Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2006     Volumen 31     Broj 3
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
UDK: 616.831-005.4-083.98 ISBN 0350-2899, 31(2006) 3 p.63-68
   
Originalni rad

Ishemična penumbra - terapijska meta hitne medicinske pomoći

Miljan Jović, Aleksandar Jolić, Miodrag Jovanović, Davor Mladenović, Petar Firović,
Maja Todorov, Dragan Ćirić
Zdravstveni centar Zaječar, Služba hitne medicinske pomoći

 
 

 

 
  Sažetak:
Poboljšanje opštih mera lečenja akutne faze CVI, prevencija komplikacija i pojave ponovnog šloga, rana i kasna rehabilitacija dali su pozitivne rezultate u pogledu smanjivanja smrtnosti i invalidnosti od šloga. Kao opšte mere lečenja akutnog ishemijskog CVI preporučuju se oksigenacija, regulacija pritiska i glikemije, uspostavljanje normotermije i prevencija komplikacija. I ove mere, kao i zbrinjavanje bolesnika, primenjuju se različito u raznim zemljama, pa i pojedinim medicinskim centrima, a dominira stav da se lečenjem ne mogu postići značajniji rezultati (raniji, tzv. nihilistički stav u lečenju CVI). Cilj rada je postavljanje i prihvatanje savremenih smernica u tretmanu CVI, koje podrazumevaju aktivan, delatan pristup lekara u lečenju ovakvih pacijenata, nasuprot starom, nihilističkom stavu. Retrospektivnom analizom terenskih urgentnih protokola SHMP Zaječar za 2005. godinu utvrđivano je vreme od poziva do polaska ekipe, vreme do dolaska na lice mesta i vreme do završetka intervencije, a sve vezano za dijagnozu akutnog cerebrovaskularnog inzulta (I64, I63, R40). Takođe, pažnja je usmerena i na prehospitalni tretman. Ukupan broj pacijenata na terenu sa navedenim dijagnozama bio je 220 (od ukupno 3589 pacijenata), prosečno vreme od poziva pacijenta do polaska ekipe bilo je 9,59 minuta, prosečno vreme od polaska ekipe do stizanja do pacijenta 11,04 minuta, dok je prosečno ukupno vreme potrebno za tretman i prevoz ovakvih pacijenata do bolnice 51,31 minut. Pacijenti koji su pretrpeli akutni ICV bili su u proseku stari 73,25 godina. Od ukupnog broja pacijenata kod 29 su primenjene terapijske mere.
Ako se kao referentna vrednost, u vremenskom pogledu, uzme vreme od 3 sata u toku kojih ima smisla i efekta započeti urgentnu terapiju, jer se u tom periodu može uspešno delovati na zonu ishemične penumbre, efikasnost SHMP Zaječar u zbrinjavanju pacijenata sa akutnim ICV je generalno dobra. Faktori na koje se ne može bitnije uticati su vreme potrebno ekipi dok stigne do pacijenta, delimično i ukupno vreme za tretman pacijenata, kao i starost pacijenata. Ono na šta se može uticati u cilju poboljšanja tretmana pacijenata sa akutnim ICV je vreme od prijema poziva do polaska ekipe i terapijski tretman. Mora se priznati da raniji nihilistički stav ima i danas dosta veliki uticaj u lečenju ovakvih pacijenata. Moderniji pristup zasnovan na teorijskim saznanjima i praktičnim rezultatima umnogome bi poboljšao prognozu i ishod lečenja.
Ključne reči: Ishemična penumbra, prehospitalni tretman

Napomena
: sažetak na engleskom jeziku
Note: summary in English
 
     
 

