Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2014     Volumen 39     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
             
   

XXXIII Timočki medicinski dani
Zaječar, 17-18. maj 2014.

Radovi - Zbornik sažetaka

Sesija

Hirurgija i srodne grane
Usmene prezentacije

     
 
 
     
 

Spisak radova

       
 
 
     
      Akutni respiratorni distres sindrom - nova Berlinska definicija ARDS-a u kliničkoj praksi

Lj.Milošević (1), Jovanović K.(2), Lj.(Milošević 3)
(1)KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA BEOGRAD, (2) VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA ĆUPRIJA, (3)ZDRAVSTVENI CENTAR BOR

UVOD: Nova definicija "The Berlin definition of ARDS", objavljena u časopisu JAMA 2012. (update 2014.), je prva savremena izmena definicije kreirane 1994. god. od strane "American-European Concensus Conference". Berlinska definicija ima za cilj da kod ARDS-a pojednostavi dijagnozu, lečenje i bolje prognozira ishod.
Berlinska definicija uključuje sledeće: "Acute lung injury" (ALI) ne postoji više. Pacijenti sa PaO2/FiO2 odnosom 200-300 imaju blagi oblik ARDS-a, 100-200 srednje teški a ispod 100 teški. Pojava i dijagnoza moraju biti akutni, unutar 7 dana od nekog definisanog događaja (sepsa, pneumonia ili jednostavno prepoznavanje pacijentovog pogoršanja respiratornih simtoma). Većina slučajeva ARDS-a javlja se unutar 72 sata od predpostavljenog okidača. Bilateralne senke u vezi sa plućnim edemom moraju biti prisutne tj. moraju da se otkriju na CT ili Rtg pluća. Nema potrebe da se isključuje popuštanje srca u novoj definiciji ARDS-a. Pacijenti sa visokim plućnim kapilarnim wedge pritiskom se objektivno procenjuju, ehokardiogramom da bi se isključio hidrostatski edem.Takođe, dijagnoza podrazumeva kategorizaciju hipoksemije uz primenu minimalnog PEEP-a od 5cm H2O.
CILJ ISTRAŽIVANJA: Na sopstvenom materijalu u KBC Zvezdara utvrditi efikasnost i tačnost dijagnoze, procenu težine i prognozu u lečenju ARDS-a pomoću nove definicije i uporediti sa podacima iz literature.
MATERIJAL I METODI RADA: U KBC Zvezdara u toku 2013. god. lečeno je 80 pacijenata sa ARDS-om u jedinici intenzivne nege, 44 muškaraca i 36 žena, starosti od 28 do 80 godina. 20 je bilo sa blagim, 27 sa srednje teškim i 33 sa teškim oblikom. Uzroci su bili sepsa u 40, trauma u 8 i pankreatitis u 32 slučaja.Praćeni su sledeći parametri: PaO2/FiO2, Rtg grudnog koša ili CT, vreme do postavljanja dijagnoze ARDS-a, dužina lečenja u jedinici intenzivne nege i mortalitet u zavisnosti od težine. Svi pacijenti su bili na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji po ARDSnet protokolu sa PEEP-om najmanje 5cm H2O. Praćeni su i svi ostali parametri kardiovaskularne i ostalih funkcija.
REZULTATI RADA I DISKUSIJA: Dijagnoza ARDS-a i procena težine najbrže je postavljana, po kriterijumima Berlinske definicije, u lakom obliku (trećeg dana od razvoja uzroka), dok je u srednje teškom i teškom obliku to učinjeno između trećeg i šestog dana.CT dijagnostika se pokazala kao suverenija i preciznija metoda od Rtg pluća.Utvrđeno je da je PaO2/FiO2 odnos precizniji pokazatelj pogoršanja stanja na plućima i težine sindroma nego svi ostali parametri disajne funkcije.Svi pacijenti su bili na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji po ARDSnet protokolu i to blagi oblik 3-5 dana, srednje teški 4-7, a teški 9-14 dana.Nakon toga su odvikavani od mehaničke ventilacije i ekstubirani. Uzroci su lečeni odgovarajučom kauzalnom terapijom. Mortalitet do otpusta iz jedinice intenzivne nege iznosio je kod blagog oblika 29%, srednje teškog 31% i teškog 47%. Upoređenjem sa literaturnim podacima od 27%, 32%, 45% zakljućili smo da postoje neznatne razlike u uspešnosti lečenja.
ZAKLJUČAK: Na osnovu našeg istraživanja, Berlinska definicija ARDS-a daje preciznije kriterijume za dijagnozu, brzu procenu težine, efikasnu primenu invazivne mehaničke ventilacije a, uz primenu kauzalne terapije osnovne bolesti ili povrede, manji mortalitet u kliničkoj praksi. Ključne reči: ARDS, Berlinska definicija, mehanička ventilacija pluća
e-mail: milosevicliliana@yahoo.com 
 

Profilaksa postoperativne mučnine i povraćanja (PONV) kod ambulantnih intervencija izvedenih u anesteziji - naša iskustva

Danijela Stanković, A.Nikolić
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN

UVOD: PONV se neprepoznat i netretiran dešava kod 20-30% hirurške populacije, a kod visoko rizičnih pacijenata u preko 70%. Za pacijenta subjektivno predstavlja jednu od najnepoželjnijih komplikacija anestezije i hirurgije, izaziva diskomfor i distres, produžava vreme hospitalizacije i povećava troškove lečenja.
Prepoznavanje pacijenata sa rizikom od PONVa i multimodalni terapijski tretman po aktuelnim svetskim protokolima, od velikog je značaja.
U pacijente sa povećanim rizikom spadaju: žene u reproduktivnom periodu- 2-4 puta češće, pacijenti sa kinetozama i istorijom PONVa, nepušači, anksiozni, oni koji trpe akutni bol. PONV potenciraju anesteziološke i hirurške tehnike: velike doze dugodelujućih opioida, azot oksidul i volatilni anestetici, ginekološke intervencije. Multimodalni pristup podrazumeva primenu više medikamenata i anestetika, koji deluju na različitim neurofiziološkim i receptorskim nivoima, u sprečavanju PONVa.
U aktuelnim vodičima su: deksametazon, antiholinergici (skopolamin, atropin), metoklopramid, ranitidin, antihistaminici, haloperidol, izvođenje totalne intravenske anestezije (TIVA) propofolom i 100% kiseonikom. Koraci u prevenciji PONVa nadalje su: nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAL), male doze kratkodelujućih opioida, adekvatna intravenska hidratacija pre intervencije, anksioliza midazolamom. Studije pokaziju da su najefikasniji deksametazon i 5-HT3 receptor antagonisti (ondasetron, granisetron), kao i da je kombinacija više medikamenata delotvornija od bilo kog monoterapijski.
CILJ: Pokaziti efikasnost multimodalnog pristupa u prevenciji PONVa kod identifikovane rizične hirurške populacije.
MATERIJAL I METODE: Retrospektivna statistička analiza podataka pacijenata rizičnih za PONV, iz anestezioloških protokola i karti anestezije za ambulantne intervencije, u trogodišnjem periodu.
REZULTATI: Tokom 2011., 2012. i 2013. godine u Zdravstvenom centru Negotin izvedeno je 964 ambulantnih intervencija u anesteziji. Kod 145 (15.02%) pacijenata prepoznat je i tretiran rizik od PONVa, primenom prehidratacije, intravenski, analgosedacije (midazolam, NSAL), TIVA-e (propofol, alfentanil, O2 100%) i multimodalne terapije: deksametazona, metoklopramida, ranitidina, atropina. 129 (88,96%) su činili ženski pacijenti, a samo 16 (11.03%) muški.
119 pacijentkinja (82.7%) je podvrgnuto ginekološkim intervencijama, a 26 (17.93%) ortopedskim, zbog fraktura i luksacija ekstremiteta. Najviše je pacijentkinja u generativnom periodu, podvrgnutih namernom prekidu trudnoće 86 (59.31%). Dece, do 18 godina je 8 (5.52%), njih 6 sa prelomom ekstremiteta. Gerijatrijskih pacijenata, preko 65 godina je 7 (4.83%), od toga 6 sa frakturom i akutnim bolom, i 1 metroragija sa kinetozom u anamnezi. 33 (22.76%) intervencija i anestezija su izvedene kao hitne, od toga su 22 (66.67%) frakture i luksacije ekstremiteta, a 10 (33.34%) hitnih ginekoloških intervencija vezanih za komplikacije u trudnoći i porođaju (St. Post partus, Revisio cavi uteri; Abortus spontaneus incompletus)
Samo 3 (2.07%) ženska pacijenta, starosti između 20 i 30 godina, nakon hitnih ginekoloških intervencija izvedenih u anesteziji je imalo mučninu i nagon na povraćanje.
Ostali pacijenti su imali brz i nesmetan oporavak, i najveći broj, čije su indikacije to dozvoljavale, je nakon 2 sata od intervencije otpuštan sa bolničkog lečenja.
ZAKLJUČAK: Prepoznavanje i multimodalni terapijski tretman PONVa je značajno poboljšalo oporavak i zadovoljstvo pacijenata, i smanjilo dužinu intrahospitalnog lečenja. U odnosu na period pre primene protokola za tretman PONVa, upoređujući statističke podatke netretiranih pacijenata, pomak nabolje je očigledan. Ključne reči: PONV, profilaksa, multimodalni pristup
e-mail: stankovic.danijela8@gmail.com
 

     
 
 
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend