Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 4    YU ISSN 0350-2899 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 
 
 

BIBLIOGRAFIJA TMG 1976-2005.

Priredili:
Miljan Jović, Ljiljana Jović, Emil Vlajić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

<<<
>>>
 
 
 
  TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK: Vol. XVII, br. 1-2, 1992. Vol. XVII, br. 3-4, 1992.
 
  Vol. XVII, br. 1-2, 1992.
 1. Ananijević-Pandej Jordanka: FINANSIRANJE ZDRAVSTVA U VELIKOJ BRITANIJI, FRANCUSKOJ I ŠVEDSKOJ, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVII, br. 1-2, 1992; 51-54
 2. Aleksić-Icić Gordana: ANALIZA MORBIDITETA I MORTALITETA OD MALIGNIH BOLESTI ODRASLOG STANOVNIŠTVA BORA SA POSEBNIM OSVRTOM NA RADNIKE RTB-A U PERIODU 1985.-1989. GODINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVII, br. 1-2, 1992; 11-18
 3. Đorđević-Lalošević Vesna: KLINIČKI PRISTUP BOLESNIMA SA METASTAZAMA NEPOZNATOG PRIMARNOG KANCERA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVII, br. 1-2, 1992; 3-10
 4. Jolić Mijodrag: ATREZIJE I STENOZE TANKOG CREVA - PRIKAZ 6 SLUČAJEVA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVII, br. 1-2, 1992; 41-50
 5. Jovanović Jovica, Popović Vladimir, Jovanović Milan: BIOHEMIJSKE PROMENE KOD RADNIKA HRONIČNO IZLOŽENIH BUCI NA RADNOM MESTU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVII, br. 1-2, 1992; 33-36
 6. Jovanović Zorica, Hillier-Kolarov Valerija, Protić-Banić Milena, Vržogić Milica: STANJE ZDRAVLJA POTPORNOG APARATA ZUBA U GRAVIDITETU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVII, br. 1-2, 1992; 37-40
 7. Jovanović Jovica, Popović Vladimir, Jovanović Milan: UTICAJ INDUSTRIJSKE BUKE NA PROMENE POLIKARDIOGRAFSKE KRIVULJE EKSPONIRANIH RADNIKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVII, br. 1-2, 1992; 27-32
 8. Todorović Ljubinko: PREGLED DEČIJIH KUKOVA ULTRAZVUKOM U BORU U PERIODU OD MAJA 1990. DO MAJA 1991. (2010 PREGLEDANIH KUKOVA), Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVII, br. 1-2, 1992; 19-22
 9. Vučković Slađana, Paunović Ratko: ENDOKRINOLOŠKI PRISTUP DIJAGNOZI HIRZUITIZMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVII, br. 1-2, 1992; 23-26

Vol. XVII, br. 3-4, 1992.

 1. Čelojević Siniša, Božilović Ljubisav, Petrović Tomislav: TRUDNOĆA I POROĐAJ U ADOLESCENCIJI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVII, br. 3-4, 1992; 96-72
 2. Joksimović Zoran: INTERLEUKINI: PODELA I ULOGA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVII, br. 3-4, 1992; 95-102
 3. Jolić Mijodrag: MEKONIJALNI ILEUS - RANA MANIFESTACIJA CISTIČNE FIBROZE (PRIKAZ DVA SLUČAJA), Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVII, br. 3-4, 1992; 89-94
 4. Jolić Mijodrag: VEOMA REDAK TIP INVAGINACIJE - IZOLOVANA INVAGINACIJA APENDIKSA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVII, br. 3-4, 1992; 85-88
 5. Jolić Mijodrag; INTUSUSCEPCIJA U DECE - PETNAESTOGODIŠNJI PREGLED, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVII, br. 3-4, 1992; 65-68
 6. Mirković Zoran, Knežević Milan, Stojanović Miroslav: PRIMENA METODE AUTOTRANSFUZLJE AUTOLOGNE KRVI U HIRURGIJI GLAVE I VRATA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVII, br. 3-4, 1992; 81-84
 7. Paunović Petar: ZDRAVSTVENO PROSVEĆIVANJE 1919. GODINE U KRALJEVSTVU SRBA, HRVATA I SLOVENACA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVII, br. 3-4, 1992; 103-108
 8. Stanojević Dušan, Miladinović Jelena, Milićević Davinka: ISPITIVANJE PROKUŽENOSTI I RECENTNIH INFEKCIJA TRUDNICA NA TOSOKPLAZMU, CITOMEGALO VIRUS, RUBEOLA VIRUS, HUMANO IMUNODEFICITARNI VIRUS I HEPATITIS B VIRUS NA TIMOČKOM REGIONU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVII, br. 3-4, 1992; 61-64
 9. Zastranović Lale: ZNAČAJ EHOKARDIOGRAFLJE U DIJAGNOZI PERIKARDITISA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVII, br. 3-4, 1992; 77-80
 10. Živković Nikodije: ABORTUS KAO PROBLEM U PLANIRANJU PORODICE U SOKOBANJSKOJ OPŠTINI ZA PERIOD OD 1983.-1987. GODINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XVII, br. 3-4, 1992; 73-76
 
                 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: januar 2006.