UVOD

Moždani udar (MU) znači akutni nastanak neuroloških simptoma i znakova zbog okluzija krvnog suda iloi hemoragije u mozgu. MU je najčešća akutna neurološka bolest (na trećem mestu, a u nekim zemljama čak i na drugom kao uzrok smrti – posle kardiovaskularnih i malignih bolesti a na prvom kao uzročnik invaliditeta). Ishemijski MU predstavlja 75-80% svih oblika MU, a uzrok mu je okluzija krvnog suda, koji ima za posledicu prekid snabdevanja moždanih struktura kiseonikom i glukozom, nakon čega nastaje raspad metaboličkog procesa. Infarkt, koji je posledica toga, znači strukturnu leziju predela centralnog nervnog sistema i ireverzibilno stanje. [1]
Epidemiološka istraživanja su omogućila tačan uvid u veličinu problema oboljenja vaskularne mreže mozga i njegovog značaja za zdravlje naroda. Varijacije među pojedinim populacijama su uslovljene prosečnom starošću, socijalnom i zdravstvenom kulturom stanovništva, razvijenošću zdravstvene službe, naročito njene socijalno medicinske aktivnosti. Najgrublja procena ukazuje na veliku incidenciju akutnih cerebrovaskularnih insulta, za Srbiju oko 20.000 novih slučajeva godišnje. Ukupan broj bolesnika koji na bilo koji način pati od raznih oboljenja krvnih sudova nervnog sistema višestruko je veći. Proces ateroskleroze je veoma dugotrajan i sigurno je da umanjuje kapacitete i kvalitet života bolesnika znatno pre završnog čina u vidu akutnog cerebrovaskularnog insulta. No ateroskleroza je samo jedan od mnogobrojnih patoloških procesa koji mogu da pogode krvne sudove perifernog i centralnog nervnog sistema. Ogromna i heterogena oblast vaskulitisa je tek nedavno ušla u oblast interesovanja neurologa. Mikroangiopatije u sastavu dijabetes melitusa i drugih opštih oboljenja su veoma značajan patogeni činilac u neurologiji. Funkcionalni poremećaji krvnih sudova koji su u osnovi vaskularnih glavobolja od kojih pati ogroman broj bolesnika je oblast neurologije koja zaslužuje mnogo veću pažnju nego što je to bilo do sada. [2]

 
     
 

ISHEMIČNA PENUMBRA

Normalan krvni protok mozga čoveka je 50ml/100gr/min. Okluzija arterije izaziva nagli prekid protoka, koji u roku od nekoliko minuta u zoni neposredno uz arteriju izaziva ireverzibilno oštećenje - nekrozu - jezgro infarkta. Oko ovog jezgra razvija se ishemična zona u kojoj se aktivira kolateralni krvotok. U aterosklerotično izmenjenim krvnim sudovima aktivacija kolateralnog krvotoka je samo delimično uspešna. Smanjenje protoka
na samo 30ml/100g/min ometa sintezu proteina u neuronu. Dalji pad protoka na 20ml/100g/min izaziva prestanak električne aktivnosti neurona - "prag funkcionalnog oštećenja", ali su oni još vitalni i poremećaji funkcija su reverzibilni. Kada vrednost moždanog protoka krvi dostigne vrednost od 10/ml/100g/min nastupaju dalji poremećaji metaboličkih funkcija, ireverzibilno oštećenje i degradacija ćelijskih komponenata do ćelijske smrti - "prag morfološkog oštećenja". U zoni protoka izmedu gornjeg i donjeg praga je ishemična penumbra. Iako u penumbri nema električne aktivnosti ni komunikacije medu neuronima, oporavak je moguć ako se dovoljan protok uspostavi u određenom vremenskom periodu. Vreme tolerancije na ishemiju u penumbri skraćuje se sa smanjivanjem protoka. Ako se u odgovarajućem roku ne uspostavi reperfuzija, nastaje širenje jezgra infarkta u penumbru.
Potpuni prekid krvotoka u trajanju od najviše 1,5 minuta dovodi do izmene električnih potencijala membrane, što uslovljava i promenu električkih aktivnosti-jona i, posledično, voda mogu sada slobodno da prolaze kroz membranske strukture, dovodeći do bubrenja i gubitka strukturnog integriteta ćelije, tj. neurona. [3]
Novi koncept lečenja akutnog ishemijskog moždanog udara (AIMU) podrazumeva urgentni pristup, gde faktor vreme postaje praktično najvažniji element uspešnosti tretmana, tj. sprečavanja prelaska reverzibilnog oštećenja neurona (penumbre) u ireverzibilno oštećenja. Naime, konstatovano je da su sa terapijskog aspekta najdragocenija prva tri sata bolesti (tzv. "terapijski prozor") kada je moguća primena trombolitičke terapije koja doprinosi povoljnijem ishodu AIMU. Međutim, činjenica je, da najveći broj bolesnika ne dobija adekvatnu terapiju, jer ne stiže na lečenje u pravo vreme (Barber et al.,2001.)
Kompletna strategija lečenja AIMU napravljena je na osnovu koncepta koji se već godinama primenjuje u lečenju akutnog infarkta miokarda.
Koncipirano je da hitan postupak u lečenju AIMU podrazumeva (European Ad Hoc Consensus Group 1996. i 1997.)

 • A Prepoznavanje simptoma bolesti i brzo traženje hitne medicinske pomoći
 • B Brz transport i rano prehospitalno ispitivanje bolesnika
 • C Prehospitalne opšte i potporne terapijske mere
 • D Lečenje u specijalizovanim jedinicama za moždani udar (Stroke unit) [4]

U cilju ranog i brzog prepoznavanja simptoma moždanog udara, a s obzirom na to da je reč o stanju koje zahteva urgentno medicinsko zbrinjavanje, neophodna je javna i profesionaln aedukacija. Takođe, javnost treba da bude upoznata da samo brz dolazak u odgovarajuću bolničku ustanovu omogućava primenu modernih i efikasnih terapijskih mera. [5]
Cilj brzog transporta jeste da bolesnika sa moždanim udarom što pre dovede do bolničke ustanove u roku od 60 minuta od početka simptoma kada je reč o urbanim sredinama, odnosno 180 minuta kada je reč o udaljenom gradskom području i ruralnoj sredini. Od ekipa službe hitne medicinske pomoći se očekuje da napravi ranu kliničku i diferencijalnu dijagnozu moždanog udara i da bolesnicima pruži elementarnu vitalnu podršku do dolaska u bolnicu (Tabela 1). U poslednje vreme se predlaže i formiranje specijalizovanih ekipa službe hitne pomoći za moždani udar, analogno kardiološkim ekipama. [5]

 
     
  Tabela 1. Prehospitalni tretman bolesnika sa moždanim udarom od strane ekipe SHMP [5]
 
1 Isključiti ili registrovati znake traume i sprovesti cervikalnu imobilizaciju ukoliko su suspektni znaci traume
2 Obezbediti i održavati adekvatnu prolaznost respiratornih puteva
3 Kiseonična potpora (nema značajnu korist kod MU, ali može biti neophodna kod drugih stanja koja imponuju kao MU)
4 Asistirana ventilacija kada je indikovano
5 Monitoring kardijalnog ritma
6 Orijentacioni neurološki pregled (procena svesti – GKS, meningealni znaci, pregled zenica, pokreti ekstrmiteta, znak Babinskog)
7 Uspostaviti vensku liniju i dati fiziološki rastvor ili Ringer laktat
8 Utvrditi vrednost glikemije (kada postoji aparat za brzo oderđivanje glikemije u uzorku krvi iz prsta)
9 Ukoliko je suspektna hipoglikemija dati 25g 50% glukoze i.v.
10 Naloxon dati svakom bolesniku sa izmenjenim stanjem svesti
11 Obavestiti radio vezom prijemnu bolnicu o očekivanom vremenu stizanja, prehospitalnim intervencijama, vremenu nastanka simptoma moždanog udara i trenutnom stanju bolesnika
12 Pružiti psihološku potporu bolesniku
 
     
 

MATERIJAL I METODOLOGIJA RADA

Retrospektivnom analizom službenog protokola SHMP za 2005. godinu, kao i urgentnih protokola praćen je tretman pacijenata sa moždanim udarom. S obzirom na to da se u prehospitalnom periodu ne može sa sigurnošću utvrditi da li se radi o ishemijskom ili hemoragijskom moždanom udaru, istraživanjem su obuhvaćene dijagnoze I63 (Infarctus cerebri, MKB-10) i I 64 (Apoplexia cerebri et haemorrhagia sive infarctus non specificata-MKB-10), i R40 (Somnolentia, stupor et coma – MKB-10). Za svakog pacijenta registrovano je vreme od poziva do polaska ekipe, vreme od polaska ekipe do stizanja na lice mesta (NLM), ukupno vreme potrebno za intervenciju, godine starosti i primenjena terapija. Rezultati su razvrstani po mesecima, uz uzimanje prosečne vrednosti svih nabrojanih parametara.

REZULTATI RADA

Rezultati rada dati su u tabeli 2, kao i na grafikonima 1 i 2.
U terapiji (koja je primenjena kod 29 pacijenata-13,2%) dominantno mesto ima 20% rastvor Mani- tola (7 slučajeva- 12,28%) i amp. Bedoxin (7 slu čajeva-12,28%), a slede amp Lasix (6 slučajeva-10,53%), tbl. Andol (4 slučaja-7%) i antihipertenzivna terapija (4 slučaja-7%). Venski put je obezbeđen u 10,75%, odnosno u 5 slučajeva. Drugi terapijski agensi (Bensedin, Novalgetol, Atropin, Adrenalin, Aminofilin, Redergin, Dilacor, Klometol, O2...) primenjeni su u manjem broju slučajeva. Naravno, kod pojedinih pacijenata primenjeno je više terapijskih mera odjednom.

 
     
  Tabela 2. Broj pacijenata i vreme potrebno za tretman (SHMP ZCZA u 2005. godini)  
 
  Ukupno pacijenata Prosek poziv-polazak (min) Prosek polazak – NLM
(min)
Prosek ukupno vreme (min) Prosek godine starosti Terapija (broj pacijenata) Granične vrednosti starosti pacijenata
(godine starosti, min-max)
Januar 18 9,39 16,11 61,11 73,56 4 56-91
Februar 20 9,45 12,50 49,85 74,70 3 57-85
Mart 18 14,00 11,89 54,39 71,61 3 49-88
April 19 7,73 18,84 54,95 77,47 2 55-91
Maj 11 6,72 14,00 54,72 74,18 0 56-85
Juni 23 12,39 9,48 47,04 72,31 3 55-87
Juli 25 14,53 14,07 55,40 73,87 4 60-85
Avgust 26 6,44 8,75 43,00 70,19 1 56-86
Septembar 27 11,12 11,12 50,00 70,71 3 50-87
Oktobar 29 8,52 15,00 51,68 71,58 2 50-84
Novembar 21 9,33 10,28 50,19 77,67 1 58-90
Decembar 23 5,43 9,24 43,38 71,10 3 41-92
UKUPNI PROSEK 18,3 9,59 11,04 51,31 73,25 Ukupno 29 Min 41-
Max 92
 
     
 
Grafikon 1: Vreme potrebno za zbrinjavanje pacijenata sa MU
 
     
 

DISKUSIJA I ZAKLJUČAK

Ukupan broj pacijenata na terenu sa navedenim dijagnozama bio je 220 (od ukupno 3589 pacijenata). Iz navedenih rezultata vidi se da ekipe SHMP Zaječar uspevaju (i pored činjenice da postoji samo jedno aktivno vozilo u smeni i da se često dešava da u smeni ima samo jednog lekara) da za manje od 60 minuta zbrinu pacijenta sa AIMU, bez obzira na njegovu udaljenost od službe.

Vreme duže od 60 minuta, koje u januaru 2005. godine iznosi 61,11 minuta, uslovljeno je otežanim uslovima kretanja vozila HMP. Inače, teritorija koju pokriva SHMP Zaječar ima površinu od 1069 km2 , sa putnom mrežom od 495 km (89 km magistralnih puteva, 212 km regionalnih puteva i 194 km lokalnih puteva). Na ovoj teritoriji nalazi se grad Zaječar i 42 sela.


Grafikon 2: Broj MU po mesecima u 2005. godini

Dalje, vidimo da je mesečni prosek 18,3 pacijenta sa AIMU i da je prosek starosti pacijenata 73,25 godina. Prikazani su i pikovi starosti pacijenata, gde vidimo da ima i pacijenata starih 41 godinu, što ima veći značaj nego u slučaju pacijenta koji ima 92 godine. Vreme od prijema poziva do polaska ekipe jako varira iz meseca u mesec, a dodali bi (mada to nije prikazano) i iz dana u dan. Razlog tome leži u činjenici da SHMP Zaječar ima u smeni samo jedno aktivno vozilo, pa ako je ono zauzeto u trenutku poziva, vreme odgovora na poziv će neminovno morati biti produženo. Prosečnih 11,04 minuta koje ekipa provede u putu predstavlja dobar rezultat, s obzirom na broj sela (42), na njihovu udaljenost od službe (najudaljenije selo 47,5 km) te na stanje putne mreže, koja nije uvek optimalna, već se ponekad do pacijenta treba i pešačiti i nositi ga natrag do vozila. Sve ove iznesene činjenice utiču da i ukupno vreme bude veće, mada i prosečnih 51,31 minut predstavljaju zadovoljavajući podatak, ako znamo da su prva tri sata najoptimalnija za terapiju, a posebno za reperfuziju u zoni penumbre. Broj pacijenata koji su primili terapiju svakako bi mogao biti veći, imajući u vidu cirkulatornu nestabilnost ovakvih pacijenata, i s obzirom na starost pacijenata, pridružena oboljenja.
Poznata je činjenica da je jedan lanac jak onoliko koliko je snažna njegova najslabija karika. Smatra se da je u ovom lancu tretmana pacijenata sa AIMU najslabija karika upravo ona prva - rano prepoznavanje. Pacijenti previše odlažu odlazak lekaru ili poziv HMP, smanjujući šansu za uspešan oporavak često ispod minimuma, indirektno pretvarajući zonu ishemijske penumbre u infarkt moždanog parenhima. Ovo je istovremeno i ciljna grupacija gde treba usmeriti akciju edukacije. Služba hitne medicinske pomoći, iako suočena sa mnogobrojnim problemima, a pre svega u nedostatku većeg broja ekipa, pokazuje dobro razumevanje problema i postiže zadovoljavajuće rezultate. Svakako da i tu treba sprovesti edukativne programe koji bi umnogome unapredili svest svih zaposlenih o značaju što ranije reperfuzije kod pacijenata sa AIMU. Tako bi moždani udar u svesti pojedinca i društva evoluirao od presude do dijagnoze koja se može lečiti i - izlečiti.

 
     
 

LITERATURA

 1. Švigelj V: Fibrinolitičko liječenje akutnog ishemičkog moždanog udara i uloga prehospitalnih jedinica, Zbornik predavanja, Crnić I.(ed). 4. međunarodni kongres o prehospitalnim hitnim stanjima i 3. simpozijum o urgentnoj medicini i spašavanju, Poreč, Hrvatska, 2005:167-171.
 2. Lević Z: Cerebrovaskularne bolesti – stanje i naše perspektive, III simpozijum Srbije i Crne Gore o moždanom udaru, Tara, 2005.
  URL: http://www.neuronis.org.yu/rad1.htm
 3. Lukić V: Patofiziološke osnove racionalnog terapijskog pristupa ishemičnom cerebrovaskularnom insultu, II simpozijum Srbije i Crne Gore o moždanom udaru, Tara, 2005.
  URL: http://www.neuronis.org.yu/rad2.htm
 4. Urgentni koncept lečenja i prehospitalne terapijske mere, u Akutni ishemijski moždani udar, Nacionalni vodič, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, CIBID, 2004, 18-21.
 5. Jovanović D, Beslać-Bumbaširević LJ. Ishemijski moždani udar, u Vučović D. (ed): Urgentna medicina, Obeležja, Beograd, 2002:339-349.
 6. Lepić T, Raičević R, Račić V. D, Kovačević S. M: Moždani udar, u Kovačević S.M.(ed): Urgentna medicina, Službeni list SCG, 2005:62-91.
 
  Adresa autora:
Miljan Jović
Albanske spomenice 28, 19000 Zaječar
e-mail: poljupcic@verat.net

Rad predat: 21.09.2006.
Rad prihvaćen: 08.10.2006.
Elektronska verzija objavljena: 26.10.2006.
 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design