Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2011     Volumen 36     Broj 3
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
      YU ISSN 0350-2899        
   


Konkurs

za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine
i stomatologije za mlade lekare članove SLD-a
 

     
 
 
     
 

 

         
      Pravo učešća imaju svi mladi lekari (lekari opšte medicine, stomatolozi, lekari i stomatolozi na opštem stažu i lekari na specijalizaciji, mlađi od 40 godina), članovi Srpskog lekarskog društva.

Radovi mogu biti originalni ili prikazi slučaja. Radovi se pripremaju po uputstvu za autore Timočkog medicinskog glasnika koje se može naći na zadnjim stranama u svakoj svesci Glasnika i na sajtu časopisa (www.tmg.org.rs). Članovi predsedništva SLD-a, podružnice Zaječar, pružaju pomoć u izboru teme, koncipiranju rada, sakupljanju i obradi materijala. Svi iskusniji lekari mogu takođe biti mentori u izradi rada.

Trajanje konkursa: Poslednji rok za predaju radova je 01.03.2012. godine.

Radovi se predaju u elektronskoj formi, glavnom uredniku Timočkog medicinskog glasnika, dr Emilu Vlajiću, elektronskom poštom (vemil@open.telekom.rs) sa naznakom u subjektu "mladi lekari". Uz rad dostaviti skeniranu člansku kartu SLD-a ili drugi dokaz da je autor član Srpskog lekarskog društva i da ima manje od 40 godina.

Naučni odbor XXXI Timočlih medicinskih dana ocenjuje radove i donosi odluku o najboljim radovima. Svi radovi koji uđu u uži izbor, referišu se na posebnoj sesiji u okviru XXXI Timočkih medicinskih dana, maja meseca 2012. godine. Odluku o prihvatanju rada za usmeno referisanje autori će dobiti elektronskom poštom do 31. 04. 2012. godine.

Nagrade
Najbolji radovi će biti proglašeni na XXXI Timočkim medicinskim danima, posle prezentacije svih prihvaćenih radova. Dodeljuju se tri nagrade.
Nagrada za najbolji rad sastoji se od finansijskih sredstava za podmirivanje troškova odlaska na kongres u Srbiji iz oblasti interesovanja dobitnika nagrade (kotizacija, put i smeštaj).
Druga nagrada se sastoji od finansijskih sredstava za pokrivanje troškova jednodnevnog kursa iz kontinuirane medicinske edukacije, po izboru autora.
Treća nagrada je stručna knjiga.

Za pravilno sprovođenje izbora i dodele nagrade odgovorno je Predsedništvo SLD-a, podružnice Zaječar. Nagrade treba da budu podstrek svim mladim lekarima za stručni i naučno-istraživački rad u oblasti medicine i stomatologije.

Zaječar, 17. 12. 2011.

dr Bratimirka Jelenković,
predsednik zaječarske podružnice SLD
dr Emil Vlajić,
glavni i odgovorni urednik TMG
 
     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace