Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2015     Volumen 40     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
             
   

XXXIV Timočki medicinski dani
Zaječar, 16-17. maj 2015.

Radovi - Zbornik sažetaka

Kratak seminar

Gojaznost i dijabetes tipa 2-nešto novije  

 

     
 
 
     
 

Spisak radova

       
 
 
     
      Novo shvatanje biologije dijabetesa

Dr Dušan Jerkić
OB KIKINDA

Šećerna bolest je hronična masovna nezarazna bolest o čijoj patogenezi i patofiziologiji je napisano puno radova. Odavno postoje nedorečenosti i kontraverze u tumačenju patofiziologije, patologije dijabetesa; ili jednostavno neke nedorečene činjenice koje se u objavljenim radovima nisu ni obrađivale. Do sada prihvaćeno shvatanje "prirodni tok dijabetesa..." trpi značajne promene. Po tom shvatanju prirodni tok dijabetesa je objašnjavan apoptotičnim promenama na disfukcionalnim beta ćelijama. "Prirodni tok dijabetesa" se prihvatao kao neumitan i sa skoro nepromenljivim i neumitnim tokom. Novoobjavljeni radovi a neki još uvek u radu bacaju novo svetlo na izostanak apoptoze beta ćelija tj promene u shvatanju da apoptoza beta ćelija ni ne postoji kao takva nego da je u pitanju dediferencijacija beta ćelija. Novo shvatanje biologije beta ćelija pokazuje da napredovanje bolesti može i da bude značajno izmenjeno. Nov pristup u shvatanju daje nadu i otvara mogućnosti za sasvim nov pristup u menjanju "priridnog toka dijabetesa" Sada, sa mnogo više osnove se otvara mogućnost u prezervaciji preostale funkcije beta ćelija. Nov način razumevanja i u biologiji i patobiologiji beta ćelija je i uvod u promene načina na koji se kreiraju i terapijske intervencije kojim danas preveniramo i lečimo šećernu bolest.
Cilj predavanja je uvid u nova shvatanja biologije beta ćelije i prezentacija nekih novih radova i shvatanja iz te oblasti.
 

Komorbiditet kod gojazne dece i mladih

Prim mr sc med dr Snežana Lešović
SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE I BOLESTI METABOLIZMA ZLATIBOR

UVOD: Gojaznost kod dece povezana je sa povećanim rizikom nastanka brojnih metaboličkih komplikacija kao što su insulinska rezistencija, poremećena tolerancija glukoze i dijabetes tipa 2. Povišeni ITM (indeks telesne mase) u detinjstvu glavni je generator metaboličkog sindroma. Gojazna deca imaju povećan rizik za nastanak ortopedskih, respiratornih bolesti i psiholoških problema. Pored brojnih komplikacija, gojaznost je uzrok velikog ekonomskog opterećnja kroz smanjenje produktivnosti i prihoda i na nju otpada 7-12% svih troškova za zdravstvenu zaštitu u zapadnim zemljama. Kao odgovor na epidemiju gojaznosti u Srbiji je 2008. godine formiran Cenar za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju gojaznosti kod dece adolescenata i Program „Čigotica“ u Specijalnoj bolnici „Zlatibor“.
CILJ: Utvrditi komplikacije gojaznosti i metaboličke faktore rizika u adolescenata učesnika Programa
“Čigotica”.
METOD RADA: Antropometrijski, klinički i biohemijski parametri analizirani su kod 1 000 adolescenata (468 devojčica i 532 dečaka), prosečnog uzrasta 15,30 godina sa dijagnostikovanom primarnom gojaznošću. Istraživanje je sprovedeno u Centru za prevenciju i leečnje gojaznosti kod dece i adolescenata, Specijalna bolnica „Čigota“. Hospitalizacija traje 21 dan. Kriterijum za gojaznost je indeks telesne mase (ITM) > +2 SD. Pored kliničkog pregleda meren je krvni pritisak. Nivo triglicerida, ukupnog, HDL i LDL holesterola, mokračne kiseline i glikemija su određivani drugog dana hospitalizacije posle 12 h gladovanja.
REZULTATI: Abdominalnu gojaznost definisnu OS>P90 imaju svi ispitanici (100%). Hipertenziju ima 28% adolescenata. Akantoza nigrikans prisutna je kod 51,4 % adolescenata. Vrednosti triglicerida su povišene kod 7,8% ispitanika, snižene vrednosti HDL h ima 22,9% ispitanika, a povišene vrednosti holesterola ima 5,8% ispitanika. Dva faktora rizika za metabolički sidrom ima 27,6%, a metabolički sindrom 18,3% ispitanika. Poremećaj prometa šećera u organizmu ima 8,9% ispitanika. Tri ispitanika imaju dijbetes tipa 2 (0,3%). Orotpedske komplikacije ima 82% ispitanika. Sindrom policističnih jajnika ima 12% adolescentkinja.
ZAKLJUČAK: U velikog broja gojaznih adolescenata prisutne su komplikacije, što ukazuje na ozbiljnost problema gojzanosti i potrebu za efikasnijim preventivnim programima. Kratkoročni efekti programa Čigotica ohrabruju, a efikasnost multidisciplinarnog lečenja gojaznih adolescenata proceniće tekuće istraživanje koje razmatra održivost posignutih rezultata.
Ključne reči: gojaznost, adolescenti, metabolički faktori rizika, insulinska rezistencija, indeks telesne mase (ITM), Program Čigotica


Terapija hipertenzije kod hroničnih bubrežnih bolesnika

Prof. dr Nada Dimković
KLINIČKO ODELJENJE ZA BUBREŽNE BOLESTI, KBC ZVEZDARA, BEOGRAD

Jedan od posebnih značajnih aspekata hipertenzije jeste oštećenje bubrega i nastanak terminalne bubrežne slabosti. Prema podacima nacionalnog registra, oko trećina incidentnih dijaliznih bolesnika kao etiologiju ima upravo hipertenziju. U poredjenju sa optimalnim vrednostima krvnog pritiska, svaki naredni stadijum hipertenzije uvećava relativni rizik od otkaza rada bubrega a najveći je u četvrtom stadijumu (prilagodjen RR: 22). Uz to, hipertenzija, bilo primarna ili sekundarna, značajan je faktor kardiovaskularnog komorbiditeta te nije iznenadjujuće da ovi bolesnici umiru od kardiovaskularnih bolesti mnogo češće od opšte populacije. Na hipertenzivno oštećenje bubrega su posebno osetljivi oboleli od dijabetesa: zbog poremećaja autoregulacije i izostanka protektivne vazokonstrikcije aferentne arteriole, sistemska hipertenzija se lako prenosi u glomerulus i vodi hiperfiltraciji kao osnovnom mehanizmu bubrežnog oštećenja. U terapiji hipertenzije kod bubrežnih bolesnika lekovi iz grupe RAAS blokade imaju primarno mesto zbog svojih hemodinamskih ali i ne-hemodinamskih svojstava što se pozitivno odražava na smanjenje albuminurije i proteinurije. Kombinacija ove dve grupe lekova se daju samo ukoliko pored hipertenzije bolesnik ima i izraženu proteinuriju a pri tome ne reaguju na konvencionalnu terapiju. Najnovije KDIGO Smernice iz 2014. godine ističu pet bitnih momenata u terapiji hipertenzije kod hroničnih bubrežnih bolesnika: individualizacija terapije, restrikcija soli, nusefekti terapije, odrediti realno mesto lekovima iz grupe RAAS blokade i uzeti u obzir značaj i ostalih antihipertenzivnih lekova. Specifičnosti u odnosu na opštu populaciju podrazumevaju odredjivanje BMI koji se razlikuje zavisno od pola ali i obim struka. Pri tome, BMI ima obnuti značaj kod odmakle bubrežne slabosti gde su više vrednosti BMI vezane za bolje preživljavanje bolesnika. Kako se od hroničnih bubrežnih bolesti leči uglavnom starija populacija, to je potrebno misliti ne samo na sistolni pritisak več i na dijastolni: terapija se daje samo ako to ne vodi nusefektima i padu dijastolnog pritiska. Naime, na taj način se povećava sklonost padovima i frakturi kuka koja ima veoma nepovoljne posledice. Takodje, kalcifikacije krvnih sudova kod starijih vode nestabilnom dijastolnom krvnom pritisku. U izboru terapije ne treba zaboraviti i nehidropiridinske kalcijumske antagoniste, beta blokatore (koji preveniraju aritmije i naglu srčanu smrt) ali i lekove koji deluju na simpatičku hiperreaktivnost. Ova hiperaktivnost je tipična za hronične bubrežne bolesnike i korelira sa nivoom glomerulske filtracije i kardiovaskularnim komorbiditetom kod bubrežnih bolesnika.


Savremeni hirurški stavovi u lečenju IBC

Prof dr sci med Vladimir Ćuk
HIRURŠKA KLINIKA, KBC ZVEZDARA, STOMATOLOŠKI FAKULTET U BEOGRADU KLINIKA ZA HIRURGIJU

- Promene u eri biološke Th –
Inflamatorne bolesti creva (IBC), ulcerozni colitis (UK) i Crohn-ova bolest (CB) predstavljaju hronično idiopatsko zapaljenje creva. Dok je CB transmuralni zapaljenski proces koji može da zahvati bilo koji segment digestivnog trakta u UK zapaljenje je ograničeno na mukozu kolona i rektuma. Prirodan tok ovih bolesti se sastoji od tipičnih epizoda pogoršanja sa dužim ili kraćim spontanim ili terapijski izazvanim remisijama. U aktivnoj fazi bolest je manifestovana bolovima u trbuhu, krvavim prolivima, gubitkom apetita, opštom slabošću i mršavljenjem. U severnoj Evropi se svake godine javi oko 20 novih bolesnika na 100.000 stanovnika sa IBC. Obe bolesti nemaju veliki uticaj opšti mortalitet populacije ali je njihov negativni uticaj na morbiditet i kvalitet života obolelih veliki.
Osnovna medikamentozna terapija ovih bolesti sadrži kortikosteroidne lekove i aminosalicilnu kiselinu uz higijensko dijetetski režim. U drugoj liniji terapije za rezistentnu bolest koriste se imunosupresivni i imunomodulatorni lekovi. U novije vreme velike nade su polagane u specifičnu ciljanu terapiju monoklonskim antitelima na TNFα. Nažalost efikasnost ove terapije nije univerzalna a neželjeni efekti su česti, te se relaps bolesti unutar jedne godine javlja i do 50% bolesnika.
Sve navedeno pokazuje da će hirurško lečenje biti neophodno u preko 50% bolesnika, što usled neefikasnosti medikamentozne terapije, njenih neželjenih efekata ili pojave maligniteta, tako i zbog akutnih komplikacija bolesti kao što je fulminantni kolitis sa teškim krvarenjem, toksičnim megakolonom ili perforacijom. Restorativna prokto-kolektomija u bolesnika sa UK će značiti izlečenje ovih bolesnika, koji više neće biti zavisni od teške medikamentozne terapije. U bolesnika sa CB operativno lečenje će i dalje predizimati samo u slučaju pojave komplikacija bolesti i biće krajnje poštedno.

     
 
 
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend