Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2008     Volumen 33     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXVII Timočki medicinski dani - Zaječar, 22-24. maj 2008.

RADOVI - ZBORNIK SAŽETAKA
Sažeci radova 111-120

<<< ] >>> ]  
 
 
 
 1. SISTEMSKA AMILOIDOZA SA PROMENAMA U PREDELU OČNIH KAPAKA
  Maja Popović, Mirjana Janković, Slobodan Radišić
 2. STAFILOKOKNA ZAPALJENJA SPOLJAŠNJEG UŠNOG KANALA U OPŠTINI NEGOTIN
  Mirjana Nedeljković, Ljubinka Cojkić, Vojislava Stuparević
 3. STRUMA – HASHIMOTOV THYREOIDITS - PRIKAZ SLUČAJA
  Mirjana Ergić, Ruža Bajić, Snežana Bivolarević
 4. TOKSIČNO OŠTEĆENJE UVA ALKOHOLOM I NIKOTINOM
  Saša Mihajlović
 5. TOKSIČNI ERITEM
  Marija Rajković Radivojević(1), Emilija Basarić(2), Dragan Ilić(2)
 6. ZIRKON CERAMICA-BUDUĆNOST KOJA JE VEĆ POČELA
  Zaviša Smiljanić, Marina Cvetić, Stefan Smiljanić
 7. AKUTNA TROVANJA NA PODRUČJU OPŠTINE KNJAŽEVAC
  Brankica Tošić, Divnica Milijić, Mladen Timilijić, Maja Džunić
 8. KOMPARATIVNA ANALIZA EFIKASNOSTI DEJSTVA RAZLIČITIH GRUPA ANALGETIKA KOD DENTALGIJA
  Marina Veljković
 9. BASIDIOMYCETE – TRADICIONALNA MEDICINA KAO POMOĆNA TERAPIJA
  Vera Brujić(1), Nada Trailović(2), Mirko Trailović(3), Lidija Simić(4)
 10. OBESITY IN PEDIATRICS PRAXIS
  Adnan Bajraktarević(1), Semira Penava(1), Aida Đurđević Đulepa(2), Lutvo Sporišević (3), Amina Selimović(4), Zijo Begić(4)
 
 
 
  111. SISTEMSKA AMILOIDOZA SA PROMENAMA U PREDELU OČNIH KAPAKA
Maja Popović, Mirjana Janković, Slobodan Radišić
ZDRAVSTVENI CENTAR "SVETI LUKA", SMEDEREVO, SLUŽBA ZA OČNE BOLESTI

UVOD: Amiloidoza je retko hronično oboljenje koje se ispoljava nagomilavanjem nenormalnih, fibroznih proteina (amiloida) u raznim organima i mekim tkivima. Nagomilani amiloid izaziva pritisak u tkivima i organima u kojima se istaložio, uzrokuje atrofiju, oštećenje i izumiranje parenhinskih ćelija. To uslovljava funkcijske poremećaje zahvaćenih organa. CILJ RADA: Ovim radom želeli smo da naglasimo da pacijent sa dijagnozom ovako retkog oboljenja može prvo zakucati upravo na vrata naše ambulante. Ko zna? Možda već sutra. MATERIJALI I METODE: U radu je opisan slučaj pacijenta M.Ž. ,72god., koji se javlja u očnu ambulantu septembra 2003. god. zbog modre prebojenosti kože kapaka oba oka. Promena se pogoršavala na najmanji mehanički pritisak pri čemu je dolazilo do krvarenja. Spontano se i povlačila ali nikad u potpunosti. Sem hipertenzije i preležanog infarkta miokarda pacijent negira druga oboljenja. REZULTATI I DISKUSIJA: Standardni oftalmološki pregled nije ukazivao na neke osobitosti u nalazu. Postojala je incipijentna senilna katarakta, hronični blefaritis i arteriosklerotični izmenjeni krvni sudovi. U urađenom brisu oba oka izolovan je zlatni stafilokok i preduzeto odgovarajuće antibiotsko lečenje. Osim hiperholesterolemije svi ostali rezultati biohemijskih analiza kretali su se u fiziološkim granicama. Takođe, ni testovi rutinske hemostaze nisu odstupali od normale. Sledio je niz konsultativnih pregleda: EHO abdomena i urogenitalnog trakta, EHO srca, EHO orbita, RTG paranazalnih šupljina, kičme, karlice sa kukovima i lobanje, alergijske probe, kolor duplex ultrasonografja, neurološki pregled i MR mozga. Rezultati obavljenih pregleda isključili su sumnju na akutni sinuzitis, epiglotični sindrom, alergijsku reakciju i malignitet nepoznate lokalizacije. Dat je savet o dozvoljenoj medikamentoznoj terapiji. Pošto nije razjašnjena etiologija opisanih promena pacijent je upućen oftalmopatologu radi biopsije kože kapaka. Isti smatra da je problem dermatološke prirode pa savetuje pregled dermatopatologa. On prosleduje pacijenta na Institut za hematologiju bez urađene biopsije. Hematolog isključuje hematološko oboljenje na osnovu obavljenih analiza i savetuje pregled reumatologa zbog sumnje na dermatomiozitis, ali ni prisustvo tog oboljenja nije potvrđeno kao ni bilo koje druge sistemske bolesti vezivnog tkiva. Zbog primećenog poremećaja bubrežne funkcije pacijent je podvrgnut urološkom ispitivanju i sa dijagnozom nefroangioskleroze vraćen je hematologu. Elektroforeza seruma i urina, imunohistohemijske analize isključuju mijelom. Postavljena je sumnja na postojanje amiloidoze i konačno, posle dve i po godine ispitivanja, biopsijom bubrega navedena dijagnoza je potvrđena. Pacijent je već bio u opštem lošem stanju, sa krvnim podlivima sada i na drugim delovima tela. I pored započetog simptomatskog lečenja nije se mogao izbeći letalni ishod bolesti. ZAKLJUČAK: Put do konačne dijagnoze često je krivudav, pun iskušenja, raskrsnica i slepih ulica. Da bi se stiglo do cilja, pored znanja, neophodan je i dobar tim saradnika naoružan istrajnošću i strpljenjem.

e-mail: vladimir.popovic@metech-srbija.com

112. STAFILOKOKNA ZAPALJENJA SPOLJAŠNJEG UŠNOG KANALA U OPŠTINI NEGOTIN
Mirjana Nedeljković, Ljubinka Cojkić, Vojislava Stuparević
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN

UVOD: Zapaljenja spoljašnjeg ušnog kanala su česta oboljenja uha. Nastaju kao posledica plivanja ili kupanja kada dolazi do maceracije kože i usled traume, ekcema, ali i kao reakcija na strana tela. Česte su superinfekcije Staphylococcusom aureus-om koji dovodi do furunkuloze. CILJ RADA je da se prikaže učestalost ove bolesti i osetljivost Staphylococcus aureus-a na antibioterapiju. MATERIJAL I METODOLOGIJA: Korišćeni su podaci iz protokola otorinolaringološke i mikrobiološke službe za 2007. godinu koji su obrađeni deskriptivno-analitičkom metodom po polu, uzrastu, sezonskom karakteru i osetljivosti na antibioterapiju. REZULTATI I DISKUSIJA: Obrađeno je ukupno 150 pacijenta za zapaljenjem spoljašnjeg ušnog kanala i kod 67 odnosno kod 44,67% obolelih izolovan je Staphylococcus aureus. Bolest je najčešće registrovana u uzrastu od 40-60 godina i kod osoba ženskog pola. Oboleli su registrovani tokom cele godine sa nešto većom incidencom u letnjim i jesenjim mesecima. Najčešći uzrok ove bolesti su traume. Staphylococcus aureus je najviše reagovao na cefalosporine-oralno, na klindamicin-parenteralno i na gentamicin i hloramfenikol-lokalno. ZAKLJUČAK: Uspešna saradnja između lekara opšte prakse, otorinologa i mikrobiologa smanjila bi učestalost zapaljenja spoljašnjeg ušnog kanala izazvanu Staphylococcus aureus-om.
Ključne reči: furunkuloza, superinfekcija, antibioterapija, trauma, ekcem

e-mail: zcnegotin@nadlanu.com

113. STRUMA – HASHIMOTOV THYREOIDITS - PRIKAZ SLUČAJA
Mirjana Ergić, Ruža Bajić, Snežana Bivolarević
DOM ZDRAVLJA "SAVSKI VENAC", BEOGRAD

Uvećanje tireoidne žlezde, gušavost - struma odavno je bila predmet interesovanja. Nastaje kao posledica delovanja više faktora: naslednih, endogenih i faktora sredine. Hashimotov tireoiditis uzrokuje nastanak eutireoidne strume i jedan je od uzroka hipotireoze kod dece i adolescenata, 5-7 puta učestaliji kod devojčica. CILJ RADA: ukazati da struma nije redak entitet u adolescentnom uzrastu koji treba sveobuhvatno klinički ispitati. METOD RADA: prikaz pacijenta. Sistematski pregled devojčice uzrasta 14 godina obavljen je oktobra 2006. godine. Nađena je TM 39kg (ispod 3. pc za uzrast; TV 157 /50 pc), skolioza i povećana štitasta žljezda, zbog čega je pozvana na kontrolni pregled sa roditeljima. U porodičnoj anamnezi saznajemo da su baka po majci i majka pod kontrolom endokrinologa zbog strume, Hashimotovog tireoiditisa i hipotireoze. Nakon kliničke, ultrazvučne i laboratorijske obrade i devojčici je postavljena ista dijagnoza. Hormonski status je uredan. Ona je pod kontrolom endokrinologa. ZAKLJUČAK: Struma nije redak entitet u adolescentnom uzrastu. Sistematski pregled je idealna prilika da se ona blagovremeno otkrije, te diferencijalno dijagnostički odradi zbog praćenja i eventualne terapije.

e-mail: ergic@sezampro.yu

114. TOKSIČNO OŠTEĆENJE UVA ALKOHOLOM I NIKOTINOM
Saša Mihajlović
ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC

Ototoksični efekat može biti uzrokovan egzogenim i endogenim faktorima. Lezija može biti na kohlearnom i/ili vestibularnom nivou, što je određeno vrstom nokse ili njenom koncetracijom. Alkohol i nikotin imaju egzogeno toksično dejstvo.
U kliničkoj slici prvi simptom koji treba ozbiljno shvatiti je obostrani tinitus. Nagluvost je progresivna, u početku zahvata visoke frekvencije, a kasnije progredira prema srednjim i nižim frekvencijama. Akutno alkoholisano stanje izaziva reverzibilne promene na vestibularnom nivou (nestabilnost pri hodu) i kohlearnom aparatu. Kod hroničnih alkoholičara dolazi do vaskularnih promena i deficit vitamina B što dovodi do ireverzibilnih oštećenja labirinta, ali i do promena na CNS-u. Nikotin izaziva ireverzibilne promene na krvnim sudovima, što se može manifestovati kohlearnom i vestibularnom simptomatologijom.
Kroz našu ambulantu je u periodu 2004-2007. godine, prošlo 10 pacijenata sa toksičnim oštećenjem uva a da je uzrok bio alkohol ili nikotin i da je posle perioda apstinecije došlo do gubljenja kohlearne i vestibularne siptomatologije.

e-mail: treskavica@sbb.co.yu
 
115. TOKSIČNI ERITEM
Marija Rajković Radivojević(1), Emilija Basarić(2), Dragan Ilić(2)
ZDRAVSTVENI CENTAR "SVETI LUKA", SMEDEREVO (1)SLUŽBA ZA NEONATOLOGIJU, (2)ŠKOLSKI DISPANZER

Patologija kože novorođenčeta obuhvata niz različitih entiteta, od kojih mnogi predstavljaju fiziološku reakciju adaptacije na uslove spoljašnje sredine. Na današnjem stepenu razvoja našeg zdravstva i socijalno - ekonomskih uslova društva, u svakodnevnom radu češće srećemo bezopasne i prolazne ospe nego teška i potencijalno fatalna oboljenja koja u svojoj kliničkoj slici imaju i dermatološke promene. U grupi bezazlenih ospi karakterističnih za rani neonatalni period najčešće srećemo toksični eritem. Prvi opis je dao Bartholomeus Metlinger 1472g. a Leiner je 1912g. dao današnje ime. Klinički se manifestuje polimorfnim rašom koji izbija u više naleta u toku prvih dana ili nedelja života. Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike, laboratorijske analize su u fiziološkim granicama, terapija nije potrebna. Osnovni klinički značaj ove dermatoze je da se bolest izdiferencira prema infektivnim dermatitisima novorođenčeta uz što manji invazivni tretman bebe. Nepoznavanje kliničke slike i toka moze dovesti do niza nepotrebnih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, koji mogu izazvati nastanak pravih, jatrogeno izazvanih oboljenja. Takođe, znatno povećavaju utrošak sredstava i cenu lečenja ove dece.
U radu smo, na osnovu medicinske dokumentacije, obradili grupu od 20 obolelih beba u periodu decembar 2007 - januar 2008g. u našem porodilištu. Pažnju smo obratili na incidencu oboljevanja, gestacionu starost, vreme javljanja, karakter ospe, tretman i učestalost korišćenja raznih dijagnostičkih metoda.
Ključne reči: Toksični eritem, dijagnoza, tretman.

e mail: marijarrr@hotmail.com

116. ZIRKON CERAMICA-BUDUĆNOST KOJA JE VEĆ POČELA
Zaviša Smiljanić, Marina Cvetić, Stefan Smiljanić
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "STAD - DENTAL", NEGOTIN

UVOD: Visoki zahtevi za estetskim bezmetalnim restauracijama doveli su do razvoja biokompatibilnih materijala i CAD - CAM tehnologije. Standarde metalokeramicke restauracije, zbog poznatih nedostataka bivaju sve vise potisnute bezmetalnim konstrukcijama. ZIRKON kao zamena cora od metala, pogotovo Zirkon blokovi, nude savrsenu kombinaciju masinske obrade i krajnju tvrdocu. CILJ: Izrada estetskih solo kruna u anteriornom segmentu, kao i mostne konstrukcije u posteriornoj regiji maksile, koriscenjem DCS¬-Precident sistema. METOD I MATERIJALI: Observacijom stanja okluzalnog kompleksa indicirana je komplentna rekonstrukcija estetskom suprastukrurom. Analizom master modela u artikulatoru, indicirano je probno modelovanje u vosku wax-up metodom, kao i izrada privremenih kruna kompozitnim materijalima, koje su nakon adekvatne dizajn preparacije za Zirkon keramiku fiksirane pastama za privremeno cementiranje. Otisak individualnom kašikom A –Silikonima izliven adekvatnim gipsom i pripremljen za skeniranje. PRECISCAN – aparat omogucava laseru precizno skeniranje patrljaka koji se kompjuterski obrađuju, dajući trodimenzionalnu sliku i automatski se ugrađuju u celokupni model. Nakon probe suprastrukture u ustima pacijenta pristupa se izradi definitivnog protetskog rada fasetiranog zirkon keramikom. DISKUSIJA: DC-ZIRKON je blok hip zirkona, stabilizovan itrijum-oksidom. ZIRKON je fabrički sinterovan i frezuje se u realnoj veličini, samim tim je neuporedivo stabilniji, tvrđi, i precizniji nego suprastrukture nastale naknadnim sinterovanjem. Hip proces je proces za dobijanje hip zirkona u ekstremno zahtevnim fabrickim uslovima gde se na 1800 stepeni pod pritiskom od 400 bara sinteruje i uklanja svaki vid poroznosti. ZAKLJUČAK: Estetski zahtevi, biokompatibilnost, preciznost izrade, dovoljna čvrstina koja pored izrade pojedinačnih kruna, omogućava izradu mostova velikog raspona, predstavlja veliki korak u odnosu na klasične metalo keramičke nadoknade a samim tim i benefit za pacijente.

e-mail: stad_dental@yahoo.com

117. AKUTNA TROVANJA NA PODRUČJU OPŠTINE KNJAŽEVAC
Brankica Tošić, Divnica Milijić, Mladen Timilijić, Maja Džunić
ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC, SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Akutna trovanja su stanja izazvana jednokratnim delovanjem toksične doze neke hemijske supstance na organizam. Rad ima za cilj da prikaže učestalost akutnih trovanja na području opštine Knjaževac. Podaci su dobijeni retrospektivnom analizom evidencije protokola bolesnika u Službi hitne medicinske pomoći u Knjaževcu za 2007. godinu. Dobijeni podaci su prikazani tabelarno i procentualno. Pacijente smo klasifikovali prema godinama starosti i polu, a trovanja prema etiološkim uzrocima. U toku 2007. godine Hitnoj službi se javilo 22 pacijenata i to 12 muškaraca (54,55%) i 10 žena (45,45%). Najveći broj ispitanika je starosne dobi od 31 do 40 godina (27,27%). U 2007. godini najčešća su bila trovanja lekovima (45,45%). To su urgentna stanja u medicni i ako se blagovremeno ne preduzmu adekvatne mere prve pomoći i lečenja, ona mogu dovesti do ozbiljnih poremećaja fizioloških funkcija organizma pa čak i do smrti. Zbrinjavanje akutno otrovanih započinje na licu mesta i nastavlja se u zdravstvenoj ustanovi gde postoji mogućnost urgentnog lečenja i dijagnostike do stabilizacije vitalnih funkcija.

e-mail: tosicv@bankerinter.net

118. KOMPARATIVNA ANALIZA EFIKASNOSTI DEJSTVA RAZLIČITIH GRUPA ANALGETIKA KOD DENTALGIJA
Marina Veljković
DOM ZDRAVLJA LESKOVAC

Zubobolja je jedna od najčešćih oboljenja čiji se simptomi umanjuju od strane pacijenata samoinicijativno korišćenjem različitih analgetika. CILJ RADA je utvrđivanje efikasnosti dejstva odgovarajućeg analgetika za smanjenje dentalgije kod pacijenata sa pulpitom. METODOLOGIJA: Komparativna analiza efikasnosti dejstva analgetika iz grupe nimesulida BP sa analgeticima iz grupe paracetamola u periodu 2006 – 2007. godine. REZULTATI RADA: Praćenje efikasnosti dejstva analgetika Nimulida MD iz grupe nimesulida BP obavljeno je na 228. pacijenata, dok je broj pacijenata koji su koristili analgetik iz grupe paracetamola (Caffetin, Panadol, Oldon) bio 209. Svi praćeni pacijenti su imali pulpite koji su tretirani sredstvima za nekrotizaciju pulpe, što je kod većine pacijenata imalo za posledicu pojavu bola. Ovim pacijentima je preporučeno uzimanje analgetika čiji je efekat dejstva praćen na osnovu njihovih subjektivnih simptoma. Kod pacijenata koji su uzimali Nimulid MD bol je prestajala prosečno nakon 15-30 minuta. Pacijenati koji su uzimali analgetike iz grupe paracetamola izjavljivali su da je bol prestajala nakon jednog ili više sati. ZAKLJUČAK: Nimulid MD iz grupe nimesulida BP se pokazao kao efikasniji analgetik. Njegov način uzimanja topljenjem u ustima dovodi do brže resorpcije u odnosu na ostale analgetike koji se uzimaju oralno.

e-mail: veljkovic.n@le.sbb.co.yu

119. BASIDIOMYCETE – TRADICIONALNA MEDICINA KAO POMOĆNA TERAPIJA
Vera Brujić(1), Nada Trailović(2), Mirko Trailović(3), Lidija Simić(4)
(1)DOO "FUNGODOCTOR", NIŠ, (2)ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, SLUŽBA DERMATOVENEROLOGIJE, (3)ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, GINEKOLOŠKA SLUŽBA, (4) DOM ZDRAVLJA NIŠ, SLUŽBA KUĆNOG LEČENJA

UVOD: Postoji negde oko 14000 vrsta viših gljiva - Basidiomyceta , a oko 300 poseduje lekovita svojstva. Najviše se izučavaju sledeće gljive: Lentinula edodes, Ganoderma lucidum, Grifola frondosa, Agaricus blazei, Cordyceps sinensis i Coriolus versicolor. Bazidiomicete, koje predstavljaju bogat izvor polisaharida, enzima, triterpena, fitoncida, vitamina, amino kiselina, oligoelemenata itd., se mogu koristiti kao dijetetski suplementi tj. kao pomoćna sredstva različitim konvencijalnim terapijama.
Još Japanci i Kinezi su shvatili značaj medicinskih gljiva za očuvanje homeostaze, te su ih koristili u različitim oblicima, i u različite terapeutske svrhe. Najpoznatije delo o medicinskim gljivama predstavlja "Comprendum Materiae Medicae", koju je kompletirao 1575 god. Li Shi – Zhen iz Ming dinastije. METOD RADA: Kao rezultati kliničkih studija, dokazana su njihova sledeća dejsva: imunomodulatorno, antiinflamatorno, antibakterijsko, antivirusno, antihipertenzivno, hepatoprotektivno, hipoglikemijsko, anti – kancerogeno itd. Lekovitost se pripisuje polisaharidima ( β – D – glukanima ) i triterpenima, koji su korišćeni poslednjih godina u različitim kliničkim studijama. Jedno od ovih istraživanje rađeno je u Kini, u periodu Avgust 2000. – April 2001. god., na pacijentima obolelim od različitih karcinoma, kojima su davani ekstrakti šest medicinskih gljiva uz radio i hemioterapiju. Dokazano je da su ovi pacijenti na kraju ispitivanja imali bolje rezultate, i manje neželjenih efekata radio i hemioterapije. CILJ RADA: Cilj ovog rada je upoznavanje lekara sa upotrebom Bazidiomiceta kao pomoćne terapije, kod svih bolesti gde je potrebna suplementacija polisaharida, tj. gde je narušen imuni sistem. Takođe, ovo je potpuno prirodna metoda koja gotovo nema kontraindikacija, i koja može da ide zajedno uz sve konvencijalne terapije. ZAKLJUČAK: Obzirom da su mnoge savremene bolesti delom nastale kao rezultat nepravilne ishrane, upotreba Bazidiomiceta može sprečiti oboljevanje i generalno poboljšati zdravlje ljudi.

e–mail: brujic75@yahoo.com

120. OBESITY IN PEDIATRICS PRAXIS
Adnan Bajraktarević(1), Semira Penava(1), Aida Đurđević Đulepa(2), Lutvo Sporišević (3), Amina Selimović(4), Zijo Begić(4)
(1)PUBLIC HEALTH INSTITUTION OF CANTON SARAJEVO-HEALTH CENTER VRAZOVA SARAJEVO, (2)GENERAL HOSPITAL SARAJEVO, (3)AID EMERGENCY SARAJEVO-PEDIATRICS DEPARTMENT, (4)PEDIATRICS CLINIC CMC SARAJEVO

BACKGROUND: Obesity is defined as an excess of corporal fat. The increase of the physical activity at child is an important component of the treatment. METHODS AND MATERIALS: The methods available for the direct measurement of the greasy compartment do not adapt to the clinical practice of routine. RESULTS: The genetic and endocrinologics syndromes represent 1% of the infantile obesity, corresponding 99% rest to the concept of nutritional, simple or exogenous obesity. CONCLUSIONS: Nutrition can be established that both more important parameters in the physical exploration of the obesity child are the stature and the bony age.
Key words: Obesity, Children, BMI-body mass index, Measurument.

e-mail: bajrakm@bih.net.ba
 
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design