Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2014     Volumen 39     Supplement 1
     
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
             
   

XXXIII Timočki medicinski dani
Zaječar, 17-18. maj 2014.

Radovi - Zbornik sažetaka

Sesija

Dijagnostika
Usmene prezentacije

     
 
 
     
 

Spisak radova

       
 
 
     
      Uloga MDCT u planiranju operativog pristupa aneurizme aorte i postoperativnom praćenju
 
M.Vučković (1), N.Menković (1), J. Markov (2), M. Ilić (3), A.(Petković 1), I.(Končar 4),
L. Davidović (4), D.Mašulović (1)

(1)KC SRBIJE, CENTAR ZA RADIOLOGIJU I MAGNETNU REZONANCU (2) OPŠTA BOLNICA VRŠAC, (3) ZC ZAJEČAR, (4) KC SRBIJE, KLINIKA ZA VASKULARNU HIRURGIJU

UVOD: Uz inflamatorna oboljenja, akutni aortni sindrom i kongenitalne anomalije , aneurizme aorte se svrstavaju među najčešća oboljenja aorte. Predstavljaju trajno, fokalno proširenje lumena za više od 50% u odnosu na lumen proksimalnog neizmenjenog segmenta aorte ili maksimalni transverzalni dijametar veći od 3 cm. Prema obliku , dele se na sakularne i fuziformne. U većini slučajeva su asimptomatske, ali razvojem komplikacija (disekcija, ruptura i krvarenje) mogu dovesti do životno ugrožavajućih stanja. Odluka o lečenju aneurizme aorte zavisi od njene veličine, brzine rasta i prisustva simptoma. Tretman je hirurški, sa dvojakim pristupom – otvorena ili endovaskularna intervencija.
CILJ: Odrediti ulogu multidetektorske kompjuterizovane tomografije (MDCT) u preoperativnoj pripremi i postoperativnom praćenju u cilju ranog otkrivanja eventualnih komplikacija.
MATERIJAL I METODI RADA: Urađena je retrospektivna studija u toku 2013.godine u Odseku Imidžing dijagnostike Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu Kliničkog centra Srbije. Ukupno je pregledano 125 pacijenata upućenih sa Klinike za vaskularnu hirurgiju KCS sa sumnjom na aneurizmu abdominalne aorte različitih lokalizacija. Pregled je izvršen na aparatu 64 MDCT , posle intravenske aplikacije kontrastnog sredstva. Akvizicija je izvršena primenom bolus tracking tehnike, nakon opacifikacije aorte 150 HU u segmetnu aorte proksimalno od lokalizacije aneurizme. Kod kandidata za endovaskularnu aortnu reparaciju (EVAR) učinjen je i neposredan postproceduralan pregled.
REZULTATI: Nakon učinjene MDCT aortografije, kod 125 pacijenata su nađena aneurizmatska proširenja, 50 pacijenata je tretirano otvorenom hirurškom intervencijom, a 60 pacijenata endovaskularnim pristupom (EVAR, TEVAR). Kod 15 pacijena dijagnostikovana je aneurizma torakalne ili torakoabdominalne aorte, ali nisu operisani. Od 70 pacijenta koji su upućeni na postoperativni pregled, kod 34.3% su uočene postoperativne komplikacije. Među pacijentima podvrgnutim endovaskularnoj proceduri, najčešće se radilo o endoleak-u tip 2. ZAKLJUČAK: MDCT je imaging modalitet koji ima važnu ulogu u dijagnostikovanju i determinisanju morfoloških karakteristika aneurizme svih segmenata aorte, što je od velikog značaja za odluku o sprovođenju hirurškog tretmana, posebno endovaskularnih procedura, kao i za postoperativno praćenje. Ključne reči: Aneurizma aorte, MDCT, EVAR
 

Primena razlicitih dijagnostickih metoda kod dijagnostikovanja duodenalne fistule

Vesna Šavija Đorđević (1), Mirjana Žikić (1), Tihomir Kostić (2)
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, (1) SLUŽBA RADIOLOGIJE,(2)SLUŽBA OPŠTE I DEČIJE HIRURGIJE

UVOD: Unutrašnja duodenalna fistula je izuzetno retka. Fistulizacija je lokalna komplikacija,koja dovodi do abnormalne komunikacije između dve strukture. Duodenalna fistula dijagnostikuje se dostupnim dijagnostičkim procedurama,kao što su ultrazvuk (UZ), radiografija (rtg) gastroduodenuma, kompjuterizovana tomografija (CT). Pregledom dostupne literature, koja se bavi sličnom problematikom, nismo naišli na stanje nađeno kod našeg pacijenta. Uglavnom se opisuju spoljašnje duodenalne fistule kao najčešći tip, Bouveret-ov sindrom, duodenalne fistule udružene sa periapendikularnim apscesom…
CILJ: Prikaz mogućnosti primene različitih dijagnostičkih procedura u dijagnostikovanju unutrašnje duodenalne fistule.
MATERIJAL I METODI RADA: 76-godišnji muškarac,primljen na odeljenje hirurgije sa znacima akutnog kalkuloznog holecistitisa. Učinjena je klasična holecistektomija. Pacijent je pre 7 meseci operisan od perforativnog ulkusa duodenuma, kada je učinjena sutura. Drugog postoperativnog dana pacijent je subfebrilan,a na dalje febrilan. Učinjen UZ .abomena, gde se ne uočavaju patološke promene. Sledećeg dana na kontrolnom UZ pregledu, prisutna diskretna tečna zona perirenalno. CT abdomena prikazuje značajan pleuralni izliv desno sa pratećom kompresivnom atelektazom bazalno desno; u loži ž.kese i subhepatično nema tečne kolekcije; ispod desnog bubrega, pa do ulaska u m.karlicu, uz desni m.psoas pruža se tečna kolekcija dimenzija 6x4x12cm. Hirurg plasiranjem drena sprovodi retroperitonealnu drenažu apscesa. Febrilnost se održava. Na drenu sadržaj suspektan na duodenalni, tako da se radi rtg gastroduodenuma i uočava deformacija proksimalnog dela duodenuma sa prikazom fistule, koja se pruža retroperitonealno i pojavom kontrasta u distalnom drenu. Pacijent je upućen u tercijarnu ustanovu radi daljeg lečenja.
ZAKLJUČAK: Prikazali smo unutrašnju duodenalnu fistulu sa retroperitonealnim apscesom, koja je retka komplikacija i primenu različitih dijagnostičkih procedura u njenom dijagnostikovanju. Konvencionalne radiološke metode, rtg gastroduodenuma, pasaža tankog creva, uz CT, su metode izbora kod postupka dijagnostikovanja duodenalne fistule i retroperitonealnog apscesa,koje UZ-kom mogu biti neprepoznate. Rtg gastroduodenuma sa visokom sigurnošću utvrđuje postojanje fistuloznog kanala, lokalizaciju i pravac pružanja. CT je metoda izbora za otkrivanje retroperitonealnog apscesa, niske pouzdanosti u prikazu fistula. UZ-kom je moguće otkrivanje ekstramuralnih kolekcija, prvenstveno slobodne tečnosti i apscesa, ali je njegov značaj u praćenju, evaluaciji i proceni toka bolesti.
Ključne reči: dijagnostičke metode, duodenalna fistula, retroperitonealni apsces
e-mail: zasavija@gmail.com

 

     
 
 
     
             
             
      [ Radovi ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]  
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend