarne hiperlipoproteinemije se javljaju kod mnogih bolesti. One utiču na metablozima lipoproteina, povećavajući sintezu određenih lipoproteina (bolesti štitne žlijezde, dijabetes mellitus, bolesti bubrega, alkoholizam, uzimanje nekih lekova i dr.).
CILJ RADA: Cilj rada da se ispita u kojoj mjeri je poremećaj metablozima lipida zastupljen kod zdravstvenih radnika.
METOD RADA: Primijenjena je analitička metoda
REZULTATI: Izvrsena je analiza 130 kartona zdravstvenih radnika koji su obavili preventivne preglede u toku 2012. god. Bilo je 44 (33,84%) prethodna i 86 (66,15%) periodičnih pregleda. Zaposlenih muškog pola je bilo 59 (45,38%), a žena 71 (54,61%). Ljekara specijalista razlicitih grana medicine pregeldano je 51 (39,23%), a medicinskih tehničara sa srednjom i višom stručnom spremom 79 (60,76%). Analizom je utvrdjeno da kod 94 (72,30%) zaposlenih zdravstvenih radnika postoji neka vrsta povećanih lipida u krvi. Poremećaj metabolizma lipida je u nešto većem broju registrovano kod zaposlenih ženskog pola 50 (53,19%). Povećane vrijednosti lipida u krvi pronađene su kod 34 (36,14%) ljekara, a 60 (63,82%) medicinskih tehničara. Od ukupnog broja zaposlenih ljekara 66,66% je imao neki poremećaj metabolizma lipida. Izvršena je analiza prema vrsti povećanih lipida u krvi. Najveci broj zaposlenih ima povišen ukupni holesterol i LDL holesterol u krvi 46 (48,93%); 25 (26,59%) ima normalan ukupni holesterol, a povišen LDL holesterol; 14 (14,89%) ima povišen ukupni holeseterol, LDL holesterol i povišene trigliceride.Muškarci i žene u najvecem broju imaju povišen ukupni holesterol i LDL holesterol. Žene u vecem procentu imaju povišen LDL holsterol, a normalan ukupni holesterol, a muškarci u većem broju imaju povišen ukupni holesterol, LDL holesterol i trigliceride. Povišeni LDL holesterol preko 3,5 mmol/l ima cak 53,19%,a ukupni holesterol preko 6,5 mmol/l 22,34% zaposlenih sa poremećajem metabolizma lipida.
ZAKLJUČAK: Zdravstveni radnici u zabrinjavajuće visokom procentu imaju neki oblik poremećaja metabolizma lipida u krvi. Hiperlipoproteinemije su u nesto vecem broju zastupljene kod žena. U značajnom procentu neki od poremećaja metabolizma lipida imaju zaposleni mlađe životne dobi. Visok procenat poremećaja metabolizma lipida je registrovan i kod ljekara i kod medicinskih tehničara. Povišen ukupni holesterol i LDL holesterol su u najvećem procentu zastupljeni i kod muškaraca i kod žena. Žene u većem procentu imaju povišen LDL holesterol, a normalni ukupni holesterol, a muškarci povisen ukupni holesterol, LDL holesterol i trigliceride.Uzroke ovakvog stanja treba tražiti u već dokazanim naslednim faktorima, zatim vrsti rada, organizaciji rada (noćni rad) i permanentnom stresu. Ključne riječi: Poremećaj metbolizma lipida, zdravstveni radnici
e-mail: zmickovic@gmail.com 
 


Zdravstveni radnici – pušači ili nepušači

Savica Mićković, S.Keković
DOM ZDRAVLJA PODGORICA, CENTAR ZA MEDICINU RADA

UVOD: Štetni efekti pušenja prvi put su dokazani prije pedesetak godina. Sredinom dvadesetog vijeka započinju istraživanja radi utvrđivanja uticaja pušenja na zdravlje. Godine 1952. engleski ljekari R. Doll i A. B. Hill dokazalli su na grupi od 40 000 pacijenata uzročnu povezanost između pušenja i karcinoma bronha i pluća, te infarkta miokarda i hronične opstruktivne plucne bolesti. Od tada su brojne kliničke, laboratorijske i epidemiološke studije u svijetu ispitivale učinak pušenja na zdravlje i potvrdile da konzumiranje duvana i duvanskih proizvoda, i to posebno pušenje cigareta, ali i izloženost duvanskom dimu, odnosno takozvano pasivno pušenje, znatno pridonose obolijevanju i prevremenom umiranju od niza bolesti. Posledice pušenja su brojne i od izuzetnog značaja za pojedinca, njegovu porodicu, preduzeće i društvo u cjelini. Pušenje se smatra pojedinačno najvažnijim preventabilnim uzrokom obolijevanja, invaliditeta i smrtnosti, važnijim od drugih faktora radne sredine. Sastav duvanskog dima zavisi od tipa duvana, načina njegovog gajenja i prerade. U njemu je indetifikovano vise od 4000 jedinjenja.Nikotin izaziva rast arterijskog pritiska i srčane frekvencije, stimuliše strukture CNS-a i aktivira oslobađanje acetilholina, izaziva mobilizaciju slobodnih masnih kiselina, povećava agregaciju trombocita i sl.Veći broj slučajeva naprasne smrti pušača zbog oboljenja kardiovaskularnog sistema u korelaciji je s brojem cigareta.
CILJ RADA: Cilj rada je da se ispita u kojoj je mjeri pušenje kao loša navika zastupljeno kod zdravstvenih radnika.
METOD RADA: Primijenjena je analitička metoda.
REZULTAT: Izvrsena je analiza 67 preventivnih kartona zdravstvenih radnika. Analizirani su kartoni doktora medicine i medicinskih tehničara. Veći broj zaposlenih sa srednjom i višom stručnom spremom (56,71%) u odnosu na broj zaposlenih ljekara (43.28%).Nesto veći broj zaposlenih je ženskog pola (53,73%), a muškaraca je bilo 46,26%. Od ukupnog broja ispitanika 43 (64,17%) su nepušaci, a 18 (26,86%) su pušaci; 6 (8,95%) su bivši pušači.Veci procenat pušača sa srednjom i višom stručnom spremom (62,5%) u odnosu ljekare pušače (37,5%). Sto se tiče pola pušenje je u potpuno istom broju zastupljeno kod muškaraca i kod žena. Pušenje je gotovo podjednako zastupljena kod svih starosnih struktura, kako kod mlađih tako i onih srednje životne dobi. Do jedne kutije cigareta dnevno puši 12 (66,66%) pušača, a 6 (33,33%) puši više cigareta od jedne kutije dnevno. Do pet godina pušačkog staža ima 7 (38,80%) pušača, a duže od 5 godina 11 (61,11%).
ZAKLJUČAK: Veći broj zaposlenih zdravstvenih radnika su nepušači, ali značajan broj (26,86%) ima lošu naviku pušenja cigareta. Veći broj pušača je među zaposlenima sa srednjom i višom stručnom spremom u odnosnu na pušače ljekare. Podjednako puše i žene i muškarci, a u priblizno istoj mjeri pušenje je zastupljeno kod mlađih i kod starijih zaposlenih. Više pušaca ima duži pušački staž od 5 godina, a više je onih koji puše do jedne kutije cigareta dnevno. Navika pušenja kod zdravstvenih radnika je u korelaciji sa hroničnim profesionalnim stresom i povezana je sa visokom tenzijom i anksiožnošću. Ključne riječi: Zdravstveni radnici, pušenje, štetni efekti.
e-mail: zmickovic@gmail.com 
 


Prisustvo porodičnog nasilja kod pacijenkinja lekara opšte medicine

Sonja Antonijević, L.Hristov Mitić, S.Milošević
DOM ZDRAVLJA NIŠ

UVOD. Nasilje nad ženama obuhvata širok spektar različitih formi zlostavljanja, na osnovu rodnog obeležja, koje je usmereno prema ženama i devojkama u različitim periodima njihovog života. Nasilje nad ženama je rezultat neravnoteže moći između žena i muškaraca koja dovodi do diskriminacije žena, i u okviru društva i unutar porodice.
CILJ RADA.Utvrditi prisustvo nasilja nad ženama među pacijenkinjama koje posećuju ordinacije lekara opšte medicine.
METOD. Urađena je skrining anketa u Domu zdravlja i nekoliko ambulanti. Obuhvaćene su ambulante na seoskom i gradskom području. Anketirane su žene od 20 do 65 godina koje su se tog dana zatekle u ambulantama. Ukupno je anketirano 238 žena.
REZULTATI. Postavljeno je 11 pitanja.1) Da li poznajete neku ženu koja je bila žrtva nasila? 29% da,nekoliko njih, 25% da,jednu, 46% ne.2) Da li u vašem okruženju smatraju normalnim da muž tuče ženu? 9% da, 72% ne,19% zavisi od situacije.3) Da li je vaš suprug ikada bio nasilan prema Vama (udarao Vas, šutirao, vređao, omalovažavao...) 73% nikada, 24% ponekad, 3% stalno.4) Kome bi ste se Vi obratili za pomoć ukoliko bi partner digao ruku na Vas? 30% rodbini/prijateljima,46% policiji,16% socijalnoj službi, 5% izabranom lekaru, 3% ne znam. 5)Šta mislite koliko situacija treba da bude ozbiljna da biste se nekom obratili za pomoć? 13% mislim da mi niko ne bi pružio adekvatnu pomoć, 40% pomoć bih tražila samo kada više nema nade da će se nešto promeniti i kada sama ne uspem da rešim svoje probleme, 47% odmah bih se obratila za pomoć ljudima koji su za to nadležni ili meni bliski. 6) Smatrate li da je nasilje izraženije među određenim socijalnim strukturama? 63%da, 37% ne. 7) Da li ste čulo da postoje telefoni kojima se tokom celog dana i noći možete obratiti za pomoć? 65% da, 35% ne. 8) Da li znate da postoje sigurne kuće za smeštaj žena koje su izložene nasilju? 90% da, 10% ne. 9) Da li smatrate da problem nasilja nad ženama zaslužuje veću pažnju u javnosti? 98% da, 2% ne. 10) Mislite li da je stanovništvo dovoljno informisano o ovom problemu? 23% da, 77% ne. 11) Da li imate poverenja u državne institucije (sudstvo, policiju, centar za socijalni rad) koje pružaju pomoć ženama žrtvama nasilja? 52% da, 48% ne.
ZAKLJUČAK.Nasilje nad ženama je prisutno i još uvek je prisutno mišljenje da je normalno da muž tuče ženu , žene su obaveštene o postojanju institucija kojima se mogu obratiti za pomoć, i imaju poverenje u institucije sistema.Takođe smatraju da bi trebalo da se više govori o nasilju u javnosti i da stanovništvo nije dovoljno informisano o ovom problemu.Zabrinjavajuće je to što je 3% žena stalno, a čak 24% periodičo izloženo nasilju. Ključne reči.Nasilje nad ženama , državne institucije.
e-mail: lmitic@yahoo.com 
 


Arteficijalni abortusi u Zdravstvenom centru Zaječar u periodu od 2009. do 2013. godine

Mirko Trailović, Žaklina Savić Mitić, Maja Cukić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA SLUŽBA

UVOD: Abortus ili pobačaj je prekid trudnoće čije trajanje nije osposobilo fetus za život izvan materice. Prema važećem Zakonu o postupku prekida trudnoće u zdravstvenim ustanovama, arteficijalni abortus se u Srbiji dozvoljava isključivo na zahtev trudne žene do navršene 10. nedelje trudnoće, osim kada je to šteteno za njeno zdravlje.
CILJ : Cilj rada je prikazivanje kretanja arteficijalnih abortusa u petogodišnjem periodu (2009-2013. godina) u Ginekološko-akušerskoj službi Zdravstvenog centra Zaječar.
MATERIJAL I METOD:Metod rada je retrospektivna analiza podataka o arteficijalnim abortusima. Kao material su korišćeni podaci iz Protokola malih ginekolških intervencija Ginekološko-akušerske službe Zdravstvenog centra Zaječar za pomenuti period.
REZULTATI: U periodu od 2009. do 2013. godine u Ginekološko-akušerskoj službi Zdravstvenog centra Zaječar bilo je 1118 arteficijalnih pobačaja, a porođaja je u tom periodu bilo 2486, što daje odnos od 45 arteficijalnih pobačaja na 100 porođaja. Najveći broj arteficijalnih pobačaja je bilo u 2009.godini, i, to 301, a najmanje u 2013. godini 178, tako da broj pobačaja u praćenom periodu pokazuje opadajući trend. Broj pobačaja je u svakoj godini pojedinačno najveći u strostnoj grupi od 25-34 godine i kreće se od 150 u 2009. godini do 79 u 2013.godini. Kod adolescentkinja ispod 15 godina nije bilo namernih prekida trudnoće, 65 ih je bilo u grupi adolescentkinja od 15 do 19 godina.
ZALJUČAK: Arteficijalni pobačaji su opadanju na našem uzorku što može biti rezultat gravitiranja žena ka privatnim ginekološkim ordinacijama u cilju prekida trudnoće ili bolje edukacije žena u smisu korišćenja kontraceptivnih metoda.
Ključne reči. arteficijalni abortus, reproduktivni period
e-mail: zaklina1009@gmail.com 
 


Aktuelna javnozdravstvena problematika u oblasti populacije starih lica

Ljiljana Pešić(1), Zoran Milošević(2)
(1)DOM ZDRAVLJA, NIŠ (2)MEDICINSKI FAKULTET, NIŠ

Proučavajući tendencije demografskih promena, kako na globalnom, tako i na nacionalnom nivou, zapaža se zakonomernost u pogledu kretanja ka sve izraženijem starenju stanovništva. U najrazvijenijim zemljama se za 2025. godinu računa sa udelom stariih od 65 godina od 27.5% u ukupnoj populaciji, dok se u zemljama Južne Evrope očekuje udeo starih između 9.1-17.7%. Prema predviđanjima demografa, udeo stare populacije će se u 2025. godini u Srbiji kretatati između 18.7% i 27.5%. Pritom će se naročito intetnzivno povećati segment starije populacije od 75 godina, što će imati značajne zdravstvene, ekonomske i socijalne reperkusije. Cilj našeg rada je da ukaže na aktuelne javnozdravstvene probleme stare populacije u našoj zemlji, kao i na području Nišavskog regiona, da ukaže na očekivanja u pogledu njihovog kretanja u budućnosti, kao i da uputi na potrebu preduzimanja odgovarajućih mera, pre svega u oblasti primarne zdravstvene zaštite, kao i zajednice, u pravcu njihovog ublažavanja i rešavanja. U metodologiji su korišćena saznanja dosadašnjih statističkih i drugih javnozdravstvenih istraživanja na području Evrope, Srbije, Jugoistočne Srbije i Nišavskog regiona, kao i rezultati sopstvenog istraživanja na uzorku od 1295 lica, starijih od 65 godina. Rezultati su sledeći: stara populacija je ekonomski ugrožena imajući u vidu visinu penzija i orijentaciju države ka izdvajanjima za fondove socijalno-ekonomske zaštite u budućnosti, smrtnost od kardiovaskularnih i malignih bolesti u Srbiji daleko premašuje vrednosti stopa za zemlje u okruženju i evropske zemlje; po uspehu u lečenju malignih bolesti (stopa petogodišnjeg preživljavanja) Srbija je na 25. mestu u Evropi, u modelu mortaliteta preovlađuju uzroci čiji je uzročnik najčešće nezdrav životni stil (ishrana, pušenje, fizička neaktivnost, nizak nivo opšte i zdravstvene kulture). U proseku svaki 5. stari pacijent dobija zdravstvene pouke od izabranih lekara, savete često ocenjuju kao nedovoljno jasne, tako da je većina orijentisana ka dobijanju informacija o zdravlju iz nemedicinskih izvora. Očekuju se trendovi: daljeg siromašenja, sve slabije socijalne podrške i povećanja pritiska na zdravstvenu službu od strane gerijatrijskih pacijenata, pre svega u vezi hroničnih masovnih bolesti, porast korišćenja službe kućne nege i sve izrazitija potreba za raznim vrstama gerijatrijskog zbrinjavanja. U takim uslovima, ispunjavanje ciljeva SZO za aktivno starenje mora biti povezano sa jačanjem mera za promociju zdravlja na nivou primarne zdravstvene zaštite i zajednice, usvajanjem gerijatrijskih standarda, edukacijom zdravstvenih radnika i intenzivnijom saradnjom svih aktera na nivou zajednice u vezi realizacije odgovarajućih programa za promociju zdravlja stare populacije.
Ključne reči: stara populacija, javnozdravstvena problematika
e-mail:mr.ljiljanapesic@gmail.com
 

     
 
 
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend