Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2007     Volumen 32     Broj 1
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
UDK: 614.71:616.24-055.2 ISSN 0350-2899, 32(2007) 1 p. 11-15
   
Originalni rad

Uticaj unutrašnjeg aerozagađenja na pojavu respiratornih simptoma i bolesti

Aleksandra Stanković (1,2), Dragana Nikić (1,2), Dragan Bogdanović (2)
(1) Medicinski fakultet Niš, (2) Institut za zaštitu zdravlja Niš

 
 

 

 
  Sažetak:
Problem unutrašnjeg aerozagađenja je veoma složen, a jedan od njegovih najznačajnijih izvora je loženje u prostorijama. Dim koji se pri tome emituje može da dovede do veoma ozbiljnih zdravstvenih posledica, posebno na respiratornom sistemu. Cilj ovog rada je bio da se ispita uticaj različitih načina grejanja prostorija, kao važnog izvora zagađenja vazduha, na nastanak respiratornih simptoma i respiratornih oboljenja kod ženskog dela populacije. Istraživanje je obuhvatilo 457 ispitanica iz Niša, starosti od 20 do 80 godina, koje su, u zavisnosti od načina grejanja prostorija, podeljene na grupu eksponiranih i grupu neeksponiranih ispitanica. Za prikupljanje podataka o prisustvu respiratornih simptoma i oboljenja korišćen je modifikovan upitnik Svetske zdravstvene organizacije.
Ispitanice nisu bile izložene zagađenom vazduhu na radnom mestu i statistički se nisu razlikovale po zastupljenosti navike pušenja. Rezultati istraživanja su pokazali da najveći procenat ispitanica (55.14%) živi u stanovima koji se zagrevaju centralnim grejanjem ili termoakumulacionim pećima. Eksponirana grupa ispitanica za zagrevanje prostorija najčešće koristi drvo (25.82%) i ugalj (14.23%). Kod eksponirane grupe ispitanica statistički značajno češće se javljaju kašalj u toku i van prehlade, jutarnji kašalj u sezoni jesen-zima i sinuzit. Način grejanja prostorija predstavlja faktor rizika za pojavu pojedinih respiratornih simptoma i oboljenja kod ženskog dela populacije.
Ključne reči: unutrašnje aerozagađenje, grejanje, respiratorni simptomi i oboljenja, žene.

Napomena
: sažetak na engleskom jeziku
Note: summary in English
 
     
 

UVOD

Kvalitet vazduha u zatvorenim prostorijama ima značajan uticaj na zdravlje ljudi. Reagovanje ljudi na izloženost unutrašnjem aerozagađenju zavisi od starosne dobi, zdravstvenog stanja organizma i individualne osetljivosti na pojedine polutante.
Izvori aerozagađenja u prostorijama mogu postojati u svakom domu, sa stalnom ili povremenom emisijom svojih polutanata. Emitovani polutanti se razlikuju od spoljašnjih polutanata vazduha po visini svoje koncentracije, koja nekada može biti značajno viša [1].
Kvalitet vazduha u prostorijama zavisi od mnogih faktora, kao što su loženje, neadekvatna ventilacija, duvanski dim, materjali od kojih je izgrađena zgrada, razni hemijski proizvodi koji se koriste u domaćin-stvu itd. [2,3].
Način grejanja u prostorijama je jako bitan za emisiju nekih polutanata nebiološkog porekla. Sagorevanjem fosilnih goriva, kao što su ugalj i drva, oslobađa se velika količina ugljen monoksida, čestica, azotnih oksida i drugih organskih jedinjenja.
Da li će se koncentracija emitovanog polutanta u zatvorenom prostoru povećavati ili smanjivati, zavisi od vrste polutanta, karaktera i smeštaja njegovog izvora, mehanizma spontanog uklanjanja, kao i od učestalosti primene procesa provetravanja prostorije, što je od posebne važnosti ako emitovana zagađujuća materija u zatvorenom prostoru nije reaktivna [4].
Štetnost dima koji se oslobađa prilikom sagorevanja drva dokazana je na eksperimentalnim životinjama, kod kojih je uočen niz respiratornih simptoma, zapaljenje, skvamozna metaplazija na epitelu laringsa, kao i alveolarne hiperplazije sa velikim brojem makrofaga [5,6,7].
Delovanje unutrašnjeg aerozagađenja na zdravlje može se ispoljiti neposredno posle izloženosti ili tek posle nekoliko godina, u vidu prisutnih simptoma ili bolesti.
Najosetljivije grupe na izloženost unutrašnjem aero-zagađenju su deca, žene, starije osobe kao i hronični bolesnici, s obzirom da navedene grupe populacije najveći deo svog vremena provode u prostorijama.
Cilj ovog rada je bio da se ispita uticaj različitih načina grejanja prostorija, kao važnog izvora zagađenja vazduha, na nastanak respiratornih simptoma i oboljenja kod ženskog dela populacije.

MATERIJAL I METODE

Istraživanje je obuhvatilo 457 ispitanica iz Niša, starosti od 20 do 80 godina. Ispitnice nisu bile izložene koncentracijama polutanata preko granične vrednosti imisije u komunalnoj sredini na lokaciji grada u kojoj žive najmanje pet godina. Polovina ispitanica nije bila u radnom odnosu a preostale ispitanice nisu bile izložene štetnim materijama na radnom mestu. Ispitanice koje koriste električnu energiju za grejanje u ovom istraživanju, svrstane su u grupu neeksponiranih osoba.
Ispitivanje unutrašnjeg aerozagađenja vršeno je indirektnom metodom procene izloženosti tj. anketom. Ispitivanje je vršeno u periodu od maja do juna u 2003. godine. Anketiranje je sprovedeno od strane lekara, metodom intervjua po modifikovanom upitniku Svetske zdravstvene organizacije, prilagođenom našoj populaciji. Pitanja u anketnom upitniku su se odnosila na: lične podatke, zanimanje, načinu grejanja, pušački status, pojavu i učestalost respiratornih simptoma i bolesti koje su primetile u poslednjoj godini.
Za utvrđivanje nivoa statističke značajnosti korišćen je c2 - test, a razlike na nivou P<0.05 su uzete kao statistički značajne. Rezultati istraživanja su sistematizovani, prikazani tabelama i grafički (EXCEL 97, WORD 97). Dobijeni podaci su sređivani i obrađeni statističkim kalkulatorom u okviru programa Epi Info (Ver. 6.04).

REZULTATI

Struktura ispitanica po godinama starosti data je u tabeli 1. Najveći broj ispitanica je starosti od 40 do 59 godina. Preko 60% ispitanica ima srednju stručnu spremu (tabela 2). Vrste grejanja u prostorijama date su u tabeli 3.
 

 
  Tabela 1.
Struktura ispitanica po starosnoj dobi
Tabela 2.
Struktura ispitanica po stepenu obrazovanja
 
 
  Godine starosti  
Broj
ispitanica
20-39 40-59 preko 60
457
(%)
152
(33.26)
202
(44.20)
103
(22.54)
  Školska sprema
Broj ispitanica Osmogodišnja  Srednja Viša Visoka
457
%
8
1.75%
298
62.21%
89
19.47%
62
13.57%
 
       
  Tabela 3.
Zastupljenost pojedinih vrsta grejanja
   
 
Grupa ispitanica Tip grejanja Broj
(%)
Neeksponirane
252
(55.14%)
Centralno 101
(22.10)
TA peći 151
(33.04)
Eksponirane
205
(44.86%)
Ugalj 65
(14.23)
Drva 118
(25.82)
Nafta 19
(4.15)
Plin 3
(0.66)
Najveći procenat ispitanica (55.14%) živi u stanovima koji se zagrevaju centralnim grejanjem ili termoakumulacionim pećima.
Eksponirane ispitanice za zagrevanje prostorija najčešće koriste drvo (25.82%) i ugalj (14.23%).
 
  Tabela 4.
Pojava navike pušenja kod ispitanica
Grupe ispitanica  Navika pušenja
  da ne
Neeksponirane
230
(%)
51
(22.17%)
179
(77.83%)
Eksponirane
227
(%)
49
(21.58%)
178
(78.42%)
Ne postoji statistički značajna razlika u zastupljenosti navike pušenja između eksponiranih i neeksponiranih ispitanica, što isključuje mogućnost uticaja duvanskog dima na učestalost javljanja pojedinih respiratornih simptoma i bolesti (χ2= 0.97;P>0.05) (tabela 4).
U tabeli 5. prikazana je statistički značajna razlika u pojavi respiratornih simptoma i oboljenja kod eksponiranih i neeksponiranih ispitanica.
 
       
  Tabela 5. Statistička značajnost razlika u pojavi respiratornih simptoma i oboljenja kod eksponiranih i neeksponiranih ispitanica
Respiratorni
simptomi i
oboljenja
Neeksponirane Eksponirane χ2 P
Kašalj u toku prehlade 25
(9.9%)
82
(40.0%)
6.635 P < 0.01*
Kašalj van prehlade 10
(0.4%)
54
(76.3%)
6.635 P < 0.01*
Kašalj duži od 3 meseca godišnje 4
(1.6%)
6
(2.9%)
3.841 P > 0.05
Jutarnji kašalj u sezoni jesen-zima 7
(2.8%)
27
(13.2%)
6.635 P < 0.01*
Sakupljanje i iskašljavanje sekreta 49
(19.4%)
78
(38.0%)
4.067 P > 0.05
Sviranje i škripanje u grudima 8
(3.2%)
11
(5.4%)
3.841 P > 0.05
Sinuzit 12
(4.7%)
25
(12.2%)
6.635 P < 0.01*
Bronhitis 5
(2.0%)
7
(3.4%)
3.841 P > 0.05
Pneumonija 2
(0.8%)
5
(2.4%)
3,841 P > 0.05
 
  *statistička značajnost

Iz tabele se uočava da se kod ispitanica koje žive u stanovima gde se loži, statistički značajno češće javljaju kašalj u toku i van prehlade, kao i jutarnji kašalj u sezoni jesen- zima, a od respiratornih oboljenja sinuzit.
 
 
 

DISKUSIJA

Unutrašnje aerozagađenje je svuda prisutno i javlja se kroz više formi, počev od dima koji se oslobađa sagorevanjem goriva za ogrev, do kompleksnih mešavina isparljivih organskih komponenti prisutnih u mnogim domovima [8].
Više od trećine čovečanstva koristi fosilna goriva za zagrevanje svojih domova i pripremanje hrane. Unu-trašnje aerozagađenje nastalo prilikom ovog procesa ubija preko 1.6 miliona žena i dece godišnje, što je posebno karakteristično za zemlje u razvoju [9].
Ispitivanja koja su se bavila problemom uticaja unutrašnjeg aerozagađenja na zdravlje, uglavnom su vršena na deci [10,11,12], dok se veoma mali broj istraživanja bavio proučavanjem ovog faktora rizika na zdravlje odraslih osoba. Međutim, ženski deo populacije takođe spada u rizičnu grupu. Žene uglavnom provode svakodnevno više od tri sata pored ložišta prilikom pripremanja hrane, pri čemu se izlažu visokim koncentracijama oslobođenih polutanata [13].
Uticaj štetnog dima koji se oslobađa sagorevanjem fosilnih goriva prvenstveno se ogleda na učestalijoj pojavi akutnih respiratornih infekcija donjih disajnih puteva [14,15], kao i pojavi astme [16,17]. Žene četiri puta češće pate od hroničnih ostruktivnih plućnih bolesti, kao što je bronhiti [18,19]. Rak pluća i katarakta kod žena su direktno dovedeni u vezu sa upotrebom uglja za grejanje boravišnih prostorija [20]. Takođe, u novije vreme se sve više skreće pažnja na ugroženost reproduktivnog zdravlje žena i ishoda trudnoća. Istraživanja su pokazala da se kod izložene ženske populacije češće javljaju prevremeni porođaji i niska porođajne težine njihovih novorođenčadi [21,22].
Osim ovog direktnog dejstva, loženje može i indirektno da utiče na ljudsko zdravlje menjajući količinu vlage u vazduhu. Grebanje u grlu i iritacija na kašalj se često javljaju u prostorijama sa smanjenom vlažnosti vazduha, dok rastu bioloških polutanata pogoduje povećana vlažnost što takođe nepovoljno utiče na respiratorni trakt [23].
Rezultati našeg ispitivanja ukazuju da loženje utiče na kvalitet vazduha u prostorijama, a samim tim i na pojavu pojedinih respiratornih simptoma i oboljenja. Slični rezultati su dobijeni i u studijama koje su ranije rađene u našem gradu [24-28].
U Nišu još uvek veliki broj domaćinstava nije priključen na centralno grejanje, što zbog visoke cene priključka ili malih kapaciteta toplana. Skupocenost električne energije uglavnom diktira korišćenje drva i uglja, dok se plin i nafta ređe upotrebljavaju.

ZAKLJUČAK

Kod ispitanica koje su bile izložene produktima sagorevanja ogrevnog materjala, pojava pojedinih respiratornih simptoma i bolesti bila je statistički značajno veća u odnosu na ispitanice koje su koristile električnu energiju, ili centralno grejanje za zagrevanje prostorija.
U našoj zemlji još uvek nije adekvatno sagledan problem unutrašnjeg aerozagađenja. Neophodan je stalan monitoring uz određivanje vrsta i merenja koncentracija polutanata, posebno u domaćinstvima koja koriste fosilna goriva za loženje prostorija.

 
     
 

LITERATURA

 1. Shima M, Adachi M.Indoor nitrogen dioxide inhomes along trunk roads with heavy traffic.Occup Environ Med 1998;55:428-433.
 2. Holdren JP. Population and energy problem. Population and environment 1991;12:231-255.
 3. Gold DR.Indoor air pollution.Clin Chest Med 1992;13:215-231.
 4. Alpert M. The invisiable epidemic. Scientific American 1999;155:19-20.
 5. Lai AC. Particle deposition indoors:a review.Indoor Air 2002;12:211-214.
 6. Tesfaigzi Y, Singh SP, Foster JE, Kubatko J, Barr EB, Fine PM, et al. Health effects of subchronicac exposure to low lev-els of wood smoke rats.Toxicol Sci 2002;65:115-125.
 7. Larson TV,Koeng JQ.Wood smoke:emissions and noncancer respiratory effects. Ann Rev Public Health 1994;15:133-156.
 8. Junfeng Y, Smith R. Indoor air pollution: a global health consern. BMJ 2003;68:209-225.
 9. Schwela D.Cooking smoke a silent killer.People Planet 1997;6:24-25.
 10. Butterfiled P,Lacava G,Fowler L.Woodstoves and indoor air:the effects on preschoolers upper respiratory systems.J Environ Health 1989;52:172-173.
 11. Kossove D.Smoke-filled rooms and lower respiratory disease in infants.S Afr Med J 1982;61:622-624.
 12. Morris K,Morganlander M,Coulehan JL,Gahagen S,Arena VC.Wood-burning stoves and lower respiratory tract infection in American Indian children.AJDC 1990;144:105-108.
 13. Bruce N, Perez-Padila R, Albalak R. Indoor air pollution in developing countries: a major enviromental and public health challenge. Bull Health Organ 2000;78:1078-1092.
 14. Honicky RE,Osborne JS,Apkom CA.Symptoms of respiratory illness in young children and the use of wood-burning stoves for indoor heating.Pediatrics 1985;75:587-593.
 15. Ezzati M.Kammen D.Indoor air pollution from biomass com-bustion and acute respiratory infections in Kenya:an expo-sure-response study.Lancet 2001;358:619-624.
 16. Mutius E, Nicolai T, Martinez F.Relation of indoor heating with asthma,allergic sensitisation and bronchial responsive-ness:survey of children in South Bavaria.BMJ 1996;312:1448-1450.
 17. Burr MN,Anderson HR.Respiratory symptoms and home environment in children national survey.Thoras 1999;54:27-32.
 18. Barnes PJ.Chronic obstructive pulmonary disease:new treat-ments for COPD.Thorax 2003;58:803-808.
 19. Snider GL.Nosology for our day:its application to chronic obstructive pulmonarydisease.Am J Respir Crit Care Med 2003;167:678-683.
 20. Smith K.National burden of disease in India from indoor air pollution.PNAS 2000;97:1386-1393.
 21. Boy E, Bruce N, Delgado H. Birth weight and exposure to kitchen wood smoke during pregnancy in rural Guatemala. Environ Helath Perspect 2002;11:109-114.
 22. Acros E, Uarac M, Molina I. Impact of domestic violence on reproductive health. Rev Med Chil 2001;129:1413-1424.
 23. Evans J, Hyndman S, Stewart-Brown S, Smith D, Petersn S. An epidemiologycal study of the relative importance of damp home to relation to adult health. J Epidemiol Community Health 2000;54:677-686.
 24. Nikić D, Stanković A, Nikolić M. Unutrašnje aerozagađenje i zdravlje, XXVIII Savetovanje “Zaštita vazduha 2000“,Zbornik radova,2000:183-186.
 25. Nikić D, Stošić LJ,Stanković A,Milutinović S, Bošković L.Unutrašnje aerozagađenje kao rizik faktor za nastanak res-piratornih oboljenja, EKO konferencija, 2003:55-60.
 26. Nikolić M, Nikić D,Milošević Z, RadulovićO. Passive smok-ing as air pollution and respiratory health of schoolchildren of Niš.Ecologica 2005;12:145-148.
 27. Stanković A, Nikić D, Nikolić M.Uticaj mesta stanovanja na izloženost unutrašnjem aerozagađenju. Acta Medica Mediane 2005;3:9-14.
 28. Nikolić M, Nikić D, Stanković A.Indoor air pollution in pri-mary schools and children's health in Niš(Serbia). Cent Eu J Occup Environ Med 2005;11(3):189-196.
 
  Adresa autora:
Aleksandra Stanković
Institut za zaštitu zdravlja Niš
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš
Tel: 018/352-141, e-mail: cekrk@medianis.net 

Rad predat: 29.6.2006.
Rad prihvaćen: 20.1.2007.
Elektronska verzija objavljena: 8.5.2007.
 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design