Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2012     Volumen 37     Supplement 1
     
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ]<<< ] >>> ]  
             
   

XXXI Timočki medicinski dani
Zaječar, 18-19. maj 2012.

Radovi - Zbornik sažetaka

Sesija:
Konzervativna medicina i dijagnostika
- usmene prezentacije
 

     
 
 
     
 

Spisak radova

 
 1. STOPA PREVALENCIJE ARTERIJSKE HIPERTENZIJE NA TERITORIJI OPŠTINE ZAJEČAR U 2011. GOD. – EPIDEMIOLOŠKA ANKETA UDRUŽENJA ZA HIPERTENZIJU SRBIJE
  DušanBastać, Dragan Lović, Vesna Stojanov, Predrag Marušić, Ljiljana Bocić, Marija Drobnjaković, Marija Jovanović, Jasna Božinović
 2. PRIMENA I EFIKASNOST FIKSNIH KOMBINACIJA ANTIHIPERTENZIVA U LEČENJU ARTERIJSKE HIPERTENZIJE
  Zorka Dimitrijević
 3. EFIKASNOST PERORALNOG ACIKLOVIRA U LEČENJU HERPETIČNOG GINGIVOSTOMATITISA PREDŠKOLSKE DECE
  Dragana Stamatović, K. Starinac, Z. Živković
 4. UTICAJ RE-IRADIJACIJE NA PREŽIVLJAVENJE PACIJENTATA KOD UZNAPREDOVALOG KARCINOMA RECTUMA
  Ivan Poček
 5. KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA: DIJAGNOSTIČKI DOPRINOS 3D REKONSTRUKCIJE U RUTINSKOJ PRAKSI
  Jasmina Strajnić
 6. ESTETSKA PROTETSKA REHABILITACIJA NA IMPLANTATIMA U ANTERIORNOM SEGMENTU MAKSILE
  Zaviša Smiljanić, Stefan Smiljanic, Srbislav Pajić
     
 
 
     
      1.
STOPA PREVALENCIJE ARTERIJSKE HIPERTENZIJE NA TERITORIJI OPŠTINE ZAJEČAR U 2011. GOD. – EPIDEMIOLOŠKA ANKETA UDRUŽENJA ZA HIPERTENZIJU SRBIJE

DušanBastać(1), Dragan Lović(2), Vesna Stojanov(3), Predrag Marušić(4), Ljiljana Bocić(1), Marija Drobnjaković(1), Marija Jovanović(1), Jasna Božinović(1)
(1)INTERNISTIČKA ORDINACIJA "DR BASTAĆ", ZAJEČAR.
(2)POLIKLINIKA "INTERMEDIKA" NIŠ, (3) MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD

UVOD. Udruženje za Hipertenziju Srbije sprovelo je u Srbiji u 2011.godini ispitivanje prevalence hipertenzije uz pomoć standardnog anketnog upitnika "Epidemiološka anketa o stopi prevalencije hipertenzije". Ispitivanje je sprovedeno i na teritoriji opštine Zaječar, za koju je određen statistički uzorak od najmanje 118 ispitanika koji žive na području grada i 139 ispitanika koji žive u zaječrskim selima. Ispitanici su odabrani metodom slučajnog uzorka.
MATERIJAL I METODE. Epidemiološkom anketom obuhvaćen je 301 ispitanik: 45% (136) sa teritorije grada i 55% (165) iz četiri sela: Koprivnica, Grljan, Veliki Izvor i Rgotina. Ispitanici su popunjavali anketne upitnike u kućnom ambijentu i bez prethodne najave. U upitniku su navedeni osnovni podaci o ispitaniku: pol, uzrast, životne navike. Ispitanici za koje smo utvrdili da se leče od povišenog krvnog pritiska davali su podatke o vrsti i broju lekova koje koriste, kao i o načinu njihovog korištenja. Ispitanik je potpisom potvrđivao tačnost navedenih podataka. Pri dolasku u kućnu posetu merili smo arterijski pritisak (dva puta), srčanu frekvenciju, telesnu težinu, visina i obim struka. U svrhu smanjenja efekta "belog mantila" od dva merenja arterijskog pritiska uzimali smo nižu vrednost.
REZULTATI.Povišen krvni pritisak sa srednjom vrednošću ± standardna devijacija ( 157± 18/90 ± 14 mmHg ) imalo je 49.8% ispitanika (150). Normalankrvnipritisak (124±10/74 ±9 mmHg )imalo je 50.2% ispitanika (151). Među ispitanicima registrovali smo i podgrupu koja ima krvni pritisak u granicama normale, a koja je pod antihipertenzivnom terapijom – lekove koristi redovno ili povremeno. Takvih je bilo 15,6% (47). To ananmnestički uvećava stopu prevalencije hipertenzije na 197, odnosno 65,4% ispitanika. S obzirom na kriterijume studije ipak ih nismo priključili grupi ispitanika sa aktuelno povišenim krvnim pritiskom. U hipertenzivnoj grupi broj muškaraca i žena je bio sličan - 48% / 52%. U normotenzivnoj grupi dominirao je ženski pol 61% (p<0.01). Statisitički visoko značajno hipertenzivnu grupu čine starije osobe 59±15 godina u odnosu na normotenzivnu grupu 48±18 godina (p<0.001). Genetska predispozicija za hipertenziju u porodičnoj anamnezi je visoko zastupljena i u normotenzivnih 57,3% i u hipertenzivnih 49,7%, ali bez statistički značajne razlike (p=NS). De novo hipertenzija je otkrivena kod 39,3% hipertenzivnih (59) ili 19,6% celog uzorka. Svest o prisustvu hipertenzije postoji u 61% ispitanika sa aktuelno povišenim pritiskom ili u 71% (140) svih anamnestički hipertenzivnih. Od svih ispitanika koji leče hipertenziju (64%), na adekvatan način to čini samo 23,9%. U neadekvatno lečenoj podgrupi od 79 ispitanika, jedan antihipertenziv koristi 49%, dva antihipertenziva 30%, tri antihipertenziva 15% i četiri antihipertenziva 5%.
ZAKLJUČAK. Na teritoriji opštine Zaječar stopa prevalencije osoba sa povišenim arterijskim pritiskom je 49.8%, a anamnestički hipertenzivnih je 65,4% što predstavlja značajan porast stope u odnosu na ispitivanje koje je vršeno u Zaječaru 1998/1999. godine kada je stopa prevalencije bila 37,7%. De novo hipertenzija je otkrivena u 19,6% celog uzorka. Statistički visoko značajno hipertenziju ima starija populacija. Ukupno hipertenziju leči 126 (64%) ispitanika, a adekvatno sprovodi terapiju samo 23,9%. Sa tri i četiri antihipertenzivna leka leči se 20%, što predstavlja visok procenat rezistentne hipertenzije.

e-mail: dbastac@open.telekom.rs


2.
PRIMENA I EFIKASNOST FIKSNIH KOMBINACIJA ANTIHIPERTENZIVA U LEČENJU ARTERIJSKE HIPERTENZIJE

Zorka Dimitrijević
DOM ZDRAVLJA "ZVEZDARA", BEOGRAD

Prema Evropskim preporukama, vrednosti arterijskog krvnog pritiska preko 140/90 mmHg kod osoba starijih od 18 godina, koje ne uzimaju lekove, definišu arterijsku hipertenziju kao bolest. Cilj istraživanja je da se prikaže da je primena i efikasnost fiksnih kombinacija antihipertenziva u lečenju arterijaske hipertenzije, u skladu sa Evropskim preporukama o fleksibilnosti izbora leka na početku terapije. Metodom upitnika, dizajniranog za potrebe retrospektivno prospektivnog istraživanja, koje je obavljeno u periodu od februara do novembra 2011. godine, ispitano je 140 obolelih od hipertenzije 55 (39.28%) muškaraca i 85 (60.71%) žena, prosečne starosne dobi 54,92 ± 0,829 godina. Na prvom pregledu terapiju fiksnih kombinacija primenilo je 72(51.42%) ispitanika, sa vrednošću STA 150,97 mmHg (SE 1,53) i DTA 95,59 mmHg (SE 0,477) u odnosu na 58(41.42%) koji su koristili kombinovanu terapiju sa vrednošću STA 158,45 mmHg (SE 0,837) i DTA 98,45 mmHg (SE 0,708) sa statističkom značajnošću (p<0,05). Monoterapiju je koristilo10(7.14%) ispitanika sa vrednostima STA 148,5 mmHg (SE 1,675) i DTA 95,01 mmHg (SE 0,745), što nema statističku značajnost (p>0,05) u odnosu na terapiju sa fiksnim kombinacijama i kombinovanom terapijom. Na četvrtom pregledu, 61(43.57%) ispitanik normalizovao je krvni pritisak, 48(34.28 %) na trećem и 22 (15.71%) ispitanika na drugom kontrolnom pregledu od kojih je 18 (12.85%) koristilo fiksne kombinacije antihipertenziva (p<0,05). Оd 43.57% obolelih, koji su normalizovali krvni pritisak na kraju studije, 36(25.71%) koristilo je kombinovanu terapiju a 23 (16.42%) terapiju sa fiksnim kombinacijama antihipertenziva (р<0,05). 113(80.71%) ispitanika je normalizovalo pritisak na vrednosti visoko normalnog pritiska 135/85 mmHg i od toga 62 (44.28%) je koristilo fiksne kombinacije u terapiji hipertenzije, a18(12.85%) pacijenata, koji su takođe koristili fiksne kombinacije antihipertenziva normalizovalo je krvni pritisak na vrednosti normalnog pritiska 120/80 mmHg. Na kraju studije, smanjene vrednosti STA na 124,44 mmHg (SE 0,675) i DTA na 76,39 mmHg (SE 0,497) postigli su ispitanici sa terapijom fiksnih kombinacija u odnosu na vrednosti STA 131,64 mmHg (SE 0,497) i DTA 79,40 mmHg (SE 0,728) kod ispitanika sa kombinovanom terapijom sa statističkom značajnošću (p<0,05). Zaključujemo, da primenom fiksnih kombinacija antihipertenziva, postižemo visoku efikasnost u brzini normalizacije krvnog pritiska, što se ogleda u normalizaciji pritiska na drugom pregledu nakon tri meseca terapije.
Ključne reči : efikasnost, fiksne kombinacije, lečenje, hipertenzija

e-mail: drzorkad@sezampro.rs


3.
EFIKASNOST PERORALNOG ACIKLOVIRA U LEČENJU HERPETIČNOG GINGIVOSTOMATITISA PREDŠKOLSKE DECE

Dragana Stamatović (1) , K. Starinac (2) , Z. Živković (3)
(1) PRIVATNA PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA ''PRIMUM VIVERE'' KRUŠEVAC, (2) ZDRAVSTVENI CENTAR KRUŠEVAC, DISPANZER ZA DECU I OMLADINU, (3) MEDICINSKI FAKULTET PRIŠTINA- KOSOVSKA MITROVICA, KATEDRA ZA PEDIJATRIJU

UVOD: Herpetični gingivostomatitis je bolest neprijatnog toka koja prolazi spontano nakon 10-14 dana bez specifičnog lečenja. Međutim, zbog bolnih lezija u ustima uzimanje hrane i tečnosti je otežano i brojna deca moraju biti hospitalizovana radi intravenske rehidracije. O delotvornosti peroralne primene aciklovira kod ove bolesti podaci u literaturi su oskudni.
CILJ: Procena efikasnosti aciklovira u dozi od 30 mg/kg/dan per os u lečenju herpetičnog gingivostomatitisa predškolske dece.
MATERIJAL I METODE: Retrospektivnom studijom koja je obuhvatila period od 01.03.05.- 31.12.11. godine skupljeni su podaci od 95-toro imunokompetentne dece uzrasta 1-7 godina są kliničkom slikom herpetičnog gingivostomatitisa. Deca su podeljena u tri grupe. Ispitanicima prve grupe (G1, n=33) peroralni aciklovir je dat u dozi od 30mg/kg/dan u prva 72 sata od početka bolesti, dok su ispitanici druge grupe (G2, n=30) lek u istoj dozi dobili nakon tog perioda. Ispitanici kontrolne grupe (KG, n=32) dobijali su samo antipiretike. Poređeno je trajanje povišene telesne temperature, oralnih lezija i teškoća są ishranom između grupa.
Rezultati: Ispitanici G1 imali su u kraćem periodu oralne lezije nego G2 i KG (6,2 prema 8,9, odnosno 8,2 dana, p<0,01), kraće trajanje povišene telesne temperature (4,3 prema 5,8 odnosno 6,3 dana, p=0,001) i kraći period odbijanja hrane (5,0 prema 6,6 odnosno 5,7, p=0,004)*
Nije bilo statističi značajne razlike ni po jednom od ishoda između G2 i KG.
Zaključak: Primena peroralnog aciklovira u dozi od 30 mg/kg/dan za herpetični gingivostomatitis kod predškolske dece u prva tri dana bolesti značajno skraćuje njen tok. Korist od lečenja nije ustanovljena ukoliko se započne nakon ovog perioda.
Ključne reči: aciklovir, herpetični gingivostomatitis, dete
*Data je aritmetička sredina

e-mail: ordinacija.primumvivere@gmail.com


4.
UTICAJ RE-IRADIJACIJE NA PREŽIVLJAVENJE PACIJENTATA KOD UZNAPREDOVALOG KARCINOMA RECTUMA

Ivan Poček
KLINIKA ZA ONKOLOGIJU NIŠ

UVOD: Kod velikog broja pacijenata se razvija lokalni recidiv, metastaze u lifne noduse i širenje tumora u okolno tkivo. U slučajevima kada hirurgija i hemioterapija nisu indikovane kao metode lečenja se može razmatrati re-iradijacija. Radioterapijska doza je limitirana osetljivošću normalnih tkiva oko tumora. Prekoračenje doze može dovesti do teških oštećenja pa i do letalnog ishoda u nekim slučajevima. Još uvek ne postoje osnovna pravila za sprovođenje re-iradijacije
CILJ: Odrađivanje kumulativne doze i toksičnih efekata zračne terapije, kod 13 pacijenata posle treće serije iradijacije sa delimičnim ili kompletnim preklapanjem polja zračenja u odnosu na prethodne dve serije zračenja. Efikasnost zračne terapije i njena toksičnost je poređena u odnosu na redukciju tumorskog volumena, bol i krvarenje.
MATERIJAL I METODI RADA: U periodu 2007-2011, kod 13 pacijenata je sprovedena re-iradijacija po drugi put na isti region od interesa. Sekundarna iradijacija je bila sprovedena radi smanjenja bolova kod pacijenata. Izbor tehnike re-iradijacije zavisi od nekoliko faktora kao što su: veličina i mesto tumora.
REZULTATI: Dozvoljena redukcija doze za 50% kod re-iradijacije je 12 meseci nakon zadnjeg zračenja. Redukcija doze za 25% je dozvoljena kod re-iradijacije posle 6-12 meseci od zadnjeg zračenja. Unazad 6 meseci od zadnjeg zračenje ne redukuje se doza. Efikasnost je postignuta kod 81% pacijenata posle druge serije i kod 73% pacijenata posle treće serije re-iradijacije Maksimalna kumulativna doza na tumor i peritumorsku regiju je 133 Gy. Maksimalna redukovana kumulativna doza za rectum je 91 Gy, crevo 73 Gy i mokraćnu bešiku je 79 Gy
ZAKLJUČAK: Maksimalana dozvoljena doza za organe od rizika kod re-iradijacie: za rektum 100 Gy, creva 90 Gy, mokraćna bešika 110 Gy, krsna kičma 75 Gy, sakralni nervi 105 Gy, plexus brachialis 105 Gy. Toksični efekti zračenja se mogu ogledati u pojavi fistule, diareje, krvarenja i lake opstrukcije creva.
Ključne reči: Re-iradijacija, kumulativna iradijaciona doza, organi od rizika, toksičnost, efikasnost.

e-mail: ipocek@yahoo.com


5.
KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA: DIJAGNOSTIČKI DOPRINOS 3D REKONSTRUKCIJE U RUTINSKOJ PRAKSI

Jasmina Strajnić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, SLUŽBA RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE

UVOD: Primena različitih tehnika postprocesinga kao što su multiplanarna projekcija (MPR), projekcija maksimalnog signala (MIP) i oslikavanje površine objekta (SSD), pružaju dodatne dijagnostičke mogućnosti.
CILJ: Rad ima za cilj da prikaže najčešće 3D rekonstrukcije i njihovu primenu u svakodnevnoj dijagnostici.
MATERIJAL I METODI: U radu prikazujemo 14 pacijenata kod kojih su urađene MPR, MIP i SSD rekonstrukcije. Kod 7 pacijenata urađene su MPR i SSD rekonstrukcije, kod 2 pacijenta MIP i SSD a kod 5 pacijenata samo MIP rekonstrukcije.
ZAKLJUČAK: Ove tehnike omogućavaju bolju vizualizaciju anatomskih detalja, koje je teško uočiti korišćenjem samo aksijalnih preseka.

e-mail: drmarijailic@yahoo.com


6.
ESTETSKA PROTETSKA REHABILITACIJA NA IMPLANTATIMA U ANTERIORNOM SEGMENTU MAKSILE

Zaviša Smiljanić(1), Stefan Smiljanic(2), Srbislav Pajić (3)
(1) PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "STAD DENTAL", NEGOTIN, , (2)STOMATOLOŠKI FAKULTET PANČEVO, (3)PRIVATNA PRAKSA NEGOTIN

UVOD: U poslednjoj deceniji se rehabilitacija oseointegrirajucim implantatima kod bezubih i delimično bezubih pacijenata pokazala proverenom i uspešnom mogućnošću terapije
CILJ: Protetska estetska rehabilitacija na implantatima u gornjoj vilici
MATERIJAL I METODI RADA: Nakon observacije stanja okluzalnog kompleksa, indicirana je ugradnja implantata u anteriornom segmenu gornje vilice (ISOMED), poštujući hirurški protokol. Nakon perioda oseointegracije izrađena je suprastruktura na implantatima poštujući protetski protokol
REZULTATI: Protetska nadoknada na implantatima , omogućila je funkcionisanje okluzalnog kompleksa u fiziološkim granicama
ZAKLJUČAK: Protetska sanacija bezubih i delimično bezubih pacijenata na implantatima, omogućuje fonaciju, mastikaciju i estetiku pacijentima sa predvidivošću prezivljavanja implantata što je benefit za pacijenta
Ključne reči: Implantat, protetska suprastruktura

e-mail: stad_dental@yahoo.com
 

     
 
 
     
             
             
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ]<<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend