Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2012     Volumen 37     Supplement 1
     
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ]<<< ] >>> ]  
             
   

XXXI Timočki medicinski dani
Zaječar, 18-19. maj 2012.

Radovi - Zbornik sažetaka

Sesija:
Konzervativna medicina i dijagnostika
- poster prezentacije
 

     
 
 
     
 

Spisak radova

 
 1. REFRAKCIONA MANA KAO UZROK GLAVOBOLJE DECE ŠKOLSKOG UZRASTA
  Vinka Repac, Zoranka Vlatković, Branislava Stanimirov, Ivan Antić
 2. NOVE MOGUĆNOSTI U LECENJU BAKTERIJSKIH INFEKCIJA
  Božo Nešić, Mihat Ašotić, Damjan Nešić, Staniša Lazić, Dragan Miljković
 3. PROMENE U LUMBALNOM DELU KIČME POSLE ARTROZE JEDNOG KUKA
  Mihat Ašotić
 4. PSIHIJATRIJSKE SMETNJE ŽRTAVA NASILJA U OPŠTINI KNJAŽEVAC 2010/11.
  Lela Mihajlović-Jovanović, Zorana Beatović
 5. REPARATURA PROTEZE – HITNOST U STOMATOLOŠKOJ PROTETICI
  Vesna Petković
 6. MESTO HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE U TERAPIJI ULCUS CRURIS-A
  Danica Vujnović, Rade Kostić
 7. UČESTALOST KARCINOMA PROSTATE U VALJEVSKOJ OPŠTINI, OKRUG KOLUBARA, U PERIODU JANUAR 2002 – DECEMBAR 2011
  Nadežda Đurić, R. Mitrović, B. Jeremić, M. Matović, Z. Đurić, N. Pakević
 8. AKUTNI OTITIS MEDIA U PEDIJATRIJSKOJ PRAKSI
  J. Drmončić Putica, N. Z. Živković
 9. EFEKTI PSIHIJATRIJSKIH SIMPTOMA KOD ZAVISNIKA OD DROGA POSLE PRIMENE KBT
  Marijana Janković, D. Janković, Z. Okiljević
 10. SEROLOŠKA ISPITIVANJA TOKSOPLAZMOZE I TERATOGENIH VIRUSA U ŽENA GENERATIVNE DOBI
  Ivana Hrnjaković Cvjetković, V. Milošević, V. Jerant Patić, J.Radovanov, G.Kovačević, D. Cvjetković, S. Stefan – Mikić, A.Patić, I.Elez, V.Filko
 11. FAKTORI RIZIKA ZA POSTAVLJANJE DIJAGNOZE OSTEOPOROZE
  Jelena Zvekić-Svorcan, B Stanimirov, K. Filipović
 12. ULTRAZVUČNI NALAZ KAROTIDNIH ARTERIJA KOD BOLESNOKA SA CEREBROVASKULARNIM INSULTOM
  Dragica Rondović , Rade Kostić, Žaklina Damnjanović
 13. MOGUĆNOSTI RAZLIČITIH DIJAGNOSKIČKIH METODA KOD TRAUME BUBREGA ZATVORENOG TIPA
  Marija Ilić, Vesna Šavija-Đorđević, Jasmina Strajnić, Zvonimir Adamović, Borislav Miletić
 14. ULOGA I ZNAČAJ MSCT U DIJAGNOSTICI I EVALUACIJI INTRAKRANIJALNIH HEMORAGIJA
  Borislav Miletić, Jasmina Stajnić, Marija Ilić
 15. ZNAČAJ ODREĐIVANJA SRČANE FREKVENCE U PROCENI PROGNOZE KORONARNE BOLESTI I HIPERTENZIJE
  Dragana Ilić Videnović
     
 
 
     
      7.
REFRAKCIONA MANA KAO UZROK GLAVOBOLJE DECE ŠKOLSKOG UZRASTA

Vinka Repac (1), Zoranka Vlatković (1), Branislava Stanimirov (2), Ivan Antić (1)
(1) DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE, (2) DOM ZDRAVLJA NOVI SAD

UVOD: Glavobolja dece školskog uzrasta je često uzrok konsultativnog pregleda oftalmologa. Kao sindrom može da nastane iz različitih razloga. Emocionalni poremećaji, trauma glave, groznica, intrakranijalni vaskularni poremećaji, bolesti zuba, bolesti oka, paranazalnih šupljina i intrakranijalni ekspanzivni procesi. U dečijem uzrastu simptom glavobolje je najzastupljeniji kod nekorigovanih refrakcionih mana.
CILJ RADA: Da se ukaže na opravdanost sistematskog pregleda dece do 5. godine života, a najkasnije pre polaska u I razred osnovne škole.
MATERIJAL I METOD RADA: U radu su korišteni protokoli i zdravstveni kartoni ambulante za očne bolesti Doma zdravlja Žitište za period 2011. godine. Analizom su obuhvaćena deca od 7 do 14 godina života, upućena na konsultativni pregled oftalmologa sa simptomom glavobolje. Ukupno je pregledano 81 dete. Oftalmološki pregled je obuhvatao: proveru vidne oštrine pomoću Pflugerovih kuka, caver test, određivanje motiliteta, stereo vida, kolornog vida, pregled prednjeg segmenta oka na binokularnom mikroskopu i pregled očnog dna. Izdvojeno je 26-oro dece sa smanjenom vidnom oštrinom, te se pristupilo objektivnom određivanju vidne oštrine (skijaskopija).
REZULTATI: Od 26-oro dece, 14 dečaka i 12 devojčica, izdvojeno je 5 miopa, 13 hipermetropa, 5-oro dece sa astigmatizmom i 3 sa heteroforijom. Najzastupljenija refrakciona greška je hipermetropia, više kod devojčica nego kod dečaka, i to između 9. i 10. godine života. Subjektivno najintenzivnije tegobe u smislu slivanja slova pri čitanju, brzine zamaranja pri radu, učestalosti glavobolja su iskazala deca sa astigmatizmom. Kod astigmatizmus compositum i mixtum je intenzitet glavobolje bio daleko izraženiji nego kod astigmatizmus simplex. Hipermetropije i miopije su korigovane do vidne oštrine 1.0, dok je kod heteroforija vidna oštrina na dva oka manja od 0.5, a kod ostalih očiju (4) se kretala od 0.6 do 0.7. Visina refrakcione greške dobijena pri skijaskopiji se kretala od ± 3 Dsph do ± 7 Dsph. Visoka refrakciona hipermetropna anomalija posebno je izražena kod heteroforia. Ovako nekorigovana deca u uzrastu od 9 i 10 godina su imala za posledicu značajno smanjenu vidnu oštrinu i ambliopiu (2 oka).
ZAKLJUČAK: Vid je jedna od najvažnijih komponenti u psihomotornom razvoju deteta. Ispitivanje vidne funkcije i procenu vidne oštrine treba pratiti od rođenja do 5. godine života kako bi se prevenirao razvoj slabovidosti jednog ili oba oka. U najranijem uzrastu podatke o promenama vida (da li dete prati predmete, položaj glave) daju roditelji. Pedijatar evidentira svaku promenu i blagovremeno upućuje dete oftalmologu. Preduslov za nesmetano prećenje nastave i učenje bez glavobolje je dobar vid.
Ključne reči: glavobolja, smanjena vidna oštrina, sistematski pregled, saradnja pedijatar - oftalmolog.

e-mail: buba@dzzitiste.rs


8.
NOVE MOGUĆNOSTI U LECENJU BAKTERIJSKIH INFEKCIJA

Božo Nešić(1), Mihat Ašotić(2), Damjan Nešić(3), Staniša Lazić (4), Dragan Miljković(4)
(1)ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO, (2)KANTONALNA BOLNICA TRAVNIK, (3)FARMACEUTSKI FAKULTET BEOGRAD, (4)ZDRAVSTVENI CENTAR BOR

Na našem tržištu pojavio se novi lek Zmax, granule sa produženim oslobađanjem za oralnu suspenziju, kao doza koja se koristi jednokratno. Lek je po sastavu azitromicin i prvi je u podklasi makrolidnih antibiotika, koji su poznati kao azalidi, a hemijski se razlikuju od eritromicina. U njemu je umetnut atom azota u laktonski prsten eritromicina. Način delovanja Zmaxa je inhibicija sinteze bakterijskih proteina vezivanjem za 50s ribozomske subjedinice, i sprečavanje translokacije peptide, bez dejstva na sintezu polinukleotida, znaci bakterostatsko.
CILJ RADA: Da li je jedna doza granula Zmaxa dovoljna da terapijski suprimira infekciju gornjih i donjih vazdušnih puteva? Da bi zadovoljio kriterijume koje smo postavili, nivo leka u krvi bi trebalo da u narednim danima bude visok. U prospektu leka stoji da je poluživot eliminacije 59 časova. Produženi poluživot se smatra posledicom povećanog volumena distribucije. Slične efekte imali smo sa Benzatin penicilinom, koji kada se dobije koncentracija u serumu bude niska ali se održava nedeljama. Amerikanci su davali jednu dozu ekstencilina marincima kod bakterijskih infekcija, kao potpunu terapiju. Svojevremeno, pre petnaestak godina, bile su debate da li na takav način može da se koristi Extencilin, u Srbiji su samo dva ZC prihvatila preporuku SZO, jedan od njih je bio ZC Studenica u Kraljevu.
METOD: Lek smo ispitivali kod pacijenta sa faringitisom, anginom lakunaris, bronhitisom, ukupno ih je bilo pedeset šest. Kod pacijenata koji su se javljali na pregled radili smo laboratoriju i bris grla. To su pacijenti koji su se javljali sa povišenom temperaturom, drhatvicom i kašljem. Početak bolesti je uglavnom bio iznenadan sa temperaturom iznad 39ºC. Ukoliko su donji disajni putevi bili zahvaćeni, javljao se bol na strani upale, tahipnea i kašalj. Kašalj je u početku neproduktivan da bi kasnije postao produktivan sa gustim iskašljajem. Ukoliko je bilo prisutan eksudat na tonzilama infekciju bismo registrovali kao bakterijsku.
REZULTATI I ZAKLJUČAK: Posle dva dana tegobe su kod pacijenata počele da se smiruju. Doslo je do pada temperature, leukociti su pali ispod deset hiljada, kašalj je bio manji. Prateći simptomi: glavobolja, nauzeja, povraćanje, bol u trbuhu, pojačana sekrecija iz nosa, kašalj, konjuktivitis su nestali. Lek je pokazo dobru penetraciju, toksicnost leka, kako rana tako i kasnija nije evidentirana. Lek je pogodan za starije ljude, neurološke bolesnike, za ljude koji nemaju vremena da vode računa o vremenu uzimanja leka.

e-mail: bozonesic@hotmail.com


9.
PROMENE U LUMBALNOM DELU KIČME POSLE ARTROZE JEDNOG KUKA

Mihat Ašotić
KANTONALNA BOLNICA TRAVNIK

Za održavanje osnovnog položaja tela, kao i za normalan hod potreban je anatomski i funkcionalni integritet koštano zglobnih i neuromuskularnoh struktura koji pri tome deluju. Zglob kuka ima ključnu ulogu prilikom normalnog hoda, a on je neophodan za održavanje monopodalnog i bipodalnog stajanja. Stoga je shvatljivo da zbog toga gubitak funkcije jednog kuka mora imati reperkusije prilikom hoda. Nestanak funkcije kuka predstavlja nedostatak jedne karike u skladnom funkcionalnom lancu.
Ko onda preuzima smanjenu funkciju jednog kuka?
CILJ RADA: Da li artroza jednog kuka neposredno ugrožava zdrav kuk? Preopterećenje sa promenama na zdravom kuku je cesto problematično. Rezultati istraživanja su potpuno divergentni, tako da se jednostrano rešenje ovog problema ne može prihvatiti. Kada bi promene na jednom kuku dovodilo do preopterecenja drugog, to bi dovelo do artroze drugog kuka, a to se ne slaže sa podacima iz literature. U poslednje vreme vreme se navodi da kompenzatornu ulogu preuzima slabinski deo kičme. Slabinski deo kičme svakako ima veliki udeo u prenosenju težine tela na udove. Ona je preko karlice povezana sa kukovima. Različita misljenja o opterećenosti zdravog kuka posle promena na jednom kuku, oslanjajući se i na sopstveno iskustvo u radu sa pacijentima sve više nas navodi na ideju da slabinski deo kičme pruzima kompenzatornu ulogu. Da zdravi kuk preuzima potpunu funkciju bolesnog kuka, došlo bi do preopterecenja zdravog i sigurno do artroze istog.
METOD: Pacijenti koji su dolazili sa oštećenim kukom u ambulantu ortopedije pregledani su pažljivo, rađena je radiografija oba kuka i slabinskog dela kičme. Kod preko pedeset pacijenata uglavnom smo nalazili promene na slabinskom delu kičme, u obliku liste ze L5, promene na zdravom kuku su bile zanemarljive. Promene na zdravom kuku su bile u obliku subhondralne skleroze, a to nismo smatrali značajnim.
REZULTATI RADA I ZAKLJUČAK: Odgovor na naše pitanje je u radu sa pacijentima, kod većine pacijenata zdrav kuk je nepromenjen, mada su u dužem periodu hodali sa oštećenim kukom. Bolesnici nisu imali nikakvih subjektivnih tegoba u njemu i mogli su ga bezbedno opterećivati. Klinički je utvrđena bezbolna pokretljivost, a radiološki na njemu nije bilo patoloških promena.
Ali je naš stav da je velika uloga na fizijatrima, bilo da se radi o objektivnom ili prividnom skraćenju neophodna je promena u držanju, koja će se odraziti na najranjivijoj stabilizacionoj tački lokomotornog aparata, u ovom slučaju u slabinskom delu kičme. Zadatak fizijatra je da smanji tegobe bolesnog kuka, da savlada kontrakture, postigne punu elastičnost mišica, koriguje kompenzatorne obrasce pokreta, ako je do njih došlo.


10.
PSIHIJATRIJSKE SMETNJE ŽRTAVA NASILJA U OPŠTINI KNJAŽEVAC 2010/11.

Lela Mihajlović-Jovanović (1), Zorana Beatović (2)
(1)ODSEK ZA PSIHIJATRIJU OPŠTE BOLNICE KNJAŽEVAC, (2) CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KNJAŽEVAC

UVOD: Nasilje u porodici predstavlja fizičko, psihičko, ekonomsko i socijalno zlostavljanje i zanemarivanje člana porodice. U Opštini Knjaževac (32.584 stanovnika) u periodu od 1. Juna 2010. Do 31. Jula 2011. Uz saradnju Ministarstva za rad i socijalnu politiku, u cilju zaštite žrtava nasilja kroz projekat "Ruka ruci" formiran je mobilni tim (neuropsihijatar, socijalni radnik i predstavnik policijske stanice) i baza podataka žrtava nasilja.
CILJ RADA: analiza vrste nasilja, polna i socijalna struktura žrtve i psihičke smetnje žrtava.
METOD RADA I MATERIJAL: Analizirana je baza podataka kroz protokol o intersektorskoj saradnji navedenih članova tima, a psihičke smetnje praćene na prvom pregledu skalom za procenu depresivnosti PHQ9 i Hamiltonovom skalom za anksioznost HAMA, kao i PANSS skalom za psihotične smetnje.
REZULTATI: Za period od godinu dana mobilni tim je pružao 24-časovnu zaštitu – otvoren telefon, ukupno je bilo 19 žrtava nasilja, distribucija nasilja po polu 73,68 % žena, muškaraca 26,32 %. Distribucija po vrstama nasilja: psihičko nasilje 44,18 %, fizičko 37,2%, ekonomsko 6,97 % i seksualno 6,97 %. Po starosnoj strukturi najviše žrtava nasilja je u starosnoj dobi od 20 – 29 godina 36,84 % i od 30 do 39 godina 21,05 %, zabrinjava podatak da je u starosnoj dobi od 70 godina i više bilo 15,78 %. Po nacionalnosti srpska 78,94 % i romska 10,52 %. Što se tiče socijalne strukture 85 % žrtava je bilo bez posla i zavisilo od supružnika. U pogledu odnosa nasilnik – žrtva, supružnik je žrtva u 52,17 %, dete 8,69 %, indirektno deca su žrtve u 43,58 % slučajeva. Alkoholizam kao uzrok nasilja zabeležen je u 43,8% slučajeva kod nasilnika muškog pola od kojih su 21,85% slučajeva upućeni na lečenje. U pogledu psihičkih smetnji sve žrtve su pokazale akutnu reakciju na stres od kojih je jedna pokazala i akutnu psihotičnu reakciju. HAMA i PHQ9 je pokazala da umereno tešku depresivnu sliku imalo 48,52 %, tešku depresivnu sliku 32,83%, a anksioznost je pokazalo 84,98 %. Uključena je medikamentozna terapija antidepresiva i anksiolitika i u jednom slučaju antipsihotik, kao i suportivni psihoterapijski tretman. Centar za Socijalni rad je 4 žrtve zbrinuo u Sigurnu kuću, a u delu saradnje Policijske stanice i Javnog tužilaštva izrečene su 2 kazne zatvora, 11 krivičnih prijava za nasilje i od toga 4 za teške telesne povrede.
ZAKLJUČAK: Najčešće psihijatrijske smetnje žrtava nasilja su depresivnost, anksioznost i uznemirenje, te zahtevaju medikamentozni kao i suportivni psihijatrijski tretman. Vrlo je važna, pored medicinske pomoći i socijalna i pravna zaštita kao i edukacija žrtava o njihovim pravima.
Ključne reči: Nasilje, žrtva, depresivnost, anksioznost, medikamentozni, suportivni, psihijatrijski tretman.

e-mail: dr.lela.mj@gmail.com


11.
REPARATURA PROTEZE – HITNOST U STOMATOLOŠKOJ PROTETICI

Vesna Petković
PRIVATNA STOMATOLOSKA ORDINACIJA ,"PROTETIKDENT" , ZAJEČAR

UVOD: Krezub i bezub pacijent je hendikepirana ličnost. On ne može da žvaće, loše se hrani, pati od digestignog poremećaja, loše govori, njegov izgled je naružen a odnos sa okolinom potpuno izmenjen. Izradom stomatoloških protetskih nadoknada rehabilitujemo takvog pacijenta. Ako se takvom pacijentu ošteti protetska nadoknada u funkciji ili na drugi način on je u šoku. Obraća se stomatologu sa molbom za hitnu intervenciju. Reparaturom uspostavljamo narušeni integritet mobilne protetske nadoknade.
CILJ je bio da se analizira učestalost potrebe za repraturom proteza.
METODOLOGIJA: Analizom broja reparatura iz protokola pacijenata jednog stomatologa iz private stomatološke ordinacije za period od 5 godina dobili smo učestalost potrebe za reparaturom. Analiziran je ukupan broj urađenih proteza (totalnih i parcijalnih akrilatnih) po godinama kao i ukupan broj urađenih reparatura proteza starih do 2 godine, 4 godine i starije.
REZULTATI: Od ukupnog broja urađenih reparatura po godinama za period od 5 godina ≈ 0.5% je bilo na protezama starim do 2 godine ≈ 30% do 4 godine i ≈65% preko 4 godine.
ZAKLJUČAK: Najlakše se rade reparature kod proteza koje su ispale iz ruku pacijenata. Ostale reparature se moraju dobro analizirati i otkloniti uzroci koji su doveli do loma (nestabilna proteza, rezilijentna sluzokoža, brža resorcija alveolarnog grebena na pojedinim mestima, loša higijena…). Proteze starije od 10 godina više puta reparirane ne treba reparirati već izraditi nove.
Ključne reči: reparatura akrillatne proteze, hitna intervencija, učetalost preloma proteze


12.
MESTO HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE U TERAPIJI ULCUS CRURIS-A

Danica Vujnović, Rade Kostić
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU GAMZIGRAD, GAMZIGRADSKA BANJA

UVOD: Rane na potkolenici nastale kao posledica hronične venske insuficijencije čine 90% svih hroničnih rana donjih ekstremiteta, a 14% pacijenata koji pate od hronične venske insuficijencije dobija ulcus cruris. Osnovu ulcus cruris-a kao i svake hronične rane čine hipoksija tkiva, zbog oštećenja lokalne cirkulacije udružene sa infekcijom.
CILJ: Rad želi da pokaže ulogu hiperbarične oksigenacije u terapeutskom lancu pri lečenju ulcus cruris-a.
MATERIJAL I METODI RADA: U specijalnoj bolnici za rehabilitaciju GAMZIGRAD od 2005. do 2012. lečeno je 25 pacijenata sa ulcus cruris-om koji su tretirani i sa HBOT. Pacijenti su bili starosne grupe od 40 do 60 godina, 70% su bile žene, a veličina rana na potkolenicama se kretala u promeru od 2 do 3 cm pa do rana koje su zauzimale i više od 2/3 potkolenice. HBOT protokol je provođen u jednomstnoj komori sa 100% koseonikom na 202,6 kPa u trajanju od 60 minuta, ukupno 10 seansi.
REZULTATI: Rezultati su dobijeni praćenjem sledećih parametara: subjektivno – bol; objektivno – promena veličine i kvaliteta rane i okolnog tkiva i nalaza brisa rane.
Nađeno je da je nakon terapije bol znatno manji, da su rane bile prekrivene svežim granulacijama, a da su antibiogrami pokazivali gubitak rezistencije aerobnih bakterija na antibiotike.
ZAKLJUČAK: Na osnovu dobijenih rezultata možemo zaključiti da je u multidisciplinarno lečenje ulcus cruris-a koji predstavlja veliki socijalni problem, neophodno dodati i HBOT.
Ključne reči: ulcus cruris, hipoksija, infekcija, hiperbarična oksigenacija (HBOT).

e-mail: danica_vujnovic@yahoo.com


13.
UČESTALOST KARCINOMA PROSTATE U VALJEVSKOJ OPŠTINI, OKRUG KOLUBARA, U PERIODU JANUAR 2002 – DECEMBAR 2011

Nadežda Đurić, R. Mitrović, B. Jeremić, M. Matović, Z. Đurić, N. Pakević
ZDRAVSTVENI CENTAR VALJEVO

UVOD: U muškoj polulaciji,u Evropi, karcinom prostate je prvi po učestalosti(21%)a treći kao uzrok smrti,(9,2%)iza karcinoma pluća,(26,6%) i kolorektalnog karcinoma,(11,3% )
CILJ: Cilj rada je da prikaže učestalost karcinoma prostate u opštini Valjevo za desetogodišnji period
Materijal i metode: nakon RT,određivanja vrednosti PSA i F/T PSA , učinjene biopsije, za deset godina dijagnostikovano je 338 karcinoma prostate.Do juna 2006 rađene su transperinealne,a od juna 2006. rade se TRUS biopsije prostate.
REZULTATI: Od ukupno dijagnostikovanih 338 karcinoma prostate u 2002 bilo ih je 19,u 2003.dijagnostikovano je25,predominantno u 8.deceniji;15 karcinoma otkriveno je2004.U 2005.god.bilo je23 karcinoma prostate,a u 2006. 49 karcinoma i to od juna do decembra 30.U 2007. bilo je 43 karcinoma prostate ,a u 2008 dijagnostikovano ih je 34 .2009.bila je godina sa najviše otkrivenih karcinoma (54 ).U 2010 dijagnostikovano je 30 karcinoma..43 karcinoma prostate dijgnostikovano je u 2011.
ZAKLJUČAK: U analiziranom periodu evidentan je porast karcinoma prostate što se uklapa u trend porasta ovog malignog oboljenja u Evropi i svetu .Značajno povećanje od juna 2006.pa do decembra 2011. poklapa se sa uvođenjem TRUS biopsije prostate kao preciznije dijagnostičke metode u odnosu na transperinealnu biopsiju koja je rađena do juna 2006.
Ključne reči: karcinom prostate, uečestalost,TRUS biopsija prostatae
e-mail:nadezda.djuric70@gmail.com


14.
AKUTNI OTITIS MEDIA U PEDIJATRIJSKOJ PRAKSI

J. Drmončić Putica, N. Z. Živković
MEDICINSKI FAKULTET PRIŠTINA, KOSOVSKA MITROVICA DEČJA KLINIKA

UVOD. Akutni otitis media (AOM) kod dece najmlađeg uzrasta predstavlja čest pedijatrijski problem na primarnom, ali i višim nivoima zdravstvene zaštite dece. To je istovremeno virusna ili bakterijska infekcija zbog koje su u dečjem uzrastu najčešće ordinirani antimikrobni lekovi. Kriterijumi za postavljanje dijagnoze AOM obuhvataju iznenadni i brzi razvoj simptoma bolesti, efuziju i/ili simptome i znakove inflamacije srednjeg uha.
CILJ RADA je analiza pacijenata hospitalizovanih u našoj ustanovi zbog suspektne ili pouzdane dijagnoze AOM.
METOD. Retrospektivna analiza je obuhvatila 50 bolesnika uzrasta od 1 do 36 meseci lečenih u periodu od januara 2007. do kraja decembra 2010. godine. Otoskopski pregled upućivao je da je jedina ili jedna od dijagnoza bila unilateralni ili bilateraalni AOM.
REZULTATI. Analiza distribucije po polu pokazuje da je 29 dece (58%) bilo ženskog pola, 21 (42%) muškog pola. Najčešće zastupljenoj dobnoj grupi, a to je uzrast ispod 6 meseci pripadalo je najviše bolesnika 18 (36%). Izolovani AOM registrovan je kod 10 dece (20%).
Kliničke karakteristike su pokazale značajno prisustvo nespecifičnih simptoma i znakova koje prate ovu bolest, kao na primer: da je visoka temperatura kao dominantan simptom bila zastupljena kod 40 (80%) bolesnika, uz febrilne konvulzije kod 3(6%), 17 (34%) је imalo rinoreju, 22(44%) kašalj, 14 (28%) je odbijalo hranu (podoj). Dijarealni sindrom je evidentiran kod 16 (32%), povraćanje 12 (24%) . Teže oblike dehidracije imalo je 9 (18%) dece. АОМ se razvio u sklopu bolesti gornjih disajnih puteva kod 13 (26%), dok u sklopu bolesti donjih disajnih organa kod 14 (28%) dece. 7 (14%) dece bilo je hipotrofično , 10 (20%) anemično. Rukovodeći se preporukama Američke Pedijatrijske Akademije za lečenje AOM kod dece najmlađeg uzrasta primenjena je cefalosporinska antibiotska terapija kod 32 (64%); kod 7 (14%) azitromicinom; kod 9 (18%) drugim antibioticima (penicilinom, polusintetskim penicilinom sa klavulonskom kiselinom). Tok i ishod kod svih bolesnika bio je povoljan i bez komplikacija.
ZAKLJUČAK. Anamneza, klinički i otoskopski pregled, laboratorijska obrada, tok bolesti, presudni su za postavljanje dijagnoze. U kliničkoj slici bolesnika najmlađeg uzrasta sa dijagnozom AOM vrlo često dominiraju nespecifični i nekarakteristični simptomi, zbog čega postavljanje dijagnoze AOM nije jednostavno. Redukcija riziko faktora, adekvatan tretman, značajni suza prevenciju komplikacija AOM.
Ključne reči: akutni otitis media, deca.

e-mail: jorputica@yahoo.co.uk


15.
EFEKTI PSIHIJATRIJSKIH SIMPTOMA KOD ZAVISNIKA OD DROGA POSLE PRIMENE KBT

Marijana Janković (1), D. Janković (2), Z. Okiljević (1)
(1)ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE, (2)SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI, BEOGRAD

UVOD: Zavisnost je pojava kompulzivnog korišćenja neke supstance koja dovodi do zanemarivanja ostalih aktivnosti. Koncept zavisnosti ima dva aspekta: bihejvioralni i fiziološki. Bihejvioralni aspekt podrazumeva aktivnosti koje su motivisane žudnjom za drogom i obrasce patološke upotrebe. Fiziološki aspekt se odnosi na efekte brojnih intoksikacija i podrazumeva pojave kao što su tolerancija i apstinencijalni sindrom. Kognitivno- bihejvioralni tretmani predstavljaju najčešće primenjivane nefarmakološke tretmane zavisnosti.
CILJ: utvrditi da li kognitivno- bihejvioralna psihoterapija primenjena u radu na ispitivanom uzorku, daje pozitivne efekte u vidu redukovanja intenziteta i broja psihopatoloških simptoma.
MATERIJAL I METODI RADA: Kao instrument, u istraživanju je korišćena "SCL- 90-R" ( multidimenzionalni inventar simptoma zasnovan na samoproceni). Inventar nudi mogućnost za istraživanje 9 primarnih simptomatskih dimenzija: anksioznost, somatizacija, opsesivnost- kompulzivnost, hostilnost, fobična anksioznost, interpersonalna senzitivnost, paranoidnost, psihotičnost, depresivnost).
Uzorak čini 30 punoletnih pacijenata sa dijagnozom zavisnosti od droga, koji se nalaze u Dnevnoj bolnici Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti, u fazi produženog lečenja.
Rezultati: Od 9 pratećih simptoma, u 3 slučaja se pokazalo da klijenti imaju viši nivo simptoma, odnosno da "odskaču" u odnosu na opštu populaciju. U pitanju su simptomi anksioznosti, opsesivnost- kompulzivnost i interpersonalna senzitivnost. Dobijene razlike i povišene simptomatologije na datim skalama možemo dovesti u vezu sa aktuelnom situacijom u kojoj se nalaze klijenti, samom prirodom problema zavisnosti i njegovim tretmanom. Povećanje na dimenziji interpersonalne senzitivnosti možemo dovesti u vezu sa situacionom uslovljenošću i problemom tolerancije na frustraciju. Povećanje na dimenziji Anksioznost se može objasniti biološkim faktorima i situacionim faktorima (strah od neuspeha i tzv. "zaštitničko ponašanje"). Što se tiče "odskakanja" na dimenziji Opsesivnost- kompulzivnost, ona je objašnjiva lošom kontrolom nad impulsima i ritualizovanim ponašanjem (najčešće se supstance uzimaju u grupi, sami pripremaju supstance, itd.). Kako bi smo utvrdili da li utvrđena statistički značajna razlika nedvosmisleno govori u prilog delovanja tretmana na nivou dobijene promene na nivou simptoma, proverili smo i snagu efekta (Cohen’s d). Sve promene beleže vrednosti u rasponu 1,30- 2,58, što govori u prilog tome da su efekti tretmana na simptomatskom nivou izuzetno snažni.
ZAKLJUČAK: Primenjena kognitivno- bihejvioralna psihoterapija u radu sa zavisnicima daje pozitivne efekte u vidu redukovanja intenziteta i broja psihopatoloških simptoma i manifestacija.
Ključne reči:zavisnost, KBT, primarne simptomatske dimenzije, opšta uznemirenost

e-mail:jelisavetajankovic@yahoo.com


16.
SEROLOŠKA ISPITIVANJA TOKSOPLAZMOZE I TERATOGENIH VIRUSA U ŽENA GENERATIVNE DOBI

Ivana Hrnjaković Cvjetković (1), V. Milošević (1), V. Jerant Patić (1), J.Radovanov (1), G.Kovačević (1), D. Cvjetković (2), S. Stefan – Mikić (2), A.Patić (1), I.Elez (1), V.Filko (1)
(1) MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE, (2)KLINIČKI CENTAR VOJVODINE, KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI

UVOD: Protozoa Toxoplasma gondii (Tg) je dobro adaptirana na čoveka i postnatalne infekcije su asimptomatske ili blagog kliničkog toka. Infekcija trudnice može imati za posledicu kongenitalnu infekciju ploda koja može uzrokovati teška oštećenja. Virus rubele (RV) ugrožava plod u akutnoj infekcijji trudnice do 5. meseca trudnoće. U prva dva meseca trudnoće opasnost od spontanog pobačaja i multiplih oštećenja ploda u kongenitalnoj rubeli je 40-60%. Infekcija trudnice citomegalovirusom (CMV) može dovesti do intrauterine infekcije ploda koja može biti manifestna ili mnogo češće asimptomatska. Herpes simpleks virus (HSV) takođe može inficirati plod i to najčešće pri vaginalnom porođaju. Serološka ispitivanja na ove teratogene uzročnike obezbeđuju sagledavanje imunog statusa žena generativne dobi kao i otkrivanju žena koje su u riziku za infekciju ploda.
CILJ: Cilj ove studije je bio da se utvrdi seroprevalenca i učestalost relativno nedavnih infekcija protozoom Tg i virusima RV, CMV i HSV u žena sa teritorije Južnobačkog okruga u periodu 2007-2011.
MATERIJAL I METODI RADA:U navedenom petogodišnjem periodu prikupljeni su uzorci seruma od 609 žena, uzrasta od 19 do 55 godina, iz Južnobačkog okruga. Komercijalni ELISA testovi za IgM i IgG antitela su primenjivani za dijagnostiku infekcija Tg, RV, CMV i HSV .Testiranje, izračunavanje i interpretacija rezultata za Tg, RV i HSV su izvedeni automatski na Euroimmun Analyzer I-2P aparatu. ELISA IgM i IgG test za CMV specifična antitela su izvedeni ručno po uputstvu proizvođača.
REZULTATI: Od 609 žena generativne dobi testiranih na Tg u 146 (23,97%) dokazana su samo IgG antitela što je ukazivalo na raniju infekciju dok su u 7 žena(1,15%) dokazana i IgM i IgG antitela što je ukazivalo na relativno nedavnu infekciju. U 456 (74,88%) nisu dokazana antitela na Tg te su ove žene bile u riziku infekcije u eventualnoj trudnoći. Imunitet na infekciju RV utvrđen je u 564 žene (92,61%) koje su imale IgG pozitivna uz IgM negativna antitela na RV. Akutna infekcija RV-om nije dokazana ni u jednom slučaju u posmatranom petogodišnjem periodu dok 45 (7,39%) žena nije imalo ni jednu klasu antitela na RV te su imale rizik od infekcije u eventualnoj trudnoći. Ranija infekcija CMV dokazana je u 534 (87,68%) ispitanih žena. U tri ispitane žene (0,49%) dokazana su IgM i IgG antitela što je ukazivalo na relativno nedavnu infekciju. Bez antitela na CMV bile su 72 žene (11,82%). Serološki makeri na nedavnu HSV infekciju su dokazani u 14 žena (2,30%). Rizik od primoinfekcije u trudnoći imalo je 108(17,73%) u kojih nisu dokazana ni IgM ni IgG antitela na HSV. Samo IgG antitela kao pokazatelji ranije infekcije dokazana su u 487(79,97%) žena.
ZAKLJUČAK: Rezultati ove studije ukazuju na visok procenat žena seronegativnih na protozou Toxoplasma gondii koje u trudnoći imaju rizik akutne infekcije koja može ugroziti plod. U ispitivanom uzorku utvrđen je velik procenat IgG seropozitivnih žena na teratogene viruse – rubela virus (92,61%), citomegalovirus (87,68%) i herpes simplex virus (79,97%) čime su ove žene zaštićene od prenosa virusa na plod.
Rad je realizovan po projektu TR 31084 koji se finansira od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.
Ključne reči: Žene generativne dobi, Toxoplasma gondii, Rubela virus, Citomagalovirus, Herpes simplex virus

e-mail: ivana.hrnjakovic@izjzv.org.rs


17.
FAKTORI RIZIKA ZA POSTAVLJANJE DIJAGNOZE OSTEOPOROZE

Jelena Zvekić-Svorcan (1), B Stanimirov (2), K. Filipović (1)
(1)SPECIJALNA BOLNICA ZA REUMATSKE BOLESTI NOVI SAD, (2)DOM ZDRAVLJA NOVI SAD

UVOD: Osteoporoza je metaboličko oboljenje kostiju, a karakteriše se poremećenom čvrstinom kosti usled čega raste predispozicija za nastanak fraktura.Smanjena koštana gustina je siguran nalaz za postavljanje dijagnoze osteoporoze, ali su važni i drugi klinički faktori rizika.
CILJ: Utvrditi faktore rizika koji su odgovorni za nastanak osteoporoze i posledično tome za nastanak osteoporotičnih preloma.
MATERIJAL I METODI RADA : Prospektivna klinička studija je obuhvatila 1300 pacijenata koji su upućeni na osteodenzitometrijski pregled u Specijalnu bolnicu za reumatske bolesti u Novom Sadu. Svim pacijentima je rađen osteodenzitometrijski pregled na lumbalnoj kičmi i kuku i svi pacijenti su bili ispitivani o faktorima rizika koji mogu biti odgovorni za nastanak osteoporoze i/ili osteoporotičnih fraktura.Rezultati su bili interpretirani prema važećoj definiciji osteoporoze. Iz ispitivanja su bile isključene pacijentkinje koje su u premenopauzi i muškarci mađi od 50 godina. Analiza dobijenih parametara urađena je pomoću „ Bonlink“ programa.
REZULTATI: Uzorak je obuhvatio 1300 pacijenata, od čega su većinu činile žene 96% ( 1245/1300) i svega 4% (55/1300)muškarci.Najveći broj pacijenata je bio starosne dobi od 60 do 71 god. Najčešći faktor rizika koji je odgovoran za nastanak osteoporoze je rana menopauza 28%, potom prethodni prelomi 24,6%, pušenje 14,6%, prelomi u porodici 14,2%, lečenje glukokortikoidima 9,46%, autoimune bolesti 7,69%, reumatoidni artritis 5,69%, nizak BMI 3,46% i konzumiranje alkohola 0,8%.Najveći broj pacijenata je imalo T skor na nivou osteopenije, njih 67%, T skor na nivou osteoporoze 16%, a normalan nalaz mineralne koštane gustine 17% ispitanika. Prelom je imalo 33% ispitanika, a 67% je bilo bez preloma. Vertebralne frakture su bile zastupljene u 38% slučajeva, a nevertebralne u 62%. Najzastupljenije frakture su bile kod pacijenata čiji je T skor na nivou osteopenije 65% ( vertebralnih 39% i nevertebralnih 61%), na nivou osteoporoze 24% fraktura (vertebralnih 43% i nevertebralnih 57%), a 11% (21% vertebralnih i 79% nevertebralnih) preloma su imali pacijenti sa normalnom mineralnom koštanom gustinom.
ZAKLJUČAK: Pored nalaza smanjene koštane gustine neophodno je pronalaženje drugih faktora rizika koji su odgovorni za nastanak osteoporoze i/ili osteoporotičnih preloma, kako bi se postavila rana dijagnoza osteoporoze i pravovremenom terapijom prevenirali osteoporotični prelomi.
Ključnereči: osteoporoza, osteoporotični prelomi, faktori rizika

e-mail: zvekic.svorcan@gmail.com


18.
ULTRAZVUČNI NALAZ KAROTIDNIH ARTERIJA KOD BOLESNOKA SA CEREBROVASKULARNIM INSULTOM

Dragica Rondović , Rade Kostić, Žaklina Damnjanović
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU GAMZIGRAD, GAMZIGRADSKA BANJA

UVOD: Cerebrovaskularni insult je abnormalno stanje mozga nastalo razvojem ishemije određene regije mozga izazvano okluzijom krvnog suda trombom ili embolusom ili cerebrovaskularnom hemoragijom.
CILJ: Ultrazvučno sagledavanje učešća organskih i hemodinamskih promena karotidnih arterija u nastanku cerebrovaskularnog insulta.
MATERIJAL I METODI RADA: U specijalnoj bolnici za rehabilitaciju GAMZIGRAD Gamzigradska banja ultrazvučni skrining karotidnih arterija je urađen kod 37 pacijenata izabranih slobodnim izborom sa Dg. Infarctus cerebri, koji su upućeni na medicinsku rehabilitaciju. Svi pacijenti su imali bar jedan faktor rizika za nastanak organskih promena karotidnih arterija, a više od 50 % najmanje dva faktora rizika. Ispitivanje je vršeno Color Doppler duplex scan metodom, sondom 7,5 MHz
REZULTATI: Od ukupno 37 pacijenata ehosonografski obrađenih, kod 17 (45,9%) pacijenata je nađena stenoza od 30-50%, ACI sin. kod dva pacijenta, ACI dex. kod 7, AACI kod 8 pacijenata.
Kod 5 (16,2%) pacijenata, nađena je stenoza do 60-80%, ACI sin. kod jednog, ACI dex. kod dva pacijenta, AACI kod dva pacijenta. Kod 7 pacijenata nađene su okluzije: ACI sin. kod 4 pacijenta, ACI dex. kod 3 pacijenta. Kod 1 pacijenta nisu viđene veće organske promene. Jedan pacijent je imao kinking krivinu ACI sin. sa hemodinamskim remećenjem protoka.
ZAKLJUČAK: Organske promene karotidnih arterija, posebno signifikantne stenoze sa pratećim hemodinamskim poremećajima odgovorne su za nastanak ishemijskih promena mozga. Ehosonografski skrining karotidnih arterija treba da bude usmeren u rano otkrivanje karotidne bolesti u cilju lečenja, otklanjanja faktora rizika i sprečavanju nastajanja cerebrovaskularne bolesti. Ehosonografskim otkrivanjem simptomatskih a posebno asimptomatskih signifikantnih stenoza karotidnih arterija, pruža se mogućnost da se endarterktomijom karotidne arterije spreči nastajanje cerebrovaskularne ishemije.
Ključnereči: ultrazvučna dijagnostika, karotidne arterije, cerebrovaskularni insult.

e-mail: dragica.rondovic@gmail.com


19.
MOGUĆNOSTI RAZLIČITIH DIJAGNOSKIČKIH METODA KOD TRAUME BUBREGA ZATVORENOG TIPA

Marija Ilić (1) , Vesna Šavija-Đorđević (1), Jasmina Strajnić (1), Zvonimir Adamović (2) ,
Borislav Miletić (1)

ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR (1)SLUŽBA RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE, (2) SLUŽBA UROLOGIJE

UVOD: Snimanje bubrega posle akutne traume, zatvorenog tipa, može se obaviti korišćenjem jednogodne količine dostupnih dijagnostičkih modaliteta, kao što su UZ, intravenska pijelografija, kompjuterizovana tomografija, itd. UZ procena je često prvi izbor, zbog brzine, neinvazivnosti i lake dostupnosti za hitnu procenu stanja. Iako je UZ visokosenzitivan za otkrivanje slobodne tečnosti, često je nespecifičan u otkrivanju njenog uzroka. Indikacije za hitnu dijagnostiku stanja bubrega kod zatvorenih trauma predstavljaju masivna hematurija, stanje šoka ili udružene povrede drugih organa.
CILJ: Prikaz mogućnosti različitih dijagnostičkih metoda, kod trauma bubrega zatvorenog tipa.
MATERIJAL I METODI: 43-godišnji muškarac, primljen je na odeljenje hirurgije, posle saobraćajnog udesa, zbog povrede torakolumbalnog predela levo. Neposredno po prijemu urađen je UZ gornjeg abdomena, na kome je utvrđeno prisustvo veće količine slobodne tečnosti, kao i heterogena struktura slezine koja je ukazivala na rupturu. Nalaz na grafiji pluća i grafijama koštanih struktura levog hemitoraksa bio je uredan. Pacijent se kao hitan slučaj uvodi u salu i vrši se splenektomija. Postoperativno pacijent je hemodinamski stabilan, subfebrilan, sa bolovima u levom lumbalnom predelu. 6-togdana od povrede, na levom subfreničnom drenu i drenu u Duglasu, uočava se veća količina seroznog eksudata suspektna na urin. Pacijent se u konsultaciji sa urologom šalje na odeljenje dijagnostičke radiologije gde se na UZ uočava naglašen PK sistem levog bubrega, kao i anehogena, cisična zona u donjem polu levog bubrega promera 1,5 cm. Dežurni radiolog zakazuje kontrolu za naredni dan. Na prvom kontrolnom UZ pregledu sledećeg dana, opisana promena na donjem polu levog bubrega, je heterogene strukture, dijametra 2,7 cm. Radiolog postavlja dijagnozu intraparenhimskog hematoma. Istog dana se izvodi procedura intravenske pijelografije, koja ukazuje na unutrašnji razor bubrega sa zahvatanjem pijelokaliksnog sistema - uočava se ekstravazacija kontrasta iz kaliksa za gornji pol. Sve ovo se potvrđuje na MSCT-u bubrega. Pacijent je, od strane urologa, konzervativno tretiran, plasirana je ureteralna sonda, posle čega dolazi do smanjenja sekrecije na drenovima, kao i do prestanka bolova u levom lumbalnom predelu. UZ je praćeno stanje levog bubrega i 23-ćeg dana od povrede, utvrđena je gotovo potpuna regresija intraparenhimskog hematoma. Pacijent je 27-mog dana, u dobrom opštem stanju otpušten kući.
ZAKLJUČAK: U preliminarnoj proceni stanja posle zatvorene traume bubrega, UZ omogućava brzu procenu stanja gornjeg abdomena. Smatra se da je u odsustvu masivne hematurije ili hipovolemije UZ dovoljan i nije potrebno sprovoditi druge dijagnostičke procedure. U suprotnom potrebno je uraditi CT gornjeg abdomena,čija je prednost brza vizuelizacija stanja svih struktura gornjeg abdomena kao i struktura retroperitoneuma, koje UZ-om mogu biti neprepoznate. Sa druge strane nedostatak CT-a je visoka doza zračenja kojoj je pacijent izložen, te po postavljanju dijagnoze, UZ pregledi trebaju biti, ukoliko je to moguće, modalitet izbora za praćenje stanja organa.
Ključne reči: dijagnostički modaliteti, trauma, bubrezi.

e-mail: drmarijailic@hotmail.com


20.
ULOGA I ZNAČAJ MSCT U DIJAGNOSTICI I EVALUACIJI INTRAKRANIJALNIH HEMORAGIJA

Borislav Miletić, Jasmina Stajnić, Marija Ilić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR (1)SLUŽBA RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE

UVOD: Intrakranijalna hemoragija predstavlja prisutvo ekstravazirane krvi unutar lobanjskih jama. Po lokalizaciji se deli na intraaksijalnu (intraparenhimatozna hemoragija) i ekstraaksijalnu (epiduralna, subduralna i subarahnoidalna hemoragija), a po mehanizmu nastanka na traumatsku i atraumatsku. Traumatska intrakranijalna hemoragija je najčešće posledica tupe traume glave u okviru saobraćajnog traumatizma, dok atraumatske hemoragije uglavnom nastaju na terenu ruptuirane aneurizme nekog od krvnih sudova mozga.
MSCT zbog svoje relativne dostupnosti, brzine pregleda ali i visoke senzitivnosti i sprecifičnosti u detekciji krvarenja CNS-a, predstavlja inicijalni pregled kao i "zlatni standard" u dijagnostici pacijenata sa intrakranijalnom hemoragijom. Zbog činjenice da se povrede u saobraćaju i cerebrovaskulatne bolesti nalaze u vrhu uzroka smrtnosti u modernom svetu, brza dijagnostika postojanja i lokalizacije intrakranijalne hemoragije često je od kritičnog značaja za zbrinjavanje i tok bolesti kod ovih pacijenata.
CILJ: Ustanoviti učestalost i strukturu pacijenata sa intrakranijalnom hemoragijom u zaječarskoj opštini, kao i ukazati na ulogu MSCT dijagnostike kod ovih pacijenata.
MATERIJAL I METODI RADA: Urađena je retrospektivna studija na materijalu radiološke službe Zdravstvenog centra u Zaječaru. Uzorak su činili pacijenti sa intrakranijalnom hemoragijom, dijagnostifikovani MSCT-om. Uzorak je analiziran na osnovu pola, godina, vrste i lokalizacije intrakranijalne hemoragije.
MSCT je kod ovih pacijenata, pored kliničkog pregleda, predstavljao inicijalnu dijagnostičku metodu.
REZULTATI: U periodu novembar 2010.- mart 2012 godine, na MSCT-u je postavljena dijagnoza intrakranijalne hemoragije kod 114 pacijenata. Muškaraca je bilo 68, a žena 46 (p<0,05). Prosečna starost pacijenata bila je 66,41±12,29 godina, bez statistički značajne razlike među polovima.
Od svih pacijenata, njih 76 (67%) imalo je intraparenhimatoznu, 23 (20%) subduralnu, 11 (10%) subarahnoidalnu, a 4 (3%) epiduralnu hemoragiju.
Lokalizacija krvarenja bila je sledeća: frontalni režanj 21%, parijetalni 28%, temporalni 26%, okciptalni 13%, talamus 7%, bazalne ganglije 0,7% i cerebelum 2%.
Intraventrikularnu hemoragiju, tj.prodor krvi u komorski sistem imalo je 4% pacijenata sa intrakranijalnom hemoragijom.
ZAKLJUČAK: U ovom uzorku,intrakranijalna hemoragija je najčešće dijagnostifikovana kod muškaraca, prosečne starosti oko 66 godina. Intraparehnimatozna hemoragija je bila najčešći nalaz na MSCT-u, dok je njena lokalizacija najšečće bila u frontalnom, parijetalnom ili u temporalnom režnju.
Kod pacijenata u saobraćajnom traumatizmu, sa tupom povredom glave, kao i kod pacijenata sa naglo nastalim neurološkim ispadima i sumnjom na postojanje rupture aneurizme ili drugog mehanizma nastanka intrakranijalnog krvarenja, MSCT predstavlja dijagnostičku metodu izbora, koja sa visokom sigurnošću utvrđuje postojanje intrakranijalne hemoragije, kao i njenu lokalizaciju, što doprinosi bržem i boljem zbrinjavanju ovih pacijenata.
Ključne reči: intrakranijalna hemoragija, MSCT

e-mail: bokisha83@yahoo.com


21.
ZNAČAJ ODREĐIVANJA SRČANE FREKVENCE U PROCENI PROGNOZE KORONARNE BOLESTI I HIPERTENZIJE

Dragana Ilić Videnović
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU GAMZIGRAD, GAMZIGRADSKA BANJA

UVOD: Srčani mišić je pod uticajem Autonomnog Nervnog Sistema (ANS). Simpatovagalni balans je genetski determinisan pa i tako trajnije p talasa, PR, QT, QTc intervala koji su odraz depolarizacije i repolarizacije leve komore. Brojnim radovima dokazana je potreba merenja HRV parametara u prognozi rizika od smrti kod postojanja hronične srčane slabosti.U radovima ruskih naučnika iz oblasti neuro-kardiologije pokazani je da je rizik od smrti 1,7 puta veći u koliko su pacijenti sa srčanim isuficijencijom imali low fr LF manju od 5,2 ms² i nisku ejekcijonu frakciju.
CILJ: Dominantan uticaj potvrđen je novijim radovima italijanskih kardiologa u registru lečenja kongestivne srčane isuficijencije IN-CHF, gde je fr preko 100 otk. u min. značajno doprinela predviđenju kratkoročnog rizika od dekompenzacije srca u 61% sl od 2701 pacijenata.
SAVE studija je potvrdila da prosečna frekvenca u pacijenata sa disfunkcijom leve komore i EF ispod 40% predstavlja značajan prediktor dijastolone dilatacije leve komore i kardiovaskularne smrti. Sve ukupno povećanje mortaliteta povezano je sa klinički značajnim povećanjem srčane frekvence i dupiranjem rizika za svako povećanje frekvence od 40 otk. Uočeno je 5 - 6 puta povećanje rizika od iznenadne smrti kod muškaraca i dvostruko povećanje kod žena pri fr iznad 88,99 u poređenju sa onima koji su imali 65 i 60 u min. Razmatranjem jednačine između srčane frekvence i očekivane dužine života kod sisara došlo je do zaključka da smanjenje srčane frekvence sa 70 na 60 u min. povećalo očekivanu dužinu života od 80 na 93,3 godine života. Merenje srčane frekvence u osoba sa klinički zdravim srcem u opsegu od 180 do 40 otk. u min. moguće je bez hemodinamskih poremećaja. Granice podnošenja tahikardije i bradikardije se sužavaju u osoba sa oboljenjem srca pa je tako 120 i 50 frekvenca koja može da izazove subjektive tegobe, a ako poroji srčana isuficijencija granice podnošenja su još niže.
MATERIJAL I METODI RADA: Korišćeni su podaci iz kardiološke ambulatne Spec. bolnice "Gamzigrad" poslednjih 8 godina na trokanalnom DelMar holter EKGu i holteru TA
REZULTATI: Pregledano je više od 800 bolesnika od kojih je njuh 100 imalo rezultate 24 časovnog pritiska i EKGa. Upoređivanjem frekvenci i dijagnoza koronarne bolesti i hipertenzije došlo se do zaključka u koronarnoj bolesti češća viša frekvenca i registrovano je dosta poremećaja ritma visoke frekvence.
ZAKLJUČAK: Blagovremenim sagledavanjem svih faktora rizika pa i srčane frekvence kao važnog prognostičkog indeksa za kardiovaskularni rizik, dobro vođenje terapije i uključivanjem novih lekova izbegle bi se mnogobrojne komplikacije već postojećih kardiovaskularnih bolesti i smanjuju mortalitet.
Ključne reči: srčana insuficijencija, kongestivne srčana isuficijencija, koronarna bolest, hipertenzija, holter monitoring, prevencija, indeks kardiovaskularnog rizika

e-mail: office@gamzigradskabanja.org.rs

 

     
 
 
     
             
             
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ]<<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